Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sử lý vật liệu

Được đăng lên bởi meomylove-gmail-com
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4725 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chương 1. KHUẾCH TÁN VÀ CHUYỂN PHA TRONG VẬT LIỆU
1.1 Khuếch tán trong vật liệu
Khuếch tán là sự chuyển dời mang tính ngẫu nhiên của các nguyên tử, ion
hay phân tử trong những môi trường khác nhau khi có sự chênh lệch về nồng độ
và do dao động nhiệt.
Khuếch tán của nguyên tử A trong chính nền loại nguyên tử đó (A) gọi là
tự khuyếch tán.
Khuếch tán của nguyên tử B với nồng độ nhỏ trong nền A gọi là khuếch
tán khác loại . Điều kiện để có khuếch tán khác loại là B phải hoà tan trong A.
Trong khuếch tán khác loại và khuếch tán tương hỗ luôn có dòng nguyên tử theo
chiều giảm nồng độ.
Khuyếch tán có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình công nghệ chế
tạo vật liệu như kết tinh , chuyển biến pha khi nung nóng hoặc làm nguội, thiêu
kết, tạo lớp bán dẫn p – n, …
Trong công nghệ xử lý nhiệt như ủ đồng đều thành phần, ủ kết tinh lại,
chuyển pha khi nung và làm nguội chậm, hoá già, hoá nhiệt luyện, quá trình ôxy
hoá, dão …
1.2 Định luật khuếch tán
1.2.1 Định luật Fick I và hệ số khuyếch tán
Định luật FickI nêu lên quan hệ giữa dòng nguyên tử khuếch tán J qua một đơn
vị bề mặt vuông góc với phương khuếch tán và Gradient nồng độ c/δx:

J = -D.

dc
dx

= -D.gradc

trong đó:
Dấu trừ chỉ dòng khuếch tán theo chiều giảm nồng độ
D - hệ số khuếch tán (cm2/s)
c- nồng độ nguyên tử, mol hoặc nguyên tử
Trong nhiều trường hợp: D = D0.exp(-Q/RT)
D0: hằng số ( cm2/s)

(1.1)

Q: hoạt năng khuếch tán
T: nhiệt độ khuếch tán (K)
R: hằng số khí ( R=1,98cal/mol)
Từ những trị số D0 và Q có thể xác định hệ số khuyếch tán D ở nhiệt độ bất kỳ
và đặc điểm của quá trình khuếch tán
Trên hình 1.1 biểu diễn sự phụ thuộc hệ số khuếch tán khác loại của Cu trong
Al trong hệ trục lgD ≈ 1/T
D1
cm²/s
-5

10

-11

10

-16

10

-21

10

100

200

300

500

1000 °C

Hình 1.1 Hệ số khuếch tán của Cu trong Al phụ thuộc và nhiệt độ

Bảng1.1 Số liệu thực nghiệm D0 và Q
Chất
khuếch
tán

Trong dung môi

Vùng nhiệt
độ, 0C

Al

Al

Zn

D ở nhiệt độ, cm2/s

D0,
cm2/s

Q,
Kcal/mol

5000C

2000C

450 ÷ 650

1,71

34,0

4,5.10-10

-

Cu

-

0,34

45,5

1,5.10-13

-

Fe

α – Fe

700÷750

2,00

60,6

8,0.10-18

-

C

α – Fe

500÷750

0,20

24,6

2,8.10-8

-

N

α – Fe

-

3.10-2

18,2

9,0.10-9

-

N

Cr

-

3.10-4

24,4

4,0.10-11

-

B

Fe40N40B20

-

1,1.10-8

82,8

3,0.10-15

-

Ag

Pd81Si19

-

2,0.10-6

29,9

1,2.10-13

-

Na+

NaCl

350÷750

0,5

38,0

2,8.10-11

-

Cl-

NaCl

-

1,1.102

51,4

1,7.10-13

-

Ag+

AgBr

-

1,2

16,0

-

1,8.10-12

Ag+

GaAs

9,0

5,0.10-6

1,2.10-10

O2

Polyetylen

-

2,09

...
Chương 1. KHUẾCH TÁN VÀ CHUYỂN PHA TRONG VẬT LIỆU
1.1 Khuếch tán trong vật liệu
Khuếch tán là sự chuyển dời mang tính ngẫu nhiên của các nguyên tử, ion
hay phân tử trong những môi trường khác nhau khi có sự chênh lệch về nồng độ
và do dao động nhiệt.
Khuếch tán của nguyên tử A trong chính nền loại nguyên tử đó (A) gọi là
tự khuyếch tán.
Khuếch tán của nguyên tử B với nồng độ nhỏ trong nền A gọi là khuếch
tán khác loại . Điều kiện để có khuếch tán khác loại là B phải hoà tan trong A.
Trong khuếch tán khác loại và khuếch tán tương hỗ luôn có dòng nguyên tử theo
chiều giảm nồng độ.
Khuyếch tán có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình công nghệ chế
tạo vật liệu như kết tinh , chuyển biến pha khi nung nóng hoặc làm nguội, thiêu
kết, tạo lớp bán dẫn p – n, …
Trong công nghệ xử lý nhiệt như ủ đồng đều thành phần, ủ kết tinh lại,
chuyển pha khi nung và làm nguội chậm, hoá già, hoá nhiệt luyện, quá trình ôxy
hoá, dão …
1.2 Định luật khuếch tán
1.2.1 Định luật Fick I và hệ số khuyếch tán
Định luật FickI nêu lên quan hệ giữa dòng nguyên tử khuếch tán J qua một đơn
vị bề mặt vuông góc với phương khuếch tán và Gradient nồng độ c/δx:
J = -D.
dx
dc
= -D.gradc (1.1)
trong đó:
Dấu trừ chỉ dòng khuếch tán theo chiều giảm nồng độ
D - hệ số khuếch tán (cm
2
/s)
c- nồng độ nguyên tử, mol hoặc nguyên tử
Trong nhiều trường hợp: D = D
0
.exp(-Q/RT)
D
0
: hằng số ( cm
2
/s)
công nghệ sử lý vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sử lý vật liệu - Người đăng: meomylove-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
công nghệ sử lý vật liệu 9 10 762