Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi nnthien
Số trang: 317 trang   |   Lượt xem: 2307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
một số kiến thức về mạn internet, các thiết bị thông dụng kết nối
PHN I KHÁI QUÁT V CÔNG NGH MNG ......................................... 7
Chương 1: Tng quan v công ngh mng máy tính và mng cc b................ 7
Mc 1: Mng máy tính........................................................................................ 7
I. Lch s mng máy tính .................................................................................... 7
II. Gii thiu mng máy tính............................................................................. 10
I.1. I.Định nghĩa mng máy tính và mc đích ca vic kết ni mng .............. 10
I.1.1. Nhu cu ca vic kết ni mng máy tính................................................. 10
I.1.2. Định nghĩa mng máy tính ...................................................................... 10
I.2. Đặc trưng k thut ca mng máy tính....................................................... 10
I.2.1. Đường truyn........................................................................................... 11
I.2.2. K thut chuyn mch: ............................................................................ 11
I.2.3. Kiến trúc mng ........................................................................................ 12
I.2.4. H điu hành mng.................................................................................. 12
I.3. Phân loi mng máy tính ............................................................................ 13
I.3.1. Phân loi mng theo khong cách địa lý : ............................................... 13
I.3.3. Phân loi theo kiến trúc mng s dng.................................................... 15
I.3.4. Phân loi theo h điu hàng mng........................................................... 15
I.4. Gii thiu các mng máy tính thông dng nht.......................................... 16
I.4.1. Mng cc b ............................................................................................ 16
I.4.2. Mng din rng vi kết ni LAN TO LAN............................................. 16
I.4.3. Liên mng INTERNET............................................................................ 17
I.4.4. Mng INTRANET................................................................................... 17
II. Mng cc b, kiến trúc mng cc b ........................................................... 17
II.1. Mng cc b .............................................................................................. 17
II.2. Kiến trúc mng cc b............................................................................... 18
II.2.1. Đồ hình mng (Network Topology)....................................................... 18
II.3. Các phương pháp truy cp đường truyn vt lý ........................................ 21
II.3.1 Phương pháp đa truy nhp s dng sóng mang có phát hin xung đột
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
............ 22
II.3.2. Phương pháp Token Bus ........................................................................ 23
II.3.2. Phương pháp Token Ring....................................................................... 25
III. Chun hoá mng máy tính .......................................................................... 26
III.1. Vn đề chun hoá mng và các t chc chun hoá mng........................ 26
III.2. Mô hình tham chiếu OSI 7 lp................................................................. 27
a) Lp vt lý ...................................................................................................... 28
b) Lp liên kết d liu....................................................................................... 28
c) Lp mng ...................................................................................................... 29
d) Lp chuyn vn ............................................................................................ 29
e) Lp phiên ...................................................................................................... 29
f) Lp th hin................................................................................................... 30
2
Giáo trình đào tạo Quản trị mạng và các thiết bị mạng
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
itc
Digitally signed by itc
DN: CN = itc, C =
VN, O = itcvdc, OU =
vdc
Reason: I am the
author of this
document
Date: 2004.02.02
11:15:42 +07'00'
công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ thông tin - Người đăng: nnthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
317 Vietnamese
công nghệ thông tin 9 10 207