Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ Xử Lý Nước Trong Hệ Thống Lạnh Và Hệ Thống Lò Hơi

Được đăng lên bởi Hạnh Trần
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trƣờng ĐH CNTP TP.HCM- Khoa CNHH

Cty TNHH CN Dịch Vụ Nƣớc Xanh

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học bốn năm tại trƣờng Đại học Công Nghiệp Phẩm, em đã đƣợc sự
quan tâm giúp đỡ và chỉ bảo của quý thầy cô giáo bộ môn trong khoa công nghệ hoá học.
Qua gần bốn năm học em đã tiếp thu đƣợc những kiến thức cơ bản về ngành công nghệ hoá
học mà các thầy cô đã trực tiếp giảng dạy cho em. Từ những kiến thức cơ bản đó em đã vận
dụng trong thực tế qua thời gian thực tập tại tại Công Ty TNHH Công nghệ Dịch Vụ nƣớc

Xanh. Tại đây em đƣợc các cô chú anh chị trong nhà máy hƣớng dẫn tận tình và chỉ bảo
từng nội dung công việc thao tác rất cụ thể, giúp em nhanh chóng nắm bắt và làm quen với
công việc thực tế tại nhà máy.
Để có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cô chú anh
chị trong nhà máy và các thầy cô giáo đã chỉ bảo giúp em hoàn thành đề tài thực tập này.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn rất nhiều tới quý thầy cô giáo và các cô chú anh
chị trong tại Công Ty TNHH Công nghệ Dịch Vụ nƣớc Xanh đã giúp đỡ em hoàn thành
tốt về đề tài thực tập này.
Về phía công ty: Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc và các cô chú anh chị trong
nhà máy đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài thực tập này.
Về phía nhà trƣờng: Em xin chân thành cảm ơn cô Th.S Nguyễn Hoàng Lƣơng Ngọc
(giáo viên hƣớng dẫn) và các thầy cô giáo khoa công nghệ hoá học trƣờng Đại học Công
Nghiệp Thực Phẩm.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc các thầy cô giáo cùng các cô chú
anh chị ở tại Công Ty TNHH Công nghệ Dịch Vụ nƣớc Xanh cùng gia đình lời chúc sức
khoẻ hạnh phúc và thành đạt.
Chân thành cám ơn!

GVHD : Th.s Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

1

Trƣờng ĐH CNTP TP.HCM- Khoa CNHH

Cty TNHH CN Dịch Vụ Nƣớc Xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA THỰC TẬP
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Nƣớc Xanh

1. Họ và tên ngƣời nhận xét:..............................................................................................
Chức danh:.........................................................................................................................
Đơn vị công tác:................................................................................................................
Thời gian thực tập:
Đợt 1: Từ 12/01/2015 đến 08/02/2015
Đợt 2: Từ 02/03/2015 đến 05/04/2015
Địa điểm:...........................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá:
STT Họ...
Trƣờng ĐH CNTP TP.HCM- Khoa CNHH Cty TNHH CN Dch V c Xanh
GVHD : Th.s Nguyn Hoàng Lương Ngc 1
LI CẢM ƠN
Trong thi gian hc bn năm tại trƣờng Đại hc Công Nghip Phẩm, em đã đƣợc s
quan tâm giúp đỡ ch bo ca quý thy giáo b môn trong khoa công ngh hoá hc.
Qua gn bn năm học em đã tiếp thu đƣc nhng kiến thc bản v ngành công ngh hoá
hc các thy cô đã trực tiếp ging dy cho em. T nhng kiến thức bản đó em đã vận
dng trong thc tế qua thi gian thc tp ti ti Công Ty TNHH Công ngh Dch V c
Xanh. Tại đây em đƣợc các chú anh ch trong nhà máy hƣớng dn tn tình ch bo
tng ni dung công vic thao tác rt c th, giúp em nhanh chóng nm bt làm quen vi
công vic thc tế ti nhà máy.
Để đƣợc kết qu nhƣ ngày hôm nay nh s giúp đỡ tn tình ca các chú anh
ch trong nhà máy và các thy cô giáo đã ch bảo giúp em hoàn thành đề tài thc tp này.
Cui cùng em xin chân thành cảm ơn rt nhiu ti quý thy giáo các chú anh
ch trong ti Công Ty TNHH Công ngh Dch V c Xanh đã giúp đỡ em hoàn thành
tt v đề tài thc tp này.
V phía công ty: Em xin chân thành cm ơn Ban giám đốccác chú anh ch trong
nhà máy đã tạo điều kin cho em hoàn thành tốt đề tài thc tp này.
V phía nhà trƣờng: Em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Hoàng ơng Ngọc
(giáo viên hƣớng dn) các thy giáo khoa công ngh hoá hc trƣờng Đại hc Công
Nghip Thc Phm.
Mt ln na em xin chân thành cảm ơn nh chúc các thầy giáo cùng các c
anh ch ti Công Ty TNHH Công ngh Dch V c Xanh cùng gia đình lời chúc sc
kho hạnh phúc và thành đạt.
Chân thành cám ơn!
Công Nghệ Xử Lý Nước Trong Hệ Thống Lạnh Và Hệ Thống Lò Hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ Xử Lý Nước Trong Hệ Thống Lạnh Và Hệ Thống Lò Hơi - Người đăng: Hạnh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Công Nghệ Xử Lý Nước Trong Hệ Thống Lạnh Và Hệ Thống Lò Hơi 9 10 430