Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tạo hình tấm

Được đăng lên bởi phieubong85
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 4817 lần   |   Lượt tải: 23 lần
3.2 C¸c nguyªn c«ng c¾t
Nh÷ng nguyªn c«ng c¾t ®−îc sö dông réng r·i trong dËp tÊm nguéi, cã thÓ c¾t thÐp
tÊm c¸n hoÆc thÐp cuén thμnh nh÷ng b¨ng hoÆc d¶i, c¾t nh÷ng thÐp tÊm c¸n tiªu
chuÈn thμnh nh÷ng ph«i kh¸c nhau, c¾t h×nh ®Ó nhËn ®−îc c¸c lo¹i chi tiÕt ph¼ng cã
h×nh d¹ng kh¸c nhau, hoÆc c¾t ph«i tr−íc khi dËp c¸c chi tiÕt kh«ng gian, rçng v.v...
Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ph¸p c¾t :
- C¾t vËt liÖu tÊm b»ng m¸y c¾t dao song song
- C¾t vËt liÖu tÊm b»ng m¸y c¾t dao nghiªng
- C¾t vËt liÖu tÊm b»ng m¸y c¾t dao ®Üa
- C¾t vËt liÖu tÊm b»ng khu«n
- C¾t kim lo¹i b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®Æc biÖt nh− c¾t b»ng khu«n cao su hay c¾t
h×nh ®ét lç b»ng chÊt næ

S¬ ®å c¾t

VÝ dô DËp vuèt c¸c chi tiÕt cèc

VÝ dô DËp vuèt chi tiÕt hép

VÝ dô DËp vuèt phøc t¹p (vá « t«)

QÚA TRÌNH DẬP VUỐT

Placing the blank
Closing the blankholder
Movement of the punch
Deep Drawing
Ejection of the
workpiece

Le_0219a_ba

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP MIẾT

Miết tấm

Miết có biến mỏng

Miết khối

3.8.2. MIẾT TẤM KHÔNG BIẾN MỎNG

Đối áp đỡ phôi
Phôi

Trục nòng
Trục chính dẫn động

Con lăn miết

Chặn giữ phôi

3.9. NGUYÊN CÔNG ÉP CHẢY
Ép chảy thuận
Ép chảy thuận
Workpiece

Ép chảy ngược
Ép chảy ngược
Punch

Punch
Workpiece

Bottom
punch

Knock out

Konock out
+ bottom punch

Extrusion
die

Ép chảy ngang
Ép chảy ngang
Workpiece

Bottom
punch

Mandrel

Extrusion
die

...