Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tế bào: Động học sinh trưởng của tế bào

Được đăng lên bởi quyen-vo-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3320 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chương 3

Động học sinh trưởng của tế bào
I. Mở đầu
Hiểu biết đầy đủ động học sinh trưởng của các tế bào thực vật,
động vật và vi sinh vật là rất cần thiết để thiết kế và hoạt động các hệ lên
men. Động học tế bào có quan hệ với tốc độ sinh trưởng tế bào và chịu
ảnh hưởng của các điều kiện vật lý và hóa học.
Động học tế bào là kết quả của hệ thống các phản ứng hóa sinh và
các quá trình vận chuyển phức tạp, bao gồm nhiều pha và các hệ thống
nhiều thành phần. Trong suốt thời gian sinh trưởng, hỗn hợp không đồng
nhất của các tế bào già và non thay đổi liên tục và tự thích nghi với môi
trường dinh dưỡng là yếu tố cũng thay đổi liên tục trong các điều kiện
vật lý và hóa học. Nói chung, mô hình toán học chính xác của động học
sinh trưởng là không có thể có được. Thậm chí một mô hình thực tế cũng
khó tiếp cận bởi vì nó có thể chứa nhiều thông số không thể xác định.
Vì thế, chúng ta cần giả định có thể đạt được những mô hình đơn
giản như vậy sẽ hữu ích hơn cho việc thiết kế hệ thống lên men (xem
chương 4) và dự báo hiệu suất. Các mô hình khác nhau có thể được phát
triển trên cơ sở các giả định về các thành phần và quần thể tế bào như
trình bày trong bảng 3.1.
Ngoài các giả định đối với tế bào, môi trường được thiết kế sao cho
chỉ một thành phần có thể giới hạn tốc độ phản ứng, còn tất cả các thành
phần khác hiện diện ở các nồng độ đủ cao mà những thay đổi nhỏ của
chúng không ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ phản ứng. Các hệ thống lên
men cũng được kiểm soát sao cho các thông số môi trường như pH, nhiệt
độ và nồng độ oxygen hòa tan được duy trì ở một mức độ không đổi.
Trong chương này, các phương trình động học tế bào bắt nguồn từ
mô hình được phân phối, không cấu trúc. Các phương trình này được ứng
dụng để thiết kế và phân tích các hệ lên men lý tưởng.

Công nghệ tế bào

23

Bảng 3.1. Các mô hình khác nhau của động học tế bào.

Các thành phần tế bào
Quần thể

(distributed)

Bị cô lập
(segregated)

Được cấu trúc

(unstructured)
Được phân phối

Không cấu trúc

(structured)

Các tế bào được đại diện
bởi một thành phần đơn,
phân phối không đồng đều
trong quá trình nuôi cấy.

Các tế bào bao gồm nhiều
thành phần phức tạp phân
phối không đồng đều trong
quá trình nuôi cấy.

Các tế bào được đại diện
bởi một thành phần đơn, và
tạo thành một hỗn hợp
không đồng nhất.

Các tế bào bao gồm nhiều
thành phần phức tạp và tạo
thành hỗn hợp không đồng
nhất.

II. Định nghĩa
Trước tiên, chúng ta hãy định nghĩa một số thuật ngữ dùng cho sinh
trưởng của tế bào. Nếu đề cập đến nồng độ tế bào m...
Chương 3
Động hc sinh trưởng ca tế bào
I. M đầu
Hiu biết đầy đủ động hc sinh trưởng ca các tế bào thc vt,
động vt và vi sinh vt là rt cn thiết để thiết kế và hot động các h lên
men. Động hc tế bào có quan h vi tc độ sinh trưởng tế bào và chu
nh hưởng ca các điu kin vt lý và hóa hc.
Động hc tế bào là kết qu ca h thng các ph
n ng hóa sinh và
các quá trình vn chuyn phc tp, bao gm nhiu pha và các h thng
nhiu thành phn. Trong sut thi gian sinh trưởng, hn hp không đồng
nht ca các tế bào già và non thay đổi liên tc và t thích nghi vi môi
trường dinh dưỡng là yếu t cũng thay đổi liên tc trong các điu kin
vt lý và hóa hc. Nói chung, mô hình toán hc chính xác ca động hc
sinh trưởng là không có thđược. Thm chí mt mô hình thc tế c
ũng
khó tiếp cn bi vì nó có th cha nhiu thông s không th xác định.
Vì thế, chúng ta cn gi định có th đạt được nhng mô hình đơn
gin như vy s hu ích hơn cho vic thiết kế h thng lên men (xem
chương 4) và d báo hiu sut. Các mô hình khác nhau có th được phát
trin trên cơ s các gi định v các thành phn và qun th tế bào như
trình bày trong b
ng 3.1.
Ngoài các gi định đối vi tếo, môi trường được thiết kế sao cho
ch mt thành phn có th gii hn tc độ phn ng, còn tt c các thành
phn khác hin din các nng độ đủ cao mà nhng thay đổi nh ca
chúng không nh hưởng rõ rt đến tc độ phn ng. Các h thng lên
men cũng được kim soát sao cho các thông s môi trường như
pH, nhit
độ và nng độ oxygen hòa tan được duy trì mt mc độ không đổi.
Trong chương này, các phương trình động hc tếo bt ngun t
mô hình được phân phi, không cu trúc. Các phương trình này được ng
dng để thiết kế và phân tích các h lên men lý tưởng.
Công ngh tế bào
23
Công nghệ tế bào: Động học sinh trưởng của tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tế bào: Động học sinh trưởng của tế bào - Người đăng: quyen-vo-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công nghệ tế bào: Động học sinh trưởng của tế bào 9 10 483