Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ xử lý nước thải

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Tiến Phúc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI
1 NGUỒN NƯỚC THẢI:
Sau khi qua sử dụng, nước sạch bị nhiễm bẩn trở thành nước thải. Nước thải từ các khu dân
cư phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của người dân như tắm giặt, nấu nướng,… được gọi là
nước thải sinh hoạt.
Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp (từ quy trình công nghệ sản xuất, rửa
thiết bị, nhà xưởng của nhà máy và của khu công nghiệp) được gọi là nước thải công nghiệp.
2 THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP:
Thành phần nước thải sinh hoạt và nước thải của một số ngành công nghiệp được trình bày
tóm tắt trong các Bảng 1.1 và 1.2:
Bảng 1.1 Thành phần nước thải sinh hoạt:
Chỉ tiêu
pH
Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan
Amonia
Nitơ tổng
Nhu cầu oxy hóa học
Nhu cầu oxy sinh hóa
Photphat
Chất rắn lơ lửng

Ký hiệu
pH
TDS
N-NH3
N-tổng
COD
BOD
P-PO43SS

Đơn vị
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Kết quả
7,1
89
0,5
5,9
75
42
2,3
32

Nguồn: CENTEMA tháng 09/2003.

Bảng 1.7 Tính chất nước thải của một số cơ sở chế biến thực phẩm:
Tên nhà máy

pH

Công ty Đường Biên Hòa
Công ty Wine Food
Công ty Bột Ngọt Ajinomoto
Công ty Sữa Bột DIELAC
Công ty Sữa, Cà phê Nestle
Nhà máy Cà Phê Biên Hòa
Công ty Nước Giải Khát
DONANEWTOWER
Công ty Nông Thủy Sản Vĩnh Hưng

5,0
4,8
7,2
6,1
8,2
6,8
6,5

TDS
(mg/L)
200
-

6,8

210

Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn.
“-“: Không có số liệu.

SS
(mg/L)
2.500
268
80
110
162
50
50
30

BOD5
COD
(mg/L) (mg/L)
910
2.940
1.148
1.810
180
245
125
285
320
60
40
40
25
60

90

3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI:
Thiết bị đo đạc lưu lượng gồm 2 phần: (1) cảm biến và (2) bộ phân đọc kết quả. Phần cảm
biến tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của dòng chảy. Bộ phận đọc kết quả sẽ chuyển các tín hiệu
từ phần cảm biến thành giá trị lưu lượng. Đối với các kênh dẫn hở hoặc đường ống, lưu lượng
được đo bằng các máng xác định được diện tích ướt và vận tốc dòng chảy tương ứng. Đối với
các đường ống kín, 3 phương pháp thường dùng để xác định lưu lượng bao gồm: (1) đo tổn
thất áp lực hay sự chênh lệch áp suất, (2) đo ảnh hưởng của đòng chảy và (3) đo mức gia tăng
thể tích dòng chất lỏng.

Hình 1.1 Đo lưu lượng dòng chảy trong mương hở.

Hình 1.1 Đo lưu lượng dòng chảy trong mương hở.

.

Hình 1.2 Thiết bị đo lưu lượng trong đường ống kín.
1.4 TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI:
Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những
phương pháp thích hợp khác nhau. Một cách tổng quát, các phương pháp xử lý nước thải
được chia thành các loại sau:
-...
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI
1 NGUỒN NƯỚC THẢI:
Sau khi qua sử dụng, nước sạch bị nhiễm bẩn trở thành nước thải. Nước thải từ các khu dân
phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của người dân n tắm giặt, nấu nướng,… được gọi
nước thải sinh hoạt.
Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp (từ quy trình công nghệ sản xuất, rửa
thiết bị, nhà xưởng của nhà máy và của khu công nghiệp) được gọi là nước thải công nghiệp.
2 THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP:
Thành phần nước thải sinh hoạt nước thải của một s ngành công nghiệp được trình bày
tóm tắt trong các Bảng 1.1 và 1.2:
Bảng 1.1 Thành phần nước thải sinh hoạt:
Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Kết quả
pH pH - 7,1
Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan TDS mg/l 89
Amonia N-NH
3
mg/l 0,5
Nitơ tổng N-tổng mg/l 5,9
Nhu cầu oxy hóa học COD mg/l 75
Nhu cầu oxy sinh hóa BOD mg/l 42
Photphat P-PO
4
3-
mg/l 2,3
Chất rắn lơ lửng SS mg/l 32
Nguồn: CENTEMA tháng 09/2003.
Bảng 1.7 Tính chất nước thải của một số cơ sở chế biến thực phẩm:
Tên nhà máy pH
TDS
(mg/L)
SS
(mg/L)
BOD
5
(mg/L)
COD
(mg/L)
Công ty Đường Biên Hòa 5,0 -
2.500 910 2.940
Công ty Wine Food
4,8
-
268 1.148 1.810
Công ty Bột Ngọt Ajinomoto
7,2
- 80
180 245
Công ty Sữa Bột DIELAC
6,1 -
110 125
285
Công ty Sữa, Cà phê Nestle
8,2 - 162
- 320
Nhà máy Cà Phê Biên Hòa
6,8 200 50 40
60
Công ty Nước Giải Khát
DONANEWTOWER
6,5 - 50 25
40
Công ty Nông Thủy Sản Vĩnh Hưng
6,8 210 30 60 90
Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn.
“-“: Không có số liệu.
Công nghệ xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ xử lý nước thải - Người đăng: Nguyễn Vũ Tiến Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công nghệ xử lý nước thải 9 10 233