Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sữa chữa đầu máy điezel

Được đăng lên bởi vantucodon123-gmail-com
Số trang: 494 trang   |   Lượt xem: 4600 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình "Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel” được biên soạn nhằm đáp
ứng yêu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành đầu máy-toa xe trong giai đoạn hiện
tại. Giáo trình được chia thành hai phần chính: Phần thứ nhất là phần lý thuyết
chung về công nghệ sửa chữa đầu máy và phần thứ hai là phần công nghệ sửa chữa
các cụm chi tiết chính của đầu máy.
Trong phần thứ nhất, giới thiệu những kiến thức lý thuyết cơ bản về công
nghệ sửa chữa đầu máy như quá trình hao mòn và ảnh hưởng của hao mòn chi tiết tới
trạng thái kỹ thuật của đầu máy; các phương pháp làm sạch và kiểm tra trạng thái chi
tiết; các phương pháp công nghệ phục hồi và sửa chữa chi tiết, các chỉ dẫn công nghệ
về lắp ráp, thử nghiệm cụm chi tiết sau khi sửa chữa.
Phần thứ hai, giới thiệu quá trình công nghệ sửa chữa các nhóm chi tiết chính
của động cơ diezel như: nhóm pittông-xécmăng-xylanh, nhóm trục khuỷu-tay quaythanh truyền, nhóm cơ cấu phối khí, hệ thống nhiên liệu, các chi tiết giá xe và bộ
phận chạy như khung giá chuyển hướng và bộ trục bánh xe, một số hệ thống phụ của
đầu máy, quá trình thử nghiệm động cơ diezel và đầu máy sau khi sửa chữa.
Trong khi biên soạn, đã cố gắng đề cập đến những vấn đề cơ bản có tính chất
chung nhất của quá trình công nghệ sửa chữa, phản ảnh có mức độ những tiến bộ kỹ thuật hiện đại trong ngành sửa chữa đầu máy diezel ở các nước tiên tiến đồng thời
có lưu ý tới các điều kiện cụ thể ở Việt Nam.
Giáo trình được biên soạn cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn
thuộc các chuyên ngành đầu máy (18.03.10.06) và đầu máy-toa xe (18.03.10.03),
có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ đào tạo khác thuộc lĩnh
vực đầu máy-toa xe. Mặt khác, giáo trình cũng có thể được sử dụng làm tài liệu
tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật trong ngành vận tải đường sắt có quan tâm tới
lĩnh vực sửa chữa đầu máy-toa xe.
Về nội dung cũng như hình thức, giáo trình chắc chắn không tránh khỏi
những sơ suất và thiếu sót. Chúng tôi chân thành mong nhận được các ý kiến đóng
góp và xây dựng của bạn đọc.
HÀ NỘI 8- 2004
PGS.TS. ĐỖ ĐỨC TUẤN

Cnsc.3

PHẦN THỨ NHẤT
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI VÀ SỬA CHỮA CHI
TIẾT
CHƯƠNG I
HAO MÒN VÀ HƯ HỎNG CỦA CÁC CHI TIẾT TRÊN ĐẦU MÁY
1.1. Các dạng hư hỏng của chi tiết trên đầu máy diezel
Trên đầu máy có rất nhiều loại chi tiết khác nhau, do đó trong quá trình vận
dụng, các chi tiết của đầu máy có thể gặp nhiều loại hư hỏng khác nhau, và nguyên
nhân của các loại hư hỏng đó cũng hết sức đa dạng. Tuy nhiên, chung quy lại các
dạng hư hỏng ...
Cnsc.3
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo tnh "Công ngh sửa chữa đầu máy diezel được biên soạn nhằm đáp
ứng yêu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành đầu máy-toa xe trong giai đoạn hin
tại. Giáo trình được chia thành hai phn chính: Phần thứ nhất là phn thuyết
chung v ng nghệ sửa chữa đầu máy và phn thứ hai là phn ng nghệ sửa chữa
các cụm chi tiết chính của đầu máy.
Trong phn thứ nhất, gii thiệu những kiến thức thuyết cơ bản về ng
ngh sửa chữa đầu máy như quá trình hao mòn ảnh hưởng của hao mòn chi tiết tới
trạng thái kỹ thuật của đầu máy; các phương pp làm sạch và kiểm tra trạng thái chi
tiết; các phương pháp công nghệ phục hồi và sửa chữa chi tiết, các chỉ dnng nghệ
v lắp ráp, thử nghiệm cụm chi tiết sau khi sửa chữa.
Phần thứ hai, giới thiệu quá trìnhng nghsửa chữa các nhóm chi tiết chính
của động cơ diezel như: nhóm pittông-xécmăng-xylanh, nhóm trục khuỷu-tay quay-
thanh truyền, nhóm cơ cấu phối khí, hệ thống nhiên liệu, các chi tiết giá xe và b
phận chạy như khung g chuyển hướng bộ trục bánh xe, mt số hệ thống phụ của
đầu máy, quá trình thử nghiệm động cơ diezel và đầu máy sau khi sửa chữa.
Trong khi biên soạn, đã cgắng đề cập đến những vn đề bản tính chất
chung nhất của quá trình ng nghsửa chữa, phản nh mc độ những tiến bộ -
k thuật hin đại trong ngành sửa chữa đầu máy diezel ở các nước tiên tiến đồng thời
lưu ý ti các điều kin cụ thể ở Việt Nam.
Giáo trình được biên soạn cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn
thuộc các chuyên ngành đầu máy (18.03.10.06)đầu máy-toa xe (18.03.10.03),
có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ đào tạo khác thuộc lĩnh
vc đầu máy-toa xe. Mt khác, giáo trình cũng có thể được sử dụng làm tài liệu
tham khảo cho các cán b kỹ thuật trong ngành vận tải đường sắt có quan tâm tới
lĩnh vực sửa chữa đầu máy-toa xe.
Về ni dung cũng như hình thức, giáo trình chắc chn không tránh khỏi
những sơ suất và thiếu t. Chúng i chân thành mong nhận được các ý kiến đóng
p và xây dng của bn đọc.
HÀ NỘI 8- 2004
PGS.TS. ĐỖ ĐỨC TUẤN
công nghệ sữa chữa đầu máy điezel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sữa chữa đầu máy điezel - Người đăng: vantucodon123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
494 Vietnamese
công nghệ sữa chữa đầu máy điezel 9 10 509