Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thi công hẩm

Được đăng lên bởi hoangdongnhi
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 3630 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VÖÔNG HOAØN THANH

GIÔÙI THIEÄU CHUNG

Phoù tröôûng ban ÑT-XD CTGT Ñoâ thò TP.HCM

Haàm (Tunnel) laø moät con ñöôøng beân döôùi maët ñaát
(Underground passageway).
Thöïc söï danh töø Haàm khoâng ñöôïc ñònh nghóa thoáng nhaát treân theá
giôùi. Noùi chung Haàm phaûi coù chieàu daøi toái thieåu gaáp ñoâi beà roäng,
phaûi kín ôû caùc maët beân vaø môû ra an toaøn ôû hai ñaàu.
Moät soá nhaø quy hoaïch thì ñònh nghóa haàm phaûi daøi ít nhaát laø 0,1
miles (0,16km), neáu ngaén hôn chæ ñöôïc goïi laø ñöôøng ngaàm
(underpass) hoaëc doác tröôït (chute).
Haàm coù nhieàu öùng duïng :
- duøng cho ngöôøi ñi boä, xe ñaïp; - duøng cho giao thoâng hoãn hôïp;
5/3/2012

1

GIÔÙI THIEÄU CHUNG
- duøng cho taøu hoûa;
- duøng laøm keânh thuûy lôïi, vaän chuyeån nöôùc, thuûy ñieän;
- duøng laøm heä thoáng vaän chuyeån nöôùc thaûi;
- duøng laøm haàm daãn caùp cuûa caùc coâng trình vieån thoâng, ñieän
löïc v.v…
- coù theå laøm ñöôøng ñi laïi an toaøn cho thuù nuoâi hoaëc thuù röøng
trong caùc khu baûo toàn thieân nhieân;
- laøm haàm truù aån ( ñòa ñaïo Cuû chi).
Tröôùc kia ôû UK ngöôøi ta goïi nhöõng ñöôøng haàm cho ngöôøi ñi boä
hay nhöõng ñöôøng ngang döôùi ñöôøng xe chaïy goïi laø Subway.
5/3/2012

2

GIÔÙI THIEÄU CHUNG
Töø naøy hieän nay ôû USA ngöôøi ta laïi duøng cho nhöõng tuyeán
ñöôøng haàm cho caùc loaïi phöông tieän cao toác (heä thoáng taøu hoûa,
taøu toác haønh …).
Hieän nay ñöôøng haàm xe löûa daøi nhaát laø Seikan Tunnel ôû
Japan, daøi 53,9km trong ñoù coù 23,3 km ôû döôùi bieån. Haàm daøi
thöù hai laø Channel tunnel qua bieån Manche daøi 50km vôùi 39km
döôùi bieån.
Ñöôøng haàm Lotschberg base ( xe löûa) ôû Thuïy Só laø haàm treân
ñaát lieàn daøi 34,5km ñöa vaøo söû duïng thaùng 6/2007.
Ñöôøng haàm cho oâ toâ vaø caùc loaïi xe khaùc daøi nhaát laø Laerdal ôû
Na Uy 24,5km.
Haàm Zhongnanshan ôû Trung quoác laø haàm xa loä daøi nhaát theá
giôùi vaø laø haàm ñöôøng boä daøi nhaát AÙ chaâu 18km.
5/3/2012

3

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG HAÀM
PHÖÔNG PHAÙP NATM
(NEW AUSTRIAN TUNELLING METHOD)
Phöông phaùp naøy ñöôïc phaùt trieån vaøo nhöõng naêm 1960.
Nguyeân taéc chính cuûa phöông phaùp naøy laø söû duïng söùc chòu taûi
cuûa baûn thaân voøm ñaù thieân nhieân ñeå chòu löïc oån ñònh cho voøm
Haàm.döïa treâm . Döïa treân tính toaùn ñoä chòu löïc cuûa ñòa chaát ,
thieát keá seõ ñöa ra maët caét toái öu cuûa Haàm. Khoang ñoøao seõ
ñöôïc choáng ñôû ngay laäp töùc baèng beâtoâng phun (shotcrete), lôùp
beâto6ng phun naøy seõ taïo neân moät voøng chòu löïc töï nhieân trong
voøm h...
5/3/2012 1
GIÔÙI THIEÄU CHUNG
Haàm (Tunnel) laø moät con ñöôøng beân döôùi maët ñaát
(Underground passageway).
Thöïc söï danh töø Haàm khoâng ñöôïc ñònh nghóa thoáng nhaát treân theá
giôùi. Noùi chung Haàm phaûi coù chieàu daøi toái thieåu gaáp ñoâi beà roäng,
phaûi kín ôû caùc maët beân vaø môû ra an toaøn ôû hai ñaàu.
Moät soá nhaø quy hoaïch thì ñònh nghóa haàm phaûi daøi ít nhaát laø 0,1
miles (0,16km), neáu ngaén hôn chæ ñöôïc goïi laø ñöôøng ngaàm
(underpass) hoaëc doác tröôït (chute).
Haàm coù nhieàu öùng duïng :
- duøng cho ngöôøi ñi boä, xe ñaïp; - duøng cho giao thoâng hoãn hôïp;
VÖÔNG HOAØN THANH
Phoù tröôûng ban ÑT-XD CTGT Ñoâ thò TP.HCM
Công nghệ thi công hẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thi công hẩm - Người đăng: hoangdongnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Công nghệ thi công hẩm 9 10 478