Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ thi công topdown

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công nghệ thi Công Top Down
Cho Công Trình Có Nhiều Tầng Hầm Để thi công phần ngầm của công trình nhà cao tầng thì vấn đề cơ
bản là giữ thành hố đào không cho sập trong quá trình thi công. Trong thực tế có nhiều ph ương pháp giữ
thành hố đào tuỳ thuộc vào độ sâu hố đào, điều kiện địa chất, mặt bằng thi công giải pháp kết cấu...
Chúng tôi xin giời thiệu phương pháp TOP-DOWN để bạn đọc tham khảo.
Với công trình VIETCOM BANK, phần ngầm thấp nhất ( đáy đài ) nằm ở độ sâu - 12.5m (11.16m so với
mặt đất), xung quanh có các công trình đã xây dựng nằm liền kề trong điều kiện địa chất tương đối
phức tạp. Tường cứng Diaphram wall là vách tầng hầm dày 800mm được sử dụng làm vách chống hố
đào trong quá trình thi công phần ngầm . Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vách hố đào trong suốt
quá trình thi công phần ngầm. Các phương pháp đã được sữ dụng nhiều ở nước ta bao gồm : khoan neo
tường vào đất ( Anchors - tie backs) , chống trực tiếp lên thành hố đào và phương pháp mới top-down .
Với thực tế hiện tại công trình VIETCOM BANK , về nguyên tắc giải pháp neo là không được phép do ảnh
hưởng đến các công trình lân cận và một số nhược điểm của nó . Giải pháp chống trực tiếp lên thành
vách bằng hệ chống sườn thép ( đã được thực hiện ) yêu cầu phải gia cố hệ sườn chắc chắn nhưng chưa
tận dụng hết đặc điểm kết cấu thuận lợi của công trình . Phương pháp TOP-DOWN là phương pháp thi
công tương đối mới với nước ta . Phương pháp này thi công phần ngầm từ các kết cấu từ cốt mặt đất trở
xuống và lợi dụng hệ dầm - sàn của các tầng hầm làm hệ thống chống tường tầng hầm .
I. Thiết bị phục vụ thi công :
- Phục vụ công tác đào đất phần ngầm gồm : máy đào đất loại nhỏ, máy san đất loại nhỏ, máy lu nền
loại nhỏ, các công cụ đào đất thủ công, máy khoan
- Phục vụ công tác vận chuyển : hal cần trục COBELCO 7045 phục vụ chuyển đất, vật liệu, thùng chứa
đất , xe chở đất tự đổ
- Phục vụ công tác khác : hai máy bơm, hai thang thép đặt tại hai lối lên xu ống , hệ th ống đèn , điện
chiếu sáng dưới tầng hầm
- Phục vụ công tác thi công bê tông : trạm bơm bê tông , xe chở bê tông thương phẩm , các thiết bị
phục vụ công tác thi công bê tông khác
- Ngoài ra tuỳ thực tế thi công còn có các công cụ chuyên dụng khác
II. Vật liệu :
1. Bê tông :
Do yêu cầu thi công gần như liên tục nên nếu chờ bê tông tầng trên đủ cường độ rồi mới tháo ván khuôn
và đào đất thi công tiếp phần dưới thì thời gian thi công kéo dài. Để đảm bảo tiến độ nên chọn bê tông
cho các cấu kiện từ tầng 1 xuống tầng hầm là bê tông có phụ gi...
Công nghệ thi Công Top Down
Cho Công Trình Có Nhiều Tầng Hầm thi công ph n ng m c a công trình nhà cao t ng thì v n cĐể đề ơ
b n là gi thành h ào không cho s p trong quá trình thi công. Trong th c t có nhi u ph ng pháp gi đ ế ươ
thành h ào tu thu c vào sâu h ào, i u ki n a ch t, m t b ng thi công gi i pháp k t c u... đ độ đ đ đị ế
Chúng tôi xin gi i thi u ph ng pháp TOP-DOWN b n c tham kh o. ươ để đ
V i công trình VIETCOM BANK, ph n ng m th p nh t ( áy ài ) n m sâu - 12.5m (11.16m so v i đ đ độ
m t t), xung quanh có các công trình ã xây d ng n m li n k trong i u ki n a ch t t ng i đấ đ đ đị ươ đ
ph c t p. T ng c ng Diaphram wall là vách t ng h m dày 800mm c s d ng làm vách ch ng h ườ đượ
ào trong quá trình thi công ph n ng m . V n t ra là làm th nào gi vách h ào trong su t đ đề đặ ế đ đ
quá trình thi công ph n ng m. Các ph ng pháp ã c s d ng nhi u n c ta bao g m : khoan neo ươ đ đượ ướ
t ng vào t ( Anchors - tie backs) , ch ng tr c ti p lên thành h ào và ph ng pháp m i top-down . ườ đấ ế đ ươ
V i th c t hi n t i công trình VIETCOM BANK , v nguyên t c gi i pháp neo là không c phép do nh ế đượ
h ng n các công trình lân c n và m t s nh c i m c a nó . Gi i pháp ch ng tr c ti p lên thành ưở đế ượ đ ế
vách b ng h ch ng s n thép ( ã c th c hi n ) yêu c u ph i gia c h s n ch c ch n nh ng ch a ườ đ đượ ư ư ư
t n d ng h t c i m k t c u thu n l i c a công trình . Ph ng pháp TOP-DOWN là ph ng pháp thi ế đặ đ ế ươ ươ
công t ng i m i v i n c ta . Ph ng pháp này thi công ph n ng m t các k t c u t c t m t t tr ươ đ ướ ươ ế đấ
xu ng và l i d ng h d m - sàn c a các t ng h m làm h th ng ch ng t ng t ng h m . ườ
I. Thi t b ph c v thi công :ế
- Ph c v công tác ào t ph n ng m g m : máy ào t lo i nh , máy san t lo i nh , máy lu n n đ đấ đ đấ đấ
lo i nh , các công c ào t th công, máy khoan đ đấ
- Ph c v công tác v n chuy n : hal c n tr c COBELCO 7045 ph c v chuy n t, v t li u, thùng ch a đ
t , xe ch t t đấ đấ đổ
- Ph c v công tác khác : hai máy b m, hai thang thép t t i hai l i lên xu ng , h th ng èn , i n ơ đặ đ đ
chi u sáng d i t ng h m ế ướ
- Ph c v công tác thi công bê tông : tr m b m bê tông , xe ch bê tông th ng ph m , các thi t b ơ ươ ế
ph c v công tác thi công bê tông khác
- Ngoài ra tu th c t thi công còn có các công c chuyên d ng khác ế
II. V t li u :
1. Bê tông :
Do yêu c u thi công g n nh liên t c nên n u ch bê tông t ng trên c ng r i m i tháo ván khuôn ư ế đủ ườ độ
ào t thi công ti p ph n d i thì th i gian thi công kéo dài. m b o ti n nên ch n bê tông đ đấ ế ướ Để đả ế độ
cho các c u ki n t t ng 1 xu ng t ng h m là bê tông có ph gia t ng tr ng c ng nhanh có th ă ưở ườ độ để
cho bê tông t 100% c ng sau ít ngày(theo thi t k công trình này là 7 ngày) . Các ph ng án sauđạ ườ độ ế ế ươ
:
- T ng c ng bê tông b ng vi c s d ng ph gia gi m n că ư độ ướ
- B sung ph gia hoá d o ho c siêu d o vào thành ph n g c , gi m n c tr n , gi nguyên s t nh m ướ độ ă
t ng c ng bê tông các tu i ă ườ độ
Trong công trình này bê tông dùng ph gia siêu d o có th t 94% c ng sau 7 ngày . C t li u bê đ ườ đ
tông là á d m c 1-2 . s t c a bê tông 6 - 10 cmđ ă Độ
Ngoài ra còn dùng lo i bê tông có ph gia tr ng n u c t , u lõi thi công sau , neo u c c ươ để đ đ đầ
vào ài ... Ph gia tr ng n nên s d ng lo i khoáng khi t ng tác v i n c xi m ng t o ra các c u t đ ươ ươ ư ă
n 3CaO.Al2O3.3CaSO4(31-32)H2 (ettringite) . Ph gia này có d ng b t th ng có ngu n g c t : ườ
+ H n h p á phèn 9Alunit) sau khi c phân rã nhi t tri t ( g m các khoáng ho t tính Al2O3 , đ đượ để
K2SO4 ho c Na2SO4 , SiO2) và th ch cao 2 n c . ư
+ Mônôsulfôcanxialuminat 3CaO.Al2O3.CaSO4.nH2O , khoáng silic ho t tính và th ch cao 2 n c. ướ
Hàm l ng ph gia tr ng n th ng c s d ng 5-15% so v i kh i l ng xi m ng. Không dùng b t ượ ươ ư đư ượ ă
nhôm ho c các ch t sinh khí khác làm bê tông tr ng n . i v i bê tông tr ng n c n chú ý s để ươ Đ ươ
d ng :
+ Cát h t trung, h t thô Mdl = 2.4 - 3.3
+ s t th p = 2 - 4 cm ; max = 8cmĐộ
+ K t h p v i ph gia ế
2. V t li u khác :
- Khi thi công sàn - d m t ng h m th nh t (c t -4.05m) , l i d ng t làm ván khuôn toàn b k t đấ đ ế
công nghệ thi công topdown - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ thi công topdown - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
công nghệ thi công topdown 9 10 342