Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ uốn lốc profile từ tấm và băng kim loại

Được đăng lên bởi Son Levan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4791 lần   |   Lượt tải: 8 lần
5. C«ng nghÖ uèn lèc profile tõ
tÊm vµ b¨ng kim lo¹i

1

5.1. Giíi thiÖu c¸c d¹ng s¶n phÈm profile

C¸c d¹ng s¶n phÈm sö dông c«ng nghÖ uèn ngang

2

3

C¸c d¹ng s¶n phÈm sö dông c«ng nghÖ uèn däc

5.2. c«ng nghÖ uèn lèc h−íng ngang

Uèn èng c«n

Uèn èng th¼ng

M¸y uốn ngang 3 trục thủy lực

4

Nguyªn t¾c uèn

Sơ đồ và mô hình máy uốn 3 trục và 4 trục
5

Quy tr×nh uèn m¸y 3 trôc

Quy tr×nh uèn ngang trªn m¸y uèn 3 trôc

6

Quy tr×nh uèn m¸y 4 trôc

7

5.2.1. M¸y uèn 3 trôc

8

9

• Sau khi uèn cÇn lÊy ph«i ra : cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p – chñ yÕu lµ n©ng trôc vµ
rót ph«i
• Cã thÓ cã nhiÒu ®éng c¬
- §éng c¬ chÝnh dÉn ®éng trôc chÝnh
- §éng c¬ th¸o æ
- §éng c¬ ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch trôc

Rót èng
g

KÐo

Ng¶ ra

10

ThiÕt bÞ dËp t¹o h×nh – M¸y Ðp c¬ khÝ

© Copyright Lª Trung Kiªn

KÑp æ trôc l¨n b»ng ngµm
»

11

§−êng kÝnh uèn lín nhÊt = 5d
Víi d : ®−êng kÝnh trôc trªn
12

5.2.2. M¸y uèn 4 trôc

VIDEO

13

Các động cơ thủy lực dẫn động trục uốn

Cơ cấu nâng hạ trục uốn

14

C¸c m¸y uèn ngang kh¸c

M¸y uèn cã trôc c«ng x«n
- Dïng uèn èng
- Dïng uèn c¸c thanh ®Þnh h×nh

15

C¸c m¸y uèn ngang kh¸c

16

5.3. c«ng nghÖ uèn lèc h−íng däc
C«ng dông, lÜnh vùc ho¹t ®éng, s¬ ®å c«ng nghÖ
- M¸y dïng uèn c¸c s¶n phÈm d¹ng tÊm cã h×nh d¹ng profile phøc t¹p
- Cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o s¶n phÈm cã chiÒu dµi theo ý muèn
g
¹
p

17

c¸c d¹ng pr«file c¬ b¶n th−êng hay sö dông b»ng uèn lèc

18

Nguyªn t¾c uèn

- Nguyªn t¾c uèn tõ trong ra ngoµi
- C¸c gãc lín ®uîc chia nhá ra uèn tõ nhiÒu gãc nhá

19

20

...
5. C«ng nghÖ uèn lèc profile tõ
tÊm vµ b
¨
ng kim lo¹i
tÊm
b
¨
ng
kim
lo¹i
1
Công nghệ uốn lốc profile từ tấm và băng kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ uốn lốc profile từ tấm và băng kim loại - Người đăng: Son Levan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ uốn lốc profile từ tấm và băng kim loại 9 10 983