Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tô tô Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Quốc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhaäp moân ngaønh coâng ngheä oâ toâ

Introduction to Automotive Technology

Công nghiệp ô tô Việt Nam: Sao không bắt nước ngoài phải "cõng"
mình?

Ông Nguyễn Minh Đồng là một chuyên gia thiết kế và tư vấn về công nghệ t đã c thời gian
sống và làm việc 38 năm CHLB Đức. Bài viết của ông với những phân tích sắc sảo và đầy
trách nhiệm về thực trạng cùng giải pháp phát triển ngành công nghiệp t nước nhà.
Không đồng hành, không thể đi sau và không "đi tắt, đón đầu" được...
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là ngành inh au đẻ muộn, ra đời au c c nước trong khu vực
từ 40-50 năm. Tuy nhiên, Nhà nước Việt Nam, với mục đích thu hút đầu tư và x y dựng một
ngành công nghiệp t để theo kịp c c nước trong khu vực, cho nên gần 15 năm qua, kể từ khi
ra đời vào năm 1992 đến nay, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam được coi là ngành trọng
điểm và là ngành lu n lu n được ưu đãi nhất trong số các ngành công nghiệp. Sự ưu i rất đặc
biệt này thể hiện rõ nhất chính sách thuế nhập khẩu quá cao
đối với xe nguyên chiếc.
Kết quả của chính ch ưu đãi đối với ngành công nghiệp ô tô
của Việt Nam là giá xe sản xuất trong nước cao gấp 2 đến 3 lần
so với nhiều nước. Lý giải về nguyên nhân của hiện trạng này,
Bộ Tài chính đã thẳng thắn tuyên bố trong Báo cáo về chính
ch đối với ngành công nghiệp ô tô từ năm 2004 là: ''Nguyên
nhân của tình trạng này là do doanh nghiệp lắp ráp ô tô ỷ lại sự
bảo hộ của Nhà nước nên đưa ra gi b n cao để thu lãi cao''.
Trong khi đ một số doanh nghiệp lắp ráp ô tô lại cho rằng Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của
nguyên nhân là chỗ thị trường ô tô Việt Nam có dung lượng các doanh nghiệp ô tô ở VN
chỉ bằng 1/10 thị trường của c c nước trong khu vực (ví dụ như hông đúng như cam ết
Thái Lan) nên họ không thể giảm giá.
Sự thật hiển nhiên đ y là c c doanh nghiệp sản xuất và lắp r p t đã kh ng thực hiện đúng
các cam kết trong giấy phép đầu tư của mình là tăng tỷ lệ nội địa h a lên 30 đến 40% trong vòng
10 năm. Với sự "thất hứa" này nên tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của
các doanh nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt từ 2 đến 12% và việc nội địa hóa lại chỉ dừng lại các
c ng đoạn giản đơn trong quy trình sản xuất và lắp ráp (sử dụng các linh kiện nội địa có giá trị
thấp như ăm, lốp, ắc-quy, d y điện, ghế...). Vấn đề đ y là tại ao c c nhà đầu tư đã kh ng
thực hiện được cam kết? Và định hướng chiến lược phát triển ngành ô tô nội địa và đi kèm theo
n là chính ch ưu đãi thuế quan n i trên để thực hiện mục tiêu nội địa hóa ngành ô tô có phải
là sai lầm không?
Theo ch...
Nhaäp moân ngaønh coâng ngheä oâ toâ Introduction to Automotive Technology
PGS-TS Ñoã Vaên Duõng
297
Công nghip ô tô Vit Nam: Sao không bt c ngoài phi "cõng"
mình?
Ông Nguyng mt chuyên gia thit k n v công ngh i gian
sng làm vi c. Bài vit ca ông vi nhng phân tích sc sy
trách nhim v thc trng cùng gii pháp phát trin ngành công nghic nhà.
Không đồng hành, không th đi sau và không "đi tắt, đón đầu" được...
Ngành công nghip ô tô Vi muc trong khu vc
t 40-c Vit Nam, vi mng mt
ngành công nghi theo kc trong khu vc, cho nên g t khi
n nay, ngành công nghip ô ca Vic coi ngành trng
t trong s các ngành công nghip. S c
bit này th hin nht chính sách thu nhp khu quá cao
i vi xe nguyên chic.
Kt qu c i vi ngành công nghip ô
ca Vit Nam là giá xe sn xuc cao gn 3 ln
so vi nhic. gii v nguyên nhân ca hin trng y,
B  ng thn tuyên b trong Báo cáo v chính
i vi ngành công nghip ô t n
nhân ca tình trng y do doanh nghip lp ráp ô li s
bo h c thu lãi cao''.
   t s doanh nghip lp ráp ô li cho rng
nguyên nhân ch th ng ô Vit Nam dng
ch bng 1/10 th ng cc trong khu vc (ví d 
Thái Lan) nên h không th gim giá.
S tht hin nhiên p sn xut lc hi
các cam kt trong gi t l nn 40% trong vòng
i s "tht hn thm hin nay, t l na hóa sn phm ca
các doanh nghip ô tô Vit Nam ch t t n 12% và vic na hóa li ch dng li các
n girong quy trình sn xut lp ráp (s dng các linh kin na giá tr
thp, c-n, gh...). V 
thc hic cam kt? ng chic phát trin ngành ô n kèm theo
  thc hin mc tiêu na hóa ngành ô phi
là sai lm không?
Theo chúng tôi, ngành công nghip ô tô Vim chân ti ch chin
c phát trin ngành này ch quy t o bi nhp khu linh kin, thu nhp
khu xe nguyên chi làm áp lc nhc hin na hóa sn phm linh kin.
ng" các hãng ô tô, ngay t sn xut chiu sâu
T l na hóa sn phm ca
các doanh nghip ô tô VN
t
Công nghệ tô tô Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tô tô Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Hoàng Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Công nghệ tô tô Việt Nam 9 10 367