Ktl-icon-tai-lieu

Công thức và lý thuyết siêu cao tần

Được đăng lên bởi lam445
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.
Khái niệm, quy ước các dải tần số sóng điện từ
2.
Mô hình thông số tập trung và thông số phân bố.
3.
Lịch sử và ứng dụng
Chương 2: LÝ THUYẾT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN SÓNG.
2.1 Mô hình mạch các phần tử tập trung cho đường dây truyền sóng
2.2 Phân tích trường trên đường dây
2.3 Đường truyền không tổn hao có tải kết cuối
2.4 Giản đồ Smith
2.5 Bộ biến đổi ¼ bước sóng
2.6 Nguồn và tải không phối hợp trở kháng
2.7 Đường truyền tổn hao
Bài tập chương
Chương 3: MẠNG SIÊU CAO TẦN
3.1 Trở kháng, điện áp và dòng tương đương
3.2 Ma trận trở kháng và ma trận dẫn nạp
3.3 Ma trận tán xạ
3.4 Ma trận truyền (ABCD)
3.5 Đồ thị dòng tín hiệu
Bài tập chương
Chương 4: PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ ĐIỀU CHỈNH
4.1 Giới thiệu
4.2 Phối hợp trở kháng dùng các phần tử tập trung (mạng L)
4.3 Phối hợp trở kháng dùng dây chêm
4.4 Bộ ghép ¼ bước sóng
4.5 Lý thuyết phản xạ nhỏ
4.6 Bộ phối hợp trở kháng đa đoạn dạng nhị thức
4.7 Bộ ghép dải rộng và tiêu chuẩn Bode – Fano
Bài tập chương
Chương 5: CHIA CÔNG SUẤT VÀ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG
5.1 Giới thiệu
5.2 Các đặc trưng cơ bản
5.3 Bộ chia công suất hình T
5.4 Bộ chia công suất Wilkinson
5.5 Ghép định hướng ống dẫn sóng
5.6 Các bộ lai (ghép hỗn tạp)
Bài tập chương
Chương 6: CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN
6.1 Giới thiệu
6.2 Các cấu trúc tuần hoàn
6.3 Thiết kế bộ lọc dùng phương pháp thông số ảnh
1

6.4 Thiết kế bộ lọc dùng phương pháp tổn hao chèn
6.5 Thiết kế bộ lọc SCT
6.6 Một số loại bộ lọc thường gặp
Bài tập chương
Chương 1:

GIỚI THIỆU

1. Khái niệm:
Khái niệm siêu cao tần được hiểu tùy theo trường phái hoặc quốc gia, có thể từ
30 MHz – 300 GHz (1) hoặc 300MHz – 300 GHz (2),, hoặc 1 GHz – 300 GHz (3)
Các dải tần số
AM phát thanh 535 – 1605 kHz
L – band
1 – 2 GHz
Vô tuyến sóng ngắn 3 – 30 MHz
S – band
2 – 4 GHz
Phát thanh FM 88 – 108 MHz
C - band 4 – 8 GHz
VHF – TV (2 – 4) 54 – 72 MHz
X – band 8 – 12 GHz
VHF – TV (5– 6) 76 – 88 MHz
Ku – band 12 – 18 GHz
UHF – TV (7 - 13) 174 - 216 MHz
K – band 18 - 26 GHz
UHF – TV (14 - 83) 470 - 894 MHz
Ka – band 26 - 40 GHz
Lò vi ba
2.45 GHz
U – band
40 – 60 GHz
* Vì tần số cao ở dải microwaves nên lý thuyết mạch cơ sở không còn hiệu lực,
do pha của áp dòng thay đổi đáng kể trong các phần tử (các phần tử phân bố).
* Thông số tập trung: là các đại lượng đặc tính điện xuất hiện hoặc tồn tại ở
một vị trí xác định nào đó của mạch điện. Thông số tập trung được biểu diễn bởi một
phần tử điện tương ứng (phần tử tập trung – Lumped circuit element), có thể xác định
hoặc đo đạc t...
1
BÀI GING MÔN HC
K THUT SIÊU CAO TN
Chương 1: GII THIU
1. Khái nim, quy ước các di tn s sóng đin t
2. Mô hình thông s tp trung và thông s phân b.
3. Lch sng dng
Chương 2: LÝ THUYT ĐƯỜNG DÂY TRUYN SÓNG.
2.1 Mô hình mch các phn t tp trung cho đường dây truyn sóng
2.2 Phân tích trường trên đường dây
2.3 Đường truyn không tn hao có ti kết cui
2.4 Gin đồ Smith
2.5 B biến đổi ¼ b
ước sóng
2.6 Ngun và ti không phi hp tr kháng
2.7 Đường truyn tn hao
Bài tp chương
Chương 3: MNG SIÊU CAO TN
3.1 Tr kháng, đin áp và dòng tương đương
3.2 Ma trn tr kháng và ma trn dn np
3.3 Ma trn tán x
3.4 Ma trn truyn (ABCD)
3.5 Đồ th dòng tín hiu
Bài tp chương
Chương 4: PHI HP TR KHÁNG VÀ ĐIU CHNH
4.1 Gii thiu
4.2 Ph
i hp tr kháng dùng các phn t tp trung (mng L)
4.3 Phi hp tr kháng dùng dây chêm
4.4 B ghép ¼ bước sóng
4.5 Lý thuyết phn x nh
4.6 B phi hp tr kháng đa đon dng nh thc
4.7 B ghép di rng và tiêu chun Bode – Fano
Bài tp chương
Chương 5: CHIA CÔNG SUT VÀ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG
5.1 Gii thiu
5.2 Các đặc tr
ưng cơ bn
5.3 B chia công sut hình T
5.4 B chia công sut Wilkinson
5.5 Ghép định hướng ng dn sóng
5.6 Các b lai (ghép hn tp)
Bài tp chương
Chương 6: CÁC B LC SIÊU CAO TN
6.1 Gii thiu
6.2 Các cu trúc tun hoàn
6.3 Thiết kế b lc dùng phương pháp thông s nh
Công thức và lý thuyết siêu cao tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức và lý thuyết siêu cao tần - Người đăng: lam445
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Công thức và lý thuyết siêu cao tần 9 10 47