Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ trên máy CNC Nguyễn Trọng Bản Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 319 trang   |   Lượt xem: 3828 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................... 10
Chương 1 MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ ................................................................... 12
1.1. Sự ra đời và phát triển của máy điều khiển số ....................................... 12
1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển máy điều khiển số.................................. 12
1.1.2. Các tính năng kỹ thuật của máy điều khiển số .................................. 15
1.1.3. Hiệu quả sử dụng máy CNC .............................................................. 18
1.2. Cấu trúc chung của máy NC ................................................................... 23
1.2.1. Sơ đồ động học của xích chạy dao .................................................... 23
1.2.2. Cấu trúc chung của máy tiện NC ....................................................... 27
1.2.3. Cấu trúc chung của máy phay NC ..................................................... 28
1.3. Các hệ thống cơ khí của máy CNC ......................................................... 29
1.3.1. Dẫn động chạy dao ............................................................................ 29
1.3.2. Dẫn động trục chính........................................................................... 47
1.3.3. Đường hướng của máy CNC ............................................................. 49
1.3.4. Hệ thống thay dao tự động................................................................. 53
1.3.5. Đồ gá trên máy CNC ......................................................................... 57
Chương 2 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ....................................................... 58
2.1. Khái niệm về hệ thống điều khiển số ...................................................... 58
2.1.1. Điều khiển số trực tiếp và điều khiển số phân phối (DNC) .............. 59
2.1.2. Điều khiển số có máy tính (CNC) ..................................................... 61
2.2. Phân loại điều khiển số............................................................................ 62
2.2.1. Điều khiển điểm- điểm PTP .............................................................. 63
2.2.2. Điều khiển đường liên tục.................................................................. 65
2.2.3. Hệ thống điều khiển NC và CNC ...................................................... 66
2.2.4. Điều khiển hở và điều khiển kín ........................................................ 68
2.3. Phần cứng của hệ thống điều khi...
3
MC LC
LI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 10
Chương 1 MÁY ĐIU KHIN S ................................................................... 12
1.1. S ra đời và phát trin ca máy điu khin s ....................................... 12
1.1.1. Lch s ra đời và phát trin máy điu khin s .................................. 12
1.1.2. Các tính năng k thut ca máy điu khin s .................................. 15
1.1.3. Hiu qu s dng máy CNC .............................................................. 18
1.2. Cu trúc chung ca máy NC ................................................................... 23
1.2.1. Sơ đồ động hc ca xích chy dao .................................................... 23
1.2.2. Cu trúc chung ca máy tin NC ....................................................... 27
1.2.3. Cu trúc chung ca máy phay NC ..................................................... 28
1.3. Các h thng cơ khí ca máy CNC ......................................................... 29
1.3.1. Dn động chy dao ............................................................................ 29
1.3.2. Dn động trc chính ........................................................................... 47
1.3.3. Đường hướng ca máy CNC ............................................................. 49
1.3.4. H thng thay dao t động ................................................................. 53
1.3.5. Đồ gá trên máy CNC ......................................................................... 57
Chương 2 H THNG ĐIU KHIN S ....................................................... 58
2.1. Khái nim v h thng điu khin s ...................................................... 58
2.1.1. Điu khin s trc tiếp và điu khin s phân phi (DNC) .............. 59
2.1.2. Điu khin s có máy tính (CNC) ..................................................... 61
2.2. Phân loi điu khin s ............................................................................ 62
2.2.1. Điu khin đim- đim PTP .............................................................. 63
2.2.2. Điu khin đường liên tc.................................................................. 65
2.2.3. H thng điu khin NC và CNC ...................................................... 66
2.2.4. Điu khin hđiu khin kín ........................................................ 68
2.3. Phn cng ca h thng điu khin s ................................................... 70
2.3.1. Cm điu khin máy CMU ................................................................ 70
2.3.2. B vi x lý CPU ................................................................................. 72
2.3.3. B nh ROM và RAM ....................................................................... 73
2.3.4. Các thành phn giao tiếp khác ........................................................... 73
2.3.5. B điu khin máy kh trình PMC .................................................... 75
2.4. Các phn mm ca CNC .......................................................................... 76
2.4.1. H điu hành (phn mm h thng) ................................................... 77
2.4.2. Phn mm giao tiếp máy .................................................................... 77
Công nghệ trên máy CNC Nguyễn Trọng Bản Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ trên máy CNC Nguyễn Trọng Bản Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
319 Vietnamese
Công nghệ trên máy CNC Nguyễn Trọng Bản Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 849