Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Được đăng lên bởi lamgaka
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5951 lần   |   Lượt tải: 27 lần
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
I- CẤU KIỆN CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM.

1. Sơ bộ xác định diện tích tiết diện:
Fb 

kN
Rn

k : là số kể tới mômen uốn.
Từ đó chọn sơ bộ kích thước tiết diện b, h hoặc D.
k = 1,1 - 1,5 :
cột trong nhà : k = 1,1
cột biên : k = 1,3
cột góc : k = 1,5
2. Kiểm tra điều kiện ổn định:
Tiết diện vuông, chữ nhật:
l
Độ mảnh :   0 30
b
Tiết diện khác:
l0
120
Độ mảnh :  
rmin
Liên kết hai đầu khớp : lo = l (chiều dài thực); nếu là cột thì l thay bằng H.
Liên kết hai đầu ngàm : l0 = 0,5l
Liên kết một đầu ngàm một đầu khớp : l0 = 0,7l
Liên kết một đầu ngầm kia tự do : l0 = 2l
Cột nhà nhiều tầng nhiều nhịp l0 = 0,7l;
Cột nhà một tầng l0 lấy theo bảng .
3. Các loại bài toán:
a- Kiểm tra khả năng chịu lực:
N   (RnFb+ R aFa)
Khi cạnh cột < 30cm, đúc theo phương đứng thay Rn bằng 0,85Rn
Hệ số uốn dọc  tra bảng .
Bảng : Hệ số 
l
= o
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
b
l
= o
7 8,5 10,5 12 14 15,5 17 19 21 22,5 24 26
D

1 0,98 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,68 0,64 0,59
b- Tính cốt thép dọc:
+ Biết Fb, lo, N, Rn, Ra
N
 Rn Fb

Fa =
R'a

+ Chọn và bố trí cốt thép
+ Kiểm tra hàm lượng 0,4%  a  3,5%
Ví dụ :

Một cột có hai đầu liên kết ngàm có chiều cao H = 7m, tiết diện hình vuông 30x30 cm
chịu một lực nén N là 100T. Dùng bê tông mác 200 thép CII (R’ a= 2600kg/cm2). Tính cốt
thép chịu lực của cột.
Giải :
lo = 0,5 x H = 0,5 x 7 = 3,5m.
l
350
b = o 
= 11,7; j = 0,97
b
30
100000
 90.30.30
Fa = 0,97
= 8,91cm2
2600

Chọn 4  18 có Fa = 10,18cm2 > 8,91cm2
Bảng : Chiều dài tính toán của cột nhà một tầng
Đặc trưng của nhà và cột

1

2

3
Phần cột dưới
dầm cầu chạy
Khi có kể đến
1. Nhà có cầu chạy
Tải trọng cầu chạy Phần cột trên
dầm cầu chạy
Phần cột dưới
dầm cầu chạy
Khi không kể đến
1. Nhà có cầu chạy
của nhà
tải trọng cầu chạy
Phần cột trên
dầm cầu chạy
Phần cột dưới
Cột có giật cấp
của nhà
2. Nhà không có
Phần cột trên
cầu chạy
Cột có tiết diện Nhà một nhịp
không đổI
Nhà nhiều nhịp

4
Liên tục
Không liên tục
Liên tục
Không liên tục

l0 khi tính cột trong mặt phẳng
Thẳng góc với khung
ngang
Của khung
Khi không
Khi có
ngang
có
Liên kếtt trong mặt phẳng
của hàng cột dọc
5
6
7
1,5H1
0,8 H1
1,2H1
1,2H1
0,8 H1
0,8H1
2,0H2
1,5H2
2,0H2
2,0H2
1,5H2
2,0H2

Một nhịp
Nhiều nhịp

1,5H
1,2H

0,8 H1
0,8 H1

1,2H
1,2H

Liên tục
Không liên tục
Một nhịp
Nhiều nhịp

2,5H2
2,0H2
1,5H
1,2H
2,5H2
1,5H
1,2H

1,5H2
1,5H2
0,8 H
0,8 H
0,8H2
0,8 H
0,8 H

2,0H2
1,5H2
1,2H
1,2H
2,5H2
1,2H
1,2H

Ghi chú:
H- Chiều cao toàn bộ cột từ ...
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
I- CẤU KIỆN CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM.
1. Sơ bộ xác định diện tích tiết diện:
n
b
R
kN
F
k : là số kể tới mômen uốn.
Từ đó chọn sơ bộ kích thước tiết diện b, h hoặc D.
k = 1,1 - 1,5 :
cột trong nhà : k = 1,1
cột biên : k = 1,3
cột góc : k = 1,5
2. Kiểm tra điều kiện ổn định:
Tiết diện vuông, chữ nhật:
Độ mảnh :
30
0
b
l
Tiết diện khác:
Độ mảnh :
120
min
0
r
l
Liên kết hai đầu khớp : lo = l (chiều dài thực); nếu là cột thì l thay bằng H.
Liên kết hai đầu ngàm : l
0
= 0,5l
Liên kết một đầu ngàm một đầu khớp : l
0
= 0,7l
Liên kết một đầu ngầm kia tự do : l
0
= 2l
Ct nhà nhiu tng nhiu nhp l
0
= 0,7l;
Ct nhà mt tng l
0
ly theo bng .
3. Các loại bài toán:
a- Kiểm tra khả năng chịu lực:
N (RnFb+ R
aFa
)
Khi cạnh cột < 30cm, đúc theo phương đứng thay Rn
bằng 0,85Rn
Hệ số uốn dọc tra bảng .
Bảng : Hệ số
=
b
l
o
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
=
D
l
o
7
8,5 10,5 12 14 15,5 17 19 21 22,5 24 26
1 0,98 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,68 0,64 0,59
b- Tính cốt thép dọc:
+ Biết Fb, lo, N, Rn, R
a
Fa =
a
n
R
FbR
N
'
+ Chọn và bố trí cốt thép
+ Kiểm tra hàm lượng 0,4%
a
3,5%
Ví dụ :
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - Người đăng: lamgaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 9 10 510