Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

Được đăng lên bởi Sangmới ÔngCao
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC MỚI TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
GVHD: LÊ PHƯỚC CƯỜNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1.

Hiện trạng nước thải đô thị tại thành phố Đà Nẵng…………………………….….…...3
1.1.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị TP Đà Nẵng………………...................3
1.1.2.Ảnh hưởng của nước thải đối với môi trường Thành phố Đà Nẵng………….…....…4

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐANG ÁP
DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC, SỰ CẦN
THIẾT PHẢI LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ MỚI.
2.1. Trạm xử lý nước thái đô thị thành phố Đà Nẵng…….……………………………..........6
2.1.1. Tổng quan các trạm xử lý nước thải ở Đà Nẵng……………………….....................6
2.1.2. Sơ đồ công nghệ của các trạm xử lý nước thải đô thị thành phố Đà Nẵng…..............7
2.1.3. Các hạng mục công trình của trạm xử ký nước thải thành phố Đà Nẵng………...….7
2.2. Kết quả của quá trình xử lý, đánh giá ưu nhược điểm của công nghệ xử lý nước thải yếm
khí……………………………………………………………………….................................8
2.3. Sự cần thiết phải cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các trạm xử lý lử nước thải…...10

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
3.1. Công nghệ xử lý nước thải MBR (Membrane Bio Reactor ……………………………11
3.2. Công nghệ AAO (Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí) )…….....12
3.3. Bể lọc sinh học nhỏ giọt (TF)…………………………………………………..............12
3.4. Công nghệ MBBR…………….…………………………………………………..........13
3.5. Hệ thống Bùn Hoạt tính (AS)…….……………………………………………….........15

CHƯƠNG 4: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR TRONG VIỆC
XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
4.1. Khái niệm……………………………………………………………………………….17
4.1.1. Giá thể động………………………………………………………………………..17
4.1.2. Lớp màng biofilm…………..………………………………………………..…….18
4.2. Mô tả qui trình hoạt động………………………………………………………………19

NHÓM 3 – 12MT

1

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC MỚI TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
GVHD: LÊ PHƯỚC CƯỜNG

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận………………………………………………………………………...………24
5.2. Kiến nghị…………………………………………………………………...…………..24

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………...……………………………………..25

NHÓM 3 – 12MT

2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC MỚI TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
GVHD: LÊ PHƯỚC CƯỜNG

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường.
Trong sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng. Mức độ ô nhiễm nguồn
nước mặt và nước ngầm đang ngày càng trầm trọng. Do đó việc xây dựng, vận hành các hệ
thống xử lý nước thải cho ...
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC MỚI TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
GVHD: LÊ PHƯỚC CƯỜNG
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Hiện trạng nước thải đô thị tại thành phố Đà Nẵng…………………………….….…...3
1.1.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị TP Đà Nẵng………………...................3
1.1.2.Ảnh hưởng của nước thải đối với môi trường Thành phố Đà Nẵng………….…....…4
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐANG ÁP
DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC, SỰ CẦN
THIẾT PHẢI LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ MỚI.
2.1. Trạm xử lý nước thái đô thị thành phố Đà Nẵng…….……………………………..........6
2.1.1. Tổng quan các trạm xử lý nước thải ở Đà Nẵng……………………….....................6
2.1.2. Sơ đồ công nghệ của các trạm xử lý nước thải đô thị thành phố Đà Nẵng…..............7
2.1.3. Các hạng mục công trình của trạm xử ký nước thải thành phố Đà Nẵng………...….7
2.2. Kết quả của quá trình xử lý, đánh giá ưu nhược điểm của công nghệ xử lý nước thải yếm
khí……………………………………………………………………….................................8
2.3. Sự cần thiết phải cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các trạm xử lý lử nước thải…...10
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
3.1. Công nghệ xử lý nước thải MBR (Membrane Bio Reactor ……………………………11
3.2. Công nghệ AAO (Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí) )…….....12
3.3. Bể lọc sinh học nhỏ giọt (TF)…………………………………………………..............12
3.4. Công nghệ MBBR…………….…………………………………………………..........13
3.5. Hệ thống Bùn Hoạt tính (AS)…….……………………………………………….........15
CHƯƠNG 4: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR TRONG VIỆC
XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
4.1. Khái niệm……………………………………………………………………………….17
4.1.1. Giá thể động………………………………………………………………………..17
4.1.2. Lớp màng biofilm…………..………………………………………………..…….18
4.2. Mô tả qui trình hoạt động………………………………………………………………19
NHÓM 3 – 12MT 1
Công nghệ xử lý nước thải MBBR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ xử lý nước thải MBBR - Người đăng: Sangmới ÔngCao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công nghệ xử lý nước thải MBBR 9 10 478