Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TÁC ĐẤT (THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU )

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
! "

#

#

& "

$%

%'( '(

!

" #

%

!

( ) !
'

#.

$

!
%

;

<
=

'
-

/

0 !

1 +2

3 4! !53
#.
4

$

60

8 3)

9

:

$

&!

>3? ! ,
(A

&!

*! + , !

%

7

$

?

) @

!5)

&! +6B

?

+

C D% )

8 E3FG

H +3

&!

! I3 J K

+

L D% )

8 E3FG

H

&!

! I3

+

D% )

8 E3FG >, O@

,

&

!

!

A ! A !P

$

K

'
J8

!N &! !2

M

3 !N

Q O)

+3
&! !/

!

''
'7

)*+ ,+ -

"

@

?

6B

A

) ! I3 T

!

"

8W !

$X ==$XS<Y

?

J! O@

U

# Q O3
+6B

! "

V)

*!

?

8 3E
A

P

<U
VT

" 8W !

*!

3 R , ( 3) [

, \H

2

U

] LJ ( 3) [

] %9
?

%Q
,

*! % Q

"
O@

! Z! !

?

Y LJ \H

2

" <3 +6
#@

%Q

' S

?

2

"

$G ;7$ ! ?

< U '; V)

# 8 3E

X7X ==$ V)

*! % Q

] LJ \H

9 !N % RS

&!

. / 0( -

" 1+ (. / 23 /1+45 1

6175 2+ 08 9' /
: %Q

"

? T

6/

8

8 3)

9
0

!5

8 ) !

8

D#.

: !53

<@

?

! V

,

T

!

1 +B D!

!
K ^H

2

!5:

d

Y L:

2 ^H

2

!53

*

8P

A ]!

g! j! [

Y LE

! @

8Q 8 @ +6B

Y %:

:

)

>k %>l >G S `

!

m!
! 2

?

/

!

0 !

!

1 +2

F]

&! ! I3
6/

)3 !

3?

* !E ] #6

`

U T

T
b

, ] 6
V) ! Q

V) ! Q
68

H

"

! Z! 8Z

"
Q

!5:

?

&!

? ]
?

E ! H

?

&!]

)

g! 6

+?

! I3

&! !

, !5

!5:

g! &!] 6

@

?

!5P #A +j

g! j!

)

&!d

&!] # A

1 i

c H

? 8 P !6B

!

! Z! A +* ! Z! 8Z !

!? + ,

2

&! c

c

G

K ]

D Z !

/

h &! i ] /

0 !

9

1 +2 F] ^

: Fd

!

!? + ,
`

e 5f

9

!5:

K ^H

!53

U

)

&!

? ] ?

@]

`) 8 @ +6B

1 i

V) !3? #J 8

!5:
E

6B

,

?3 ? j d

&! +?
e

`

2

!? + ,

] #9 O

3

!5:

V) ! Z! 8Z !9
n B

0

`

K ^H
U 8,

2

]
! A

)

: S `
2

Z

) !3? D Z 8 3)

Y

#E

F]

E ! H ! I3

! Z! A +* ! Z! 8Z !9

*!

#

1

? ! Z! 8Z !

"

,

!5:

, ]!

&! a

?

60! D#.

? ?
1

!

Y % Z! 8Z 8W !

&!] 6

6/

!

/

!? + ,

c8

F]

, ] H

V) ! Q

; -< 1 (1
: S `

] E ! 3

8 P]

+* ! Z! 8Z !9
`

2

!5:
-]

!

E ! H ! I3 8

?3] ^_

^H

`

: (

Q

]

)F % ?

!? + , 8 E3 O !
! A c

!3? #J 3g
! V) &!d

J!

!5:
`

E
O@ + , O)

&
H G

V

`

O@ + ,

! Z! U &! ^H

#F ( @ +6B

5Q

F ( @ +6B

! A !P

F o0

E

IF % ?

! A !P

? J"

V) &!d

Fo

) O ! !53

F <J

)

g

J

8F <J

g! !@

!56
P

`

g !P

?

&

0 !

+?

!56

#"

A

B #c

A u5

/

r#
)

A

%53

?

,

_! %53

!56

r 8 3E
V)

6

U 8, !

6/

/

!

] 6

`

?3

6/

g! &!Fd
*!

60

8

D!53

!56

J +t 5

#"

]

*!]

B

V) &! (

!5:
2

?

!

! Z!
J +t 5

!3

Z

K

E

,

?

]

! &

J &! +t 5
E !P

) 8 r

&!

&! 6B

[ d

! V) &!

E !P

K

/ ^H

!

)
! ?

0 !

^

!

#.

/

+?

? #E3 ,

O

]

V)
-F

E !P
0 !

? &!

#,

60

O @

] c

T E +z ? #E3 ,

'

&

0 )3] c ? O

2 !

S `

)
...




 !"#$%

#&"
CÔNG TÁC ĐẤT (THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TÁC ĐẤT (THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ) - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
CÔNG TÁC ĐẤT (THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ) 9 10 283