Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sửa chữa máy công cụ

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 4473 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2

Môc lôc
Môc lôc ................................................................................................................. 2
Ch−¬ng I: H−íng dÉn th¸o m¸y ........................................................................ 4
1.1. H−íng dÉn chung khi th¸o m¸y .............................................................. 4
1.2. H−íng dÉn th¸o mét sè chi tiÕt th«ng dông ............................................ 6
1.3. Röa vµ lµm s¹ch chi tiÕt vµ côm m¸y .................................................... 11
1.4. S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y ................................................... 13
Ch−¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c¸c mèi ghÐp cè ®Þnh....................................... 15
2.1. Mèi ghÐp ren ......................................................................................... 15
2.2. Mèi ghÐp chªm...................................................................................... 19
2.3. Mèi ghÐp then........................................................................................ 20
2.4. Mèi ghÐp then hoa................................................................................. 21
Ch−¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vµ trôc truyÒn.................................. 23
3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vµ mÊt ®é nh½n cÇn thiÕt ........................................ 23
3.2. Trôc bÞ biÕn d¹ng xo¾n.......................................................................... 24
3.3. Trôc bÞ cong........................................................................................... 25
3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy.............................................................................. 25
Ch−¬ng IV: B¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh......................................................... 27
4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vµ c¸c d¹ng háng th−êng gÆp ........................... 27
4.2. Söa ngâng l¾p æ trôc .............................................................................. 28
4.3. Söa ch÷a lç c«n...................................................................................... 29
4.4. Söa ch÷a ren vµ lç then.......................................................................... 30
4.5. Söa ch÷a lç ®ãng chªm.......................................................................... 31
4.6. Söa ch÷a ngâng c«n............................................................................... 32
Ch−¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ.................................................................. 34
5.1. Söa ch÷a æ l...
http://www.ebook.edu.vn
Biªn so¹n:
Lª V¨n HiÕu
2
Môc lôc
Môc lôc ................................................................................................................. 2
Ch¬ng I: Híng dÉn th¸o m¸y ........................................................................ 4
1.1. Híng dÉn chung khi th¸o m¸y .............................................................. 4
1.2. Híng dÉn th¸o mét sè chi tiÕt th«ng dông ............................................ 6
1.3. Röa vµ lµm s¹ch chi tiÕt vµ côm m¸y .................................................... 11
1.4. S¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y ................................................... 13
Ch¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c¸c mèi ghÐp cè ®Þnh....................................... 15
2.1. Mèi ghÐp ren ......................................................................................... 15
2.2. Mèi ghÐp chªm...................................................................................... 19
2.3. Mèi ghÐp then........................................................................................ 20
2.4. Mèi ghÐp then hoa................................................................................. 21
Ch¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vµ trôc truyÒn.................................. 23
3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vµ mÊt ®é nh½n cÇn thiÕt........................................ 23
3.2. Trôc bÞ biÕn d¹ng xo¾n.......................................................................... 24
3.3. Trôc bÞ cong........................................................................................... 25
3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy.............................................................................. 25
Ch¬ng IV: B¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh......................................................... 27
4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vµ c¸c d¹ng háng thêng gÆp........................... 27
4.2. Söa ngâng l¾p æ trôc .............................................................................. 28
4.3. Söa ch÷a lç c«n...................................................................................... 29
4.4. Söa ch÷a ren vµ lç then.......................................................................... 30
4.5. Söa ch÷a lç ®ãng chªm.......................................................................... 31
4.6. Söa ch÷a ngâng c«n............................................................................... 32
Ch¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ.................................................................. 34
5.1. Söa ch÷a æ l¨n........................................................................................ 34
5.2. Söa ch÷a æ trît ..................................................................................... 35
Công nghệ sửa chữa máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sửa chữa máy công cụ - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Công nghệ sửa chữa máy công cụ 9 10 794