Ktl-icon-tai-lieu

Công trình bến cảng

Được đăng lên bởi nguyen viet kien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
**********

§Ò c¬ng gi¶ng d¹y
Tªn m«n häc
:
M· sè
:
Ngµnh
:
Chuyªn ngµnh
:
Lo¹i häc phÇn
:
Sè tiÕt häc
:
Bµi tËp lín
:
ThiÕt kÕ m«n häc :

c«ng tr×nh bÕn c¶ng (phÇn 1)
GTP.520.4
X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng
C«ng tr×nh giao th«ng thuû
B¾t buéc
60
cã
Kh«ng

§Ò c¬ng m«n häc
Tªn m«n häc
M· sè

:
:

C«ng tr×nh bÕn c¶ng (PhÇn I)
GTP.520.4
0

Ngµnh
:
Chuyªn ngµnh
:
Lo¹i häc phÇn
:
Sè tiÕt
:
Sè ®¬n vÞ häc tr×nh :
Bµi tËp lín
:
ThiÕt kÕ m«n häc :

X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng
C«ng tr×nh giao th«ng thuû
B¾t buéc
60
04
Cã
Kh«ng

1. Môc ®Ých m«n häc:

M«n häc C«ng tr×nh bÕn c¶ng (PhÇn I) lµ m«n häc chuyªn ngµnh
nh»m trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc hµnh ®Ó sinh
viªn n¾m ®îc vµ tù thiÕt kÕ ®îc c¸c lo¹i kÕt cÊu bÕn c¶ng, h×nh d¹ng, c¸c
lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn bÕn, ®i s©u vµo thiÕt kÕ kÕt cÊu bÕn c¶ng nh: kÕt
cÊu träng lùc, kÕt cÊu têng cõ. N¾m ®îc c¸c yªu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh phô
trî cña bÕn.
Néi dung m«n häc tËp trung vµo c¸c néi dung vÒ gi¶i ph¸p cÊu t¹o kÕt
cÊu c«ng tr×nh bÕn c¶ng, tr×nh tù vµ néi dung tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh
bÕn c¶ng kiÓu träng lùc, kiÓu têng cõ.
PhÇn bµi tËp lín m«n häc nh»m gióp sinh viªn n¾m ®îc c¸c kü n¨ng tÝnh
to¸n thiÕt kÕ, thùc hµnh tÝnh to¸n vµ thÓ hiÖn mét träng hai d¹ng kÕt cÊu
c«ng tr×nh c¶ng c¬ b¶n :
- KÕt cÊu träng lùc.
- KÕt cÊu têng cõ.

2. C¸c yªu cÇu ®èi víi sinh viªn:

- Mçi sinh viªn ph¶i n¾m v÷ng lý thuyÕt vµ ph¶i tù tham kh¶o c¸c tµi liÖu
cã liªn quan ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ hai lo¹i c¶ng
®· häc theo quy tr×nh, quy ph¹m hiÖn hµnh.
- Mçi sinh viªn ph¶i tr¶i qua mét bµi tËp lín vÒ thùc hµnh tÝnh to¸n thiÕt
kÕ qua ®ã vËn dông ®îc c¸c quy tr×nh quy ph¹m hiÖn hµnh vµ kiÕn thøc
cña c¸c m«n häc kh¸c.
- Noäi dung thuyeát minh ñöôïc theå hieän ít nhaát 20 trang khoå giaáy A1 vaø
1 ñeán 2 baûn veõ khoå A1.

3. Néi dung m«n häc

3-1. Ph©n phèi thêi gian theo ch¬ng môc
TT
Néi dung
1
2
3
4
5

Lý
thuyÕt
Ch¬ng 1: Më ®Çu
3
Ch¬ng 2: Giíi thiÖu chung vÒ kÕt cÊu bÕn
10
vµ t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh
Ch¬ng 3: BÕn träng lùc
18
Ch¬ng 3: BÕn têng cõ
16
Ch¬ng 5: C¸c c«ng tr×nh phô trî cña bÕn
8
Tæng sè
55

3-2. Néi dung c¸c ch¬ng môc
Ch¬ng 1: Më §ÇU
1

BTL
1
2
2

Tæng
céng
3
11
20
18
8
60

1.1.
1.2.
Ch¬ng 2:
2.1.
2.2.
2.3.
Ch¬ng 3:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

§èi tîng nghiªn cøu cña m«n häc.
Ph©n lo¹i c«ng tr×nh theo chøc n¨ng.
GIíI THIÖU CHUNG VÒ KÕT CÊU BÕN Vµ T¶I TRäNG T¸C
DôNG L£N C¤NG TR×NH BÕN
Ph©n lo¹i c«ng...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
**********
§Ò c¬ng gi¶ng d¹y
Tªn m«n häc : c«ng tr×nh bÕn c¶ng (phÇn 1)
M· sè : GTP.520.4
Ngµnh : X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng
Chuyªn ngµnh : C«ng tr×nh giao th«ng thuû
Lo¹i häc phÇn : B¾t buéc
Sè tiÕt häc : 60
Bµi tËp lín : cã
ThiÕt kÕ m«n häc : Kh«ng
§Ò c¬ng m«n häc
Tªn m«n häc : C«ng tr×nh bÕn c¶ng (PhÇn I)
M· sè : GTP.520.4
0
Công trình bến cảng - Trang 2
Công trình bến cảng - Người đăng: nguyen viet kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công trình bến cảng 9 10 603