Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi khuong-pham
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 2765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại
vật liệu khác nhau, với tính năng sử dụng của chúng càng ngày càng cao hơn. Đầu tiên
là thời kỳ đồ đá, sau đó tiến đến thời đại đồ đồng, đồ sắt.v .v. Cho đến ngày nay là một
loạt các loại vật liệu mới như : composit, ceramit, pôlyme. v.v. Các loại vật liệu này
(đặc biệt là kim loại & hợp kim, cùng với các loại vật liệu mới) đã góp phần thúc đẩy sự
phát triển của xã hộ loài người một cách nhanh chóng.
Ngày nay trong các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng, đời sống...đòi hỏi vật liệu sử
dụng cần phải có rất nhiều tính chất khác nhau. Ví dụ : khi thì cần có tính dẫn điện rẩt
cao để dùng trong ngành điện lực, lúc lại yêu cầu có độ cứng lớn để làm các loại dụng
cụ cắt gọt kim loại, khi lại cần có độ bền lớn để làm các cấu kiện xây dựng, hoặc phải có
tính dẻo cao để cán, dập, kéo nguội, hay cần độ bền cao nhưng khối lượng riêng nhỏ để
dùng trong công nghiệp hàng không...Tất cả các yêu cầu này đều có thể được đáp ứng
bởi vật liệu kim loại cũng như các loại vật liệu mới.
Môn vật liệu học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của các loại vật
liệu chính : tinh thể, các hợp kim, bán dẫn và ion, cộng hóa trị ... cũng như kiến thức về
xử lý nhiệt của chúng. Mục đích của môn học này giúp cho sinh viên hiểu rõ các loại
vật liệu khác nhau dựa trên mối quan hệ giữa cấu trúc (liên kết hóa học, kiểu mạng tinh
thể) và cơ lý tính, thực hành được các thí nghiệm cơ bản để xác định cơ tính của vật liệu
và biết lựa chọn vật liệu phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng sau này. Khi nghiên cứu
một vật liệu bất kỳ chúng ta đều dựa vào bốn cực cơ bản sau đây : Kết cấu của cấu trúc,
các tính chất, sự tổng hợp các phương pháp gia công và hiệu quả sử dụng của nó. Một
sản phẩm có thể gồm hàng chục loại vật liệu khác nhau tạo nên. Ví dụ ô tô RENAULT
CLIO 1,2 RN của Pháp gồm mười một loại vật liệu sau đây tạo nên :
1- Thép tấm 40,9%
2-Thép hình 10,9%
2-Gang
11,3%
4-Hợp kim nhôm 4,2%
5-Các kim loại màu khác 3,9%
6-Chất dẻo 10,2%
7-Chất dẻo đàn hồi 3,4%
8-Vật liệu hữu cơ khác
3,4%
9-Thủy tinh 4,2%
10-Sơn
1,7%
11-Chất lỏng
5,9%
Yêu cầu của người kỹ sư các n...
MÅÍ ÂÁÖU
Trong lëch sæí phaït triãøn cuía xaîüi loaìi ngæåìi chuïng ta âaîí duûng ráút nhiãöu loaûi
váût liãûu khaïc nhau, våïi tênh nàng sæí duûng cuía chuïng caìng ngaìy caìng cao hån. Âáöu tiãn
laì thåìi kyì âäö âaï, sau âoï tiãún âãún thåìi âaûi âäö âäöng, âäöõt.v .v. Cho âãún ngaìy nay laìüt
loaût caïc loaûi váût liãûu måïi nhæ : composit, ceramit, pälyme. v.v. Caïc loaûi váût liãûu naìy
(âàûc biãût laì kim loaûi & håüp kim, cuìng våïi caïc loaûi váût liãûu måïi) âaî goïp pháön thuïc âáøy sæû
phaït triãøn cuía xaî häü loaìi ngæåìi mäüt caïch nhanh choïng.
Ngaìy nay trong caïc lénh væûc cäng nghiãûp, quäúc phoìng, âåìi säúng...âoìi hoí
i váût liãûu sæí
duûng cáön phaíi coïút nhiãöu tênh cháút khaïc nhau. Vê duû : khi thç cáön coï tênh dáùn âiãûn ráøt
cao âãø duìng trong ngaình âiãûn læûc, luïc laûi yãu cáöu coï âäüïng låïn âãø laìm caïc loaûi duûng
cuûõt goüt kim loaûi, khi laûi cáön coï âäüön låïn âãø laìm caïc cáúu kiãûn xáy dæûng, hoàûc phaíi coï
tênh deío cao âãø caïn, dáûp, keïo nguäüi, hay cáön âäüön cao nhæng khäúi læåüng riãng nhoí âãø
duìng trong cäng nghiãûp haìng khäng...Táút caí caïc yãu cáöu naìy âãöu coï thãø âæåüc âaïp æïng
båíi váût liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc loaûi váût liãûu måïi.
Män ût liãû
u hoüc seî trang bë cho sinh viãn nhæîng kiãún thæïc cå baín cuía caïc loaûi váût
liãûu chênh : tinh thãø, caïc håüp kim, baïn dáùn vaì ion, cäüng hoïa trë ... cuîng nhæ kiãún thæïc vãö
xæí lyï nhiãût cuía chuïng. Muûc âêch cuía män hoüc naìy giuïp cho sinh viãn hiãøu roî caïc loaûi
váût liãûu khaïc nhau dæûa trãn mäúi quan hãû giæîa cáúu truïc (liãn kãút hoïa hoüc, kiãøu maûng tinh
thãø) vaì cå lyï tênh, thæûc haình âæåüc caïc thê nghiãûm cå baín âãø xaïc âënh cå tênh cuía váût liãûu
vaì biãút læûa choün váût liãûu phuìüp nháút âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng sau naìy. Khi nghiãn cæïu
üt váût liãûu báút kyì chuïng ta âãöu dæûa vaìo bäún cæûc cå baín sau âáy : Kãú
t cáúu cuía cáúu truïc,
caïc tênh cháút, sæûøng håüp caïc phæång phaïp gia cäng vaì hiãûu quaíí duûng cuía noï. Mäüt
saín pháøm coï thãøöm haìng chuûc loaûi váût liãûu khaïc nhau taûo nãn. Vê duû ä tä RENAULT
CLIO 1,2 RN cuía Phaïp gäöm mæåìi mäüt loaûi váût liãûu sau âáy taûo nãn :
1- Theïp táúm 40,9% 2-Theïp hçnh 10,9%
2-Gang 11,3% 4-Håüp kim nhäm 4,2%
5-Caïc kim loaûi maìu khaïc 3,9%
6-Cháút deío 10,2% 7-Cháút deío âaìn häöi 3,4%
8-Váût liãûu hæîu cå khaïc 3,4%
9-Thuíy tinh 4,2% 10-Sån 1,7%
11-Cháút loíng 5,9%
Yãu öu cuía ngæåìi kyî sæ caïc ngaình cå khê ngoaìi khaí năng hiãøu biãút vãö chuyãn män
sáu cuía ngaình hoüc, coìn phaíi nàõm âæåüc nhæîng tênh cháút cå baín cuía caïc loaû
i váût liãûu âãøì
âoï coï thãøí duûng mäüt caïch håüp lyï nháút nhàòm náng cao tuäøi thoü cuía maïy moïc, cäng
trçnh, haû giaï thaình saín pháøm ...
Män hoüc naìy kãú thæìa kiãún thæïc cuía khaï nhiãöu caïc lénh væûc khaïc nhau : tinh thãø hoüc,
cå læåüng tæí, váût lyï tia rån ghen, àn moìn vaì baío vãû kim loaûi ...do âoï khäúi læåüng kiãún thæïc
khaïïn vaì coï nhiãöu màût. Vç váûy âoìi hoíi ngæåìi hoüc phaíi nàõm væîng caïc kiãún thæïc cå baín
vãöût liãûu vaì thæûc haình nghiãm tuïc caïc thê nghiãûm. Khi nghiãn cæïu män hoüc naìy phaíi
nàõm chàõc mäúi quan hãû giæîa thaình pháön hoïa hoü
c, cáúu truïc vaì tênh cháút cuía váût liãûu. Báút
kyìû thay âäøi naìo cuía thaình pháön hoïa hoüc vaìúu truïc seîùn tåïi sæû biãún âäøi cuía tênh
cháút váût liãûu.
1
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - Người đăng: khuong-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU 9 10 286