Ktl-icon-tai-lieu

công nghiệp lạnh thực phẩm

Được đăng lên bởi nvdang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 3 : Chu trình hơi có vòng tuần hoàn cưỡng bức (cấp lỏng cưỡng bức vào DBH) (trang 20)

(hình 2.6 trang 20) Sơ đồ nguyên lý của chu trình hơi có vòng tuần hoàn cưỡng bức

(hình 2.7 trang 20) Chu trình hơi có vòng tuần hoàn cưỡng bức
1) Đặc điểm của chu trình :
_ Bình chứa áp suất thấp (BCAST) ngoài nhiệm vụ chứa công chất lỏng, còn làm nhiệm vụ tách
lỏng hơi công chất trước khi vào MN, nên tránh được hiện tượng ngập lỏng MN, tăng tính an
toàn cho hệ thống.
_ Nhờ có BCAST nên công chất khi vào DBH là công chất lỏng hoàn toàn (điểm 6), do công chất
lỏng có hệ số tỏa nhiệt đối lưu lớn hơi nhiều lần so với hơi bão hòa nên hệ số truyền nhiệt của
DBH tăng lên đáng kể, vì vậy tính kinh tế của chu trình tăng lên
_ Bơm tuần hoàn có nhiệm vụ tạo ra vòng tuần hoàn cưỡng bức của công chất qua DBH. Nếu ở
hệ thống lạnh không có bơm tuần hoàn mà chỉ có lượng công chất m lưu thông qua MN, BN,
VTL, thì lượng công chất qua buồng lạnh DBH nhờ có bơm tuần hoàn B tăng lên gấp 4 – 5 lần so
với khi không có bơm tuần hoàn. Lưu lượng công chất qua DBH tăng nhiều, làm hệ số trao đổi
nhiệt của DBH tăng một cách đáng kể, làm tăng hệ số làm lạnh của chu trình, tăng tính kinh tế
của chu trình.

2) Nguyên lý làm việc của chu trình :
_ Công chất khi ra khỏi DBH là hơi ẩm (điểm 7), hơi ẩm 7 được đưa về BCAST, tại đây tiến hành
tách ẩm cho hơi công chất, vì vậy công chất vào MN là công chất bão hòa khô (điểm 1)
_ Công chất 1 được nén đoạn nhiệt q = 0, s = const đến 2 (hơi quá nhiệt), p o tăng lên đến pk, to
tăng lên đến t2
_ Sau đó hơi quá nhiệt 2 được đưa vào BN, để làm mát và ngưng đẳng áp p k = const đến điểm 4.
_ Quá trình 2 – 3 – 4 gồm 2 giai đoạn :
+ Giai đoạn 2 – 3 : công chất nhả nhiệt để được làm mát t2 giảm xuống t3 = tk.
+ Giai đoạn 3 – 4 : công chất tiếp tục nhả nhiệt để ngưng tụ trong điều kiện pk = const, tk = const.
_ Công chất lỏng 4 được đưa tiếp qua VTL, giãn nở đẳng entalpi đến điểm 5, p k giảm đến po,

tk

giảm xuống to và được đưa vào BCAST, tại BCAST hơi bão hoàn ẩm được tách ra thành công
chất lỏng (ở dưới BCAST) và hơi bão hoàn khô
_ Công chất lỏng 6 được bơm B bơm qua DBH, nhận nhiệt của vật cần làm lạnh để hóa thành hơi
(điểm 7), po = const, to = const.
3) Hệ số làm lạnh của chu trình : ε

=

=

Câu 4 : Trình bày hệ thống lạnh hai cấp nén có làm mát trung gian là bình áp suất
trung gian kiểu hòa trộn (trang 22)

(hình 2.8 trang 22) Sơ đồ nguyên lý chu trình hơi hai cấp nén có làm mát trung gian là bình
áp suất trung gian kiểu hòa trộn (không có vách ngăn)

(h...
Câu 3 : Chu trình hơi có vòng tun hoàn cưng bc (cp lng cưng bc vào DBH) (trang 20)
(hình 2.6 trang 20) Sơ đồ nguyên lý của chu trình hơi có vòng tuần hoàn cưỡng bức
(hình 2.7 trang 20) Chu trình hơi có vòng tuần hoàn cưỡng bức
1) Đặc điểm của chu trình :
_ Bình chứa áp suất thấp (BCAST) ngoài nhiệm vụ chứa ng chất lỏng, còn làm nhiệm vụ tách
lỏng hơi công chất trước khi vào MN, nên tránh đưc hiện ng ngp lng MN, tăng tính an
toàn cho hệ thống.
_ Nhờ có BCAST nên công chất khi vào DBH là công chất lỏng hoàn toàn (điểm 6), do công chất
lỏng hệ số tỏa nhiệt đối lưu lớn hơi nhiều lần so với hơi bão hòa nên hệ số truyền nhiệt của
DBH tăng lên đáng kể, vì vậy tính kinh tế của chu trình tăng lên
_ Bơm tuần hoàn nhiệm vụ tạo ra vòng tuần hoàn cưỡng bức của ng chất qua DBH. Nếu
hệ thống lạnh không bơm tuần hoàn ch lượng công chất m lưu thông qua MN, BN,
VTL, thì lượng công chất qua buồng lạnh DBH nhờ có bơm tuần hoàn B tăng lên gp 4 – 5 lần so
với khi không bơm tuần hoàn. Lưu lượng công chất qua DBH tăng nhiều, làm hệ số trao đổi
nhiệt của DBH tăng một cách đáng kể, làm tăng hệ số làm lạnh của chu trình, tăng tính kinh tế
của chu trình.
công nghiệp lạnh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghiệp lạnh thực phẩm - Người đăng: nvdang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
công nghiệp lạnh thực phẩm 9 10 446