Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thực phẩm - Dịch tễ học dinh dưỡng

Được đăng lên bởi Đoàn Hoàng
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DÞch tÔ häc dinh dìng
GS.TS Phạm Duy Tường
Bm Dinh dưỡng&ATTP
Đại học Y Hà Nội

 
Môc tiªu:
1.Tr×nh bµy ®îc nh÷ng tiÕp cËn dÞch tÔ häc
trong khoa häc dinh dìng
2.Ph©n tÝch ®îc nh÷ng ph¬ng ph¸p nghiªn
cøu dÞch tÔ häc ®èi víi khÈu phÇn vµ bÖnh tËt

1.Tæng quan vÒ dÞch tÔ häc dinh dìng
2.Nghiªn cøu liªn quan gi÷a ¨n uèng vµ bÖnh tËt
3.Nghiªn cøu Case – Control trong dinh dìng
4.Nghiªn cøu thuÇn tËp trong dinh d÷ong
5.Nghiªn cøu thö nghiÖm trong dinh dìng
6.Phiªn gi¶i sè liÖu trong nghiªn cøu dinh dìng
7.Phiªn gi¶i mèi liªn quan gi¶ thiÕt Null
8.Mèi liªn quan ®a biÕn cña chÕ ®é ¨n vµ bÖnh
tËt.
 

•DÞch tÔ häc dinh dìng nghiªn cøu: ¶nh hëng
cña yÕu tè dinh dìng vµ chÕ ®é ¨n uèng tíi
bÖnh tËt vµ tö vong cña con nguêi.
•YÕu tè “ph¬i nhiÔm” vd: "chÊt dinh dìng”;
"c¸ch ¨n uèng”, “lèi sèng”

Môi trường xã hội

Nhan
di
CơMthể
truyền
Môi trường
sinh học

Cơ thê

Môi trường
tự nhiên

Morbidity
Factors
Black box
Mortality
Exposures

S¬ ®å: Hép ®en dÞch tÔ häc

I. Tæng quan vÒ dÞch tÔ
häc dinh dêng
• Nh÷ng quan s¸t cña Lind(1753) ®· ph¸t hiÖn
mèi quan hÖ gi÷a t×nh tr¹ng thiÕu rau qu¶ xanh
vµ xuÊt hiÖn bÖnh ho¹i huyÕt.
• Takaki, Eikman trong ®iÒu trÞ bÖnh Beriberi
• T¬ng tù nh vËy nh÷ng nghiªn cøu dich tÔ häc
bÖnh pellagra lµ bÖnh dinh dìng liªn quan ®Õ
chÕ ®é ¨n ng« ë Nam MÜ.

• Nh÷ng nghiªn cøu g©n ®©y cña c¸c
nhµ nghiªn cøu Trung Quèc sö dông
ph¬ng ph¸p dich tÔ häc ®· ph¸t hiÖn
ra hiÖn tîng thiÕu Selenium liªn quan
®Õn mét tû lÖ cao cña bÖnh Keshan ë
khu vùc miÒn trung Trung Quèc.

• Nh÷ng tËp trung chÝnh cña c¸c nhµ
khoa häc dinh d÷¬ng vµ dÞch tÔ häc
ch©u ¢u ®· chó ý nhiÒu vµo bÖnh tim
mạch vµ ung th.
• Nh÷ng nghiªn cøu gÇn ®©y vÒ bÖnh
lo·ng x¬ng, bÖnh ®ôc thuû tinh thÓ, ®ét
quÞ vµ ®¸i th¸o ®êng ®· lµ nh÷ng vÊn ®Ò
søc khoÎ ®îc quan t©m nghiªn cøu

• NhiÒu nguyªn nh©n kh«ng chØ lµ chÕ ®é ¨n mµ
cßn cã c¶ c¸c yÕu tè gien, nghÒ nghiÖp, c¸c yÕu
tè nhiÔm trïng, c¸c yÕu tè ho¹t ®éng thÓ lùc, c¸c
hµnh vi vµ lèi sèng kh«ng cã lîi.
• RÊt nhiÒu yÕu tè nguy c¬ cã thÓ ®øng riªng rÏ
vµ còng cã thÓ phèi hîp víi nhau t¹o nªn
nguyªn nh©n g©y bÖnh.
• TiÒm tµng tõ rÊt l©u nhng gÆp c¸c yÕu tè ph¬i
nhiÔm míi xuÊt hiÖn, ®iÒu nµy cßn thÊy ë sù
ph¬i nhiÔm phèi hîp rÊt nhiÒu yÕu tè vµ céng
dån l¹i vµ l¹i liªn kÕt víi yÕu tè ph¬i nhiÔm míi
xuÊt hiÖn tríc khi chÈn ®o¸n

• §iÒu nµy ®ưîc nhËn thÊy ë viÖc hót thuèc l¸
hoÆc hoÆc sö dông mét lo¹i thøc ¨n nµo ®ã dÉn
®Õn sù xuÊt hiÖn nh÷ng rèi lo¹n ®iÒu hoµ m¹ch
vµ dÉn ®Õn nh÷ng tæn th¬ng dÉn ®Õn ®ét quÞ.
• Nh vËy sù ph¬i nhiÔm víi hót thuèc...
DÞch tÔ häc dinh d ìng
GS.TS Phạm Duy Tường
Bm Dinh dưỡng&ATTP
Đại học Y Hà Nội
Công nghệ thực phẩm - Dịch tễ học dinh dưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thực phẩm - Dịch tễ học dinh dưỡng - Người đăng: Đoàn Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Công nghệ thực phẩm - Dịch tễ học dinh dưỡng 9 10 479