Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi

Được đăng lên bởi hai-phuong-vu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2637 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CNBM: TS. Hồ Thị Minh Hương

Thi Viết Cuối Kỳ Môn Học
Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
SV tham dự

: CK06BMD

Thời gian

: 19.01.2011, 7h20-8h30 (70 phút)

Địa điểm

: 303 C4

Họ và tên SV

:

Mã số SV

:

Lớp

:

Đề Thi Và Đáp Án
1 Hồ sợi (11 điểm)
1.1

Tại sao sợi dọc thông thường phải được hồ? (1 điểm).
Sợi dọc chịu nhiều tác động bởi lực kéo (bởi go), lực ma sát ( bởi lược, lament) ,
lực uốn (các trục dẫn hướng) trong suốt quá trình dệt.

1.2

Kể ra ít nhất 6 yêu cầu của một chất hồ tốt? Sự thâm nhập của chất hồ lên
vật liệu thế nào được cho là lý tưởng (hình 1.1) (3 điểm).
 Thân thiện với môi trường
 Tạo màng hồ tốt
 Hiệu quả kinh tế hợp lý
 Trong suốt
 Chống nấm, mốc
 Dễ dàng rũ hồ
(6 trong các yêu cầu ở slide 5, chương
Hồ sợi) (2 điểm)

Hình 1.1

Hình (d) cho thấy sự thâm nhập của chất
hồ là lý tưởng: khi chất hồ ngấm 1 phần
vào bên trong sợi, phần còn lại bao phủ
bên ngoài (1 điểm)
1

1.3

Nêu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sợi dọc sau khi hồ sợi? (2 điểm)
- Độ bền kéo đứt (tensile strength)
- Khả năng kết dính của màng hồ (cohesiveness and adhesion of size film)
- Độ bền ma sát (abrasion resistance)
- Độ bền mỏi (fatigue resistance)
(4 trong các ý ở slide 32, chương Hồ sợi)

1.4

Mô tả nguyên lý hoạt động của máng hồ sử dụng hai cặp trục ép, hai trục
dìm? (4 điểm) (Lưu ý: sinh viên viết dưới hình thức một đoạn văn)

Slide 35, chương Hồ sợi
Câu chủ đề có thể là: Nguyên lý hoạt động của máng hồ hai trục ép (4) và 2
trục dìm (3) hoạt động như sau (1 điểm)
Liệt kê đủ 5 chi tiết còn lại được (2,5 điểm) và câu kết (0,5 điểm)

2

1.5

Hồ sẽ được loại bỏ ra khỏi vải trước khi hoàn tất. Nêu hai cách để làm giảm
lượng nước thải? (1 điểm)
- Ứng dụng các chất hồ sinh học,
- sử dụng máy lọc để tái sử dụng chất hồ.

2 Máy Dệt Thoi (19 điểm)
2.1

Nêu tất cả các chuyển động để tạo ra vải trên máy dệt hiện nay? (3 điểm)
Slide 7, chương Máy dệt thoi

2.2

Phân loại máy dệt thoi dựa vào phương pháp đưa sợi ngang? (2 điểm)
Slide 13, chương Máy dệt thoi

2.3

Khi bề rộng vải thay đổi thì tốc độ đưa sợi ngang và tốc độ máy sẽ được
điều chỉnh thế nào dựa vào đồ thị ở hình 2.1? (2 điểm)

Hình 2.1
Khi bề rộng của vải tăng lên thì tốc độ đưa sợi ngang được điều chỉnh tăng lên đồng
thời tốc độ máy được điều chỉnh giảm xuống để đảm bảo quá trình dệt là tốt nhất.
3

2.4

Có thể điều chỉnh trên các cơ cấu nào của máy dệt để thay đổi mật độ ngang
trên vải? (2 điểm)
Điều chỉnh cơ cấu kéo cuộn vải và
Hành trình đập lược

2.5

Mô tả...
1
CNBM: TS. H Th Minh Hương
Thi Viết Cui K Môn Hc
Công Ngh và Thiết B Dt Thoi
Sinh viên không được s dng tài liu
SV tham d : CK06BMD
Thi gian : 19.01.2011, 7h20-8h30 (70 phút)
Địa điểm : 303 C4
H và tên SV :
Mã s SV :
Lp :
Đề Thi Và Đáp Án
1 H si (11 điểm)
1.1 Ti sao si dc thông thường phải được h? (1 đim).
Si dc chu nhiều tác động bi lc kéo (bi go), lc ma sát ( bởi lược, lament) ,
lc un (các trc dẫn hướng) trong sut quá trình dt.
1.2 K ra ít nht 6 yêu cu ca mt cht h tt? S thâm nhp ca cht h lên
vt liu thế nào được cho là lý tưởng (hình 1.1) (3 đim).
Hình 1.1
Thân thin với môi trường
To màng h tt
Hiu qu kinh tế hp lý
Trong sut
Chng nm, mc
D dàng rũ hồ
(6 trong các u cu slide 5, chương
H sợi) (2 điểm)
Hình (d) cho thy s thâm nhp ca cht
h tưởng: khi cht h ngm 1 phn
vào bên trong si, phn còn li bao ph
bên ngoài (1 điểm)
Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi - Người đăng: hai-phuong-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi 9 10 820