Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ tự động phân loại sản phẩm

Được đăng lên bởi thanhtuan2994
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn Điều Khiển Logic

Gv hướng dẫn: Dương Minh Đức

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................1
Chương 1: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ..........................................................3
1.1. Tìm hiểu công nghệ tự động phân loại sản phẩm...........................................3
1.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý..................................................................................4
1.2.1.Nguyên lý hoạt động :................................................................................4
1.2.2.Phương pháp ma trận trạng thái.................................................................4
1.2.3.Đặt biến logic cho hệ thống :.....................................................................5
1.2.4.Tổng hợp mạch điều khiển:.......................................................................5
1.2.5. Vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ thống sử dụng thiết bị điện – khí nén:...........9
Chương 3: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ.......................................................................12
3.1. Chọn thiết bị khí nén.....................................................................................12
Tổng quan về hệ truyền động khí nén..................................................................12
3.1.1. Chọn xilanh :..........................................................................................13
31.2. Chọn Chọn đầu nối ống...........................................................................16
3.2.Chọn các thiết bị
điện………………………………………………………………..17
3.2.1. cầu dao và cầầ̀u chì:.................................................................................17
3.2.2. Chọn công tăc hành trình :.....................................................................18
3.2.3. Chọn transistor điếu khiển cuộn hút của các van phán phối điện khí....18
3.2.4. Chọn nút ấn.............................................................................................18
3.2.5. Chọn TRIGƠ, AND và OR.....................................................................19
3.2.6. Nguồn khí nén: `.....................................................................................19
Chương IV: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LẮP RÁP............................................................21
4.1 .Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị.......................................................................21
4.2.Sơ đồ lắp ráp của mạch điểu khiển hệ thống..........................................
 
MỤC LỤC


1.1. Tìm hiểu công nghệ tự động phân loại sản phẩm
1.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý
 !"#$%&'()*
  +,-,./(01(0'(-2
 3(425$&266&7(89
 :;,.'6)2<!=2>9
 9?@A)B!"#$%6C/7(8ADEF(25(4G)27H=IJK
LMNO
P(25(4G=IJ
:Q!/R<7(0!"<)*=IJ
3.1.1. Chọn xilanh :
31.2. Chọn Chọn đầu nối ốngS
 !"#"$%
&'((((((((((((((((((((((((T
3.2.1. cầu dao và cầ/u chì:T
3.2.2. Chọn công tăc hành trình :U
3.2.3. Chọn transistor điếu khiển cuộn hút của các van phán phối điện khíU
3.2.4. Chọn nút ấnU
 9PVWXYRZ[VK
3.2.6. Nguồn khí nén: `K
?\+V]+
^/6PRG(0I$_,)3((25(4G
 )B$_,0-,6C/.'6)2>!=2>7(8
N`)a!Eb"
N`828=IJ 9
)*"+',-./ 01 23452
công nghệ tự động phân loại sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ tự động phân loại sản phẩm - Người đăng: thanhtuan2994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
công nghệ tự động phân loại sản phẩm 9 10 622