Ktl-icon-tai-lieu

Công trình kiến trúc

Được đăng lên bởi taduyen96
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môt kiên trúc tự nhiên và đẹp đẽ, đó là sự tông hòa của t ât cả các thành ph ân, t ừ vi êc b ô trí không
gian, cách lựa chọn vât liêu, cách sắp đặt vât dụng và ngay c ả trong s ự hoàn thi ên các chi ti êt. Kh ả
năng sáng tạo của Mies, cùng với sự tỉ mỉ trong công vi êc, cũng nh ư ý th ức v ê s ự hoàn h ảo trong các
chi tiêt nhỏ nhât làm Grete rât ng ưỡng mô, “chính ông ây đã thi êt k ê t ât c ả các h ạng m ục, ngay c ả
những tay nắm cửa”.
Với cách sông giản dị, Grete và Fritz tuy s ở h ữu m ôt khuôn viên đât r ông l ớn, ở vào v ị trí đắc địa
Cerna Pole của vùng trung tâm Brno, nhưng họ l ại không mu ôn ngôi nhà c ủa mình trông phô tr ương.
Họ rât tiêt chê trong di ên tích xây dựng ngôi nhà. Mặc dù nhu c âu s ử d ụng v ới 5 phòng ng ủ chính,
nhưng môi phòng có kích thước rât vừa phải, thâm chí, phòng ng ủ c ủa Fritz ch ỉ có kích th ước l ọt lòng
3m16x5m17 được bô trí những vât dụng vừa đủ cho môt tiên nghi.
Chính sự vừa phải đó, khiên kiên trúc khi nhìn từ bên ngoài trông gi ản d ị, thanh nhã. Và khi b ước vào
tiên sảnh của ngôi nhà, môt không khí yên bình, tĩnh lặng xâm chi êm bao quanh. M ôt th ứ ánh sáng d ê
chịu từ thiên nhiên qua vách kính mờ chạy dài, v ừa đủ làm s ông đông nh ững thành ph ân tao nhã
chung quanh, lại vừa rât nhẹ, đủ đê con người hướng vào sự thanh tịnh của lòng mình.

Hình ảnh giản dị và thanh nhã của ngôi nhà trong khu vực Cerna Pole. ( Ngôi nhà có mái đỏ,
được xây dựng sau, nhưng trông buôn thay!).

Hình bên trái: Sảnh đêm nhỏ từ phòng ngủ c ủa Fritz nhìn ra s ảnh l ôi vào. Hình bên phải:
Vách kính mờ với ánh sáng huyên hoặc dê chịu.

Phòng làm viêc nhìn từ thư viên hướng ra ‘khu v ườn mùa đông’ và thiên
nhiên rông lớn hơn phía sau đó.
Môt không gian chât lượng sẽ hướng con người đên những cung bâc sâu xa
Nhiêu sử gia nghê thu ât cho rằng biêt thự Tugendhat mang ảnh h ưởng triêt lý đặc thù c ủa trào l ưu
“Tôn Giáo Hiên Đại Đức”, và chỉ ra trong môi liên hê này nhi êu t ư t ưởng của nhà th ân h ọc Romano
Guardini, môt trong những đại diên tiêu bi êu c ủa trường phái này, ng ười mà Mies đã t ừng g ặp g ỡ
nhiêu lân. Và vì thê không rõ m ức đô ảnh hưởng của Guardini đôi v ới gia đình Tugendhat bao nhiêu,
nhưng chính Grete đã tham chiêu tư tưởng của ông khi bà ph ản bác l ại các lu ân đi êu khiêu khích c ủa
môt sô nhà phê bình cho r ằng, với kiêu kiên trúc rông l ớn ch ỉ phù h ợp v ới không gian nghi l ê ho ặc
trưng bày, “không hiêu ngôi nhà này có th ê dùng đê ở?’’. Bà cho r ằng “nh ững không gian r ông l ớn
mang đên sự tự do, thoải mái...
M t ki n trúc t nhiên p , ó s t ng hòa c a t t c các thành ph n, t vi c b trí không  
gian, cách l a ch n v t li u, cách s p t v t d ng ngay c trong s hoàn thi n các chi ti t. Kh 
n ng sáng t o c a Mies, cùng v i s t m trong công vi c, c ng nh ý th c v s hoàn h o trong các
chi ti t nh nh t làm Grete r t ng ng m , “chính ông y ã thi t k t t c các h ng m c, ngay c 
nh ng tay n m c a”.
V i cách s ng gi n d , Grete Fritz tuy s h u m t khuôn viên t r ng l n, vào v trí c a ! ! 
Cerna Pole c a vùng trung tâm Brno, nh ng h l i không mu n ngôi nhà c a mình trông phô tr ng. "
H r t ti t ch trong di n tích xây d ng ngôi nhà. M c nhu c u s d ng v i 5 phòng ng chính,
nh ng m i phòng kích th c r t v a ph i, th m chí, phòng ng c a Fritz ch kích th c l t lòng #  
3m16x5m17 c b trí nh ng v t d ng v a cho m t ti n nghi.$ 
Chính s v a ph i ó, khi n ki n trúc khi nhìn t bên ngoài trông gi n d , thanh nhã. khi b c vào 
ti n s nh c a ngôi nhà, m t không khí yên bình, t nh l ng xâm chi m bao quanh. M t th ánh sáng d % &
ch u t thiên nhiên qua vách kính m ch y dài, v a làm s ng ng nh ng thành ph n tao nhã '  
chung quanh, l i v a r t nh , con ng i h ng vào s thanh t nh c a lòng mình.  ( ' 
Hình nh gi n d và thanh nhã c a ngôi nhà trong khu v c Cerna Pole. ( Ngôi nhà có mái , 
c xây d ng $ sau, nh ng trông bu n thay!). )
Hình bên trái: S nh m nh t phòng ng c a Fritz nhìn ra s nh l i vào.  Hình bên ph i:
Vách kính m v i ánh sáng huy n ho c d ch u.' &
Phòng làm vi c nhìn t th vi n h ng ra ‘khu v n mùa ông’ thiên  '
nhiên r ng l n h n phía sau ó. "
M t không gian ch t l ng s h ng con ng i n nh ng cung b c sâu xa    
Nhi u s gia ngh thu t cho r ng bi t th Tugendhat mang nh h ng tri t c thù c a trào l u * ! 
“Tôn Giáo Hi n i c”, ch ra trong m i liên h này nhi u t t ng c a nhà th n h c Romano + + !
Guardini, m t trong nh ng i di n tiêu bi u c a tr ng phái này, ng i Mies ã t ng g p g ( ' '
nhi u l n. th không m c nh h ng c a Guardini i v i gia ình Tugendhat bao nhiêu,  ! 
nh ng chính Grete ã tham chi u t t ng c a ông khi ph n bác l i các lu n i u khiêu khích c a !  
m t s nhà phê bình cho r ng, v i ki u ki n trúc r ng l n ch phù h p v i không gian nghi l ho c * ( $ &
tr ng bày, “không hi u ngôi nhà này th dùng ?’’. cho r ng “nh ng không gian r ng l n ( ( ( ! *
mang n s t do, tho i mái. M t s t nh l ng c bi t tr n v n trong chính ti t t u c a nó, i u mà, %   
Công trình kiến trúc - Trang 2
Công trình kiến trúc - Người đăng: taduyen96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công trình kiến trúc 9 10 933