Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyenthimylinh
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT THỰC PHẨM
Các QT và TB hóa lý trong CNTP

Gi ng viên: Tr n Th Đ nh
B môn Công ngh ch bi n
ttdinh@hua.edu.vn

K thu t th c ph m 1
◦ Quá trình và thi t b có liên quan m t thi t đ n quá trình v t lý
Cơ h c lưu ch t: l ng, l c, ly tâm, bơm, qu t...
Cơ h c v t li u r i: nghi n, sàng
Truy n nhi t.

K thu t th c ph m 2
◦ Quá trình và thi t b có liên quan m t thi t đ n quá trình hóa lý
Quá trình truy n ch t, bi n đ i pha, tách chi t: chưng c t, cô đ c, s y,
k t tinh, trích ly, h p ph .

K thu t th c ph m 3
◦ Quá trình và thi t b sinh h c
K thu t lên men
Sinh t ng h p enzyme.

D
tr
Đ
h

l p đ y đ đ n m v ng các n i dung quan
ng c a môn h c
c thêm tài li u đ trang b ki n th c cho môn
c

D l p: 10 %
Làm bài t p nhóm: 30%
Thi cu i kỳ: 60 %

Chuyên đ
Chuyên đ
Chuyên đ
Chuyên đ
Chuyên đ
Chuyên đ
Chuyên đ

1: M đ u
2: Quá trình và thi
3: Quá trình và thi
4: Quá trình và thi
5: Quá trình và thi
6: Quá trình và thi
7: Quá trình và thi

tb
tb
tb
tb
tb
tb

chưng c t
trích ly r n-l ng
h p ph & trao đ i ion
cô đ c
s y
k t tinh

Nguy n Bin (2008). Các quá trình, thi t b trong công ngh hoá
ch t và th c ph m. Nhà Xu t B n Khoa H c và K Thu t.
Fellows. P. (2000). Food processing technology: principles and
practice. 2nd ed. CRC Press, New York, US.
Welti-Chanes. J., Velez-Ruiz. J.F., Barbosa-Canovas. V.G. (Editors)
(2003). Transport phenomena in food processing. 2nd ed. CRC
Press, New York, US.
Ibarz, A. and Barbosa-Cánovas, V. G. (2003). Unit operations in
food engineering. CRC Press, New York, US.
Ruthven, D. M. (1984). Principles of adsorption and adsorption
processes. John Wiley & Sons Ltd, UK.
Brennan, J. G. (Editors) (2006). Food Processing Handbook.
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany.

Đ tài:
◦ Ch n m t s n ph m c th đư c ch bi n nh m t
trong các quá trình hóa lý

Yêu c u
◦ N p báo cáo d ng powerpoint vào tu n....
◦ Báo cáo trư c l p vào tu n....
◦ Th i gian báo cáo 30 phút/nhóm (trình bày 15 phút, tr
l i câu h i 15 phút)
◦ Sinh viên t chu n b labtop

Chuyên đ 1: M đ u
Khoa học thực phẩm
Kỹ thuật thực phẩm
Kỹ sư thực phẩm

Khoa h c th c ph m (food science)

An toàn
TP

Khoa học thực phẩm

Vật lý
TP
Công
nghệ
TP

VSV TP

Ẩm
thực
phân tử

Bảo
quản
TP Kỹ thuật
TP

Phát
triển SP

Đánh
giá cảm
quan

Bao bì
TP

Hóa học
TP

K K THU cT TH (food engineering)
I. thu t th ph m C PH M LÀ GÌ?

Hóa học

Cơ học
Cơ học

Sinh học

Là m t lĩnh v c đa ngành c a
khoa h c v t lý, cơ h c, hóa
h c và sinh h c, đào t o
k sư cho ngành công
nghi p th c ph m và
các n...
KỸ THUẬT THỰC PHẨM
Các QT và TB hóa lý trong CNTP
Ging viên: Trn Th Định
B môn Công ngh chế biến
ttdinh@hua.edu.vn
Công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thực phẩm - Người đăng: nguyenthimylinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Công nghệ thực phẩm 9 10 797