Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tính diện tích thể tích đa diện

Được đăng lên bởi Phan Anh Tu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VÕ VĂN TUẤN
ĐAKLAK

LỚP SP TOÁN K35 A

CĐSP

HÌNH HỌC

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Định nghĩa:Tam giác ABC có góc A = 900 và góc b
sin b =

AC
AB

tgb =

AC
BC

cos b =

C
A

b

B

DIỆN TÍCH MIỀN ĐA GIÁC
a

a

a

b

S=a.b

h

a

S = ½ (a + b) h

S = a2

a

b

h
b

b
S=½ab

a
S= ½ a h

h
a
S= a h

h d1
d2

S = a . h = ½ d1 .d2
a

HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

AB
BC

cot gb =

AB
AC

V

Sx q

Hình
Hình Sxq = 2πRh
trụ
R:bán kính đáy
h:chiều cao
Hình Sxq = π ( R + r )l
nón
R, r: các bán
cụt
kính đáy
L:độ dài đường
sinh
Sxq = 4πR 2
Hình
cầu

V = π.h.R 2

R: bán kính đáy
h: chiều cao
Vxq =

π
3

h( R 2+r2+Rr

)
R,r: các bán kính đáy
h: chiều cao
Vxq =

4
πR 3
3

...
A B
DI N TÍCH MI N A GIÁC Đ
a a
a
S = a . b S = a
2
S = ½ (a + b) h
a
b
b a a
S = ½ a b S= ½ a h S= a h
h d
1
S = a . h = ½ d
1
.d
2
d
2
a
HÌNH TR - HÌNH NÓN - HÌNH C U
V N TU N L P SP TOÁN K35 A C SP Ă Đ
AKLAKĐ
HÌNH HỌC
T S L NG GIÁC C A GÓC NH N Ư
Định nghĩa:Tam giác ABC có góc A = 90
0
c b
BC
AC
b
=
sin
AB
AC
tgb
=
C
BC
AB
b
=
cos
AC
AB
gb
=
cot
h
h
h
a
b
b
b
Công thức tính diện tích thể tích đa diện - Trang 2
Công thức tính diện tích thể tích đa diện - Người đăng: Phan Anh Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức tính diện tích thể tích đa diện 9 10 236