Ktl-icon-tai-lieu

Công trình thủy lợi

Được đăng lên bởi anhcu-do
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1
Ch¬ng 1 Kh¸i niÖm chung vÒ c«ng tr×nh Thuû lîi
1.Vai trß cña Thuû lîi trong nÒn kinh tÕ Quèc d©n
§Æt vÊn ®Ò:
- Níc yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi i mäi ng trªn Tr¸i ®Êt ®ãng vai trß
lín trong n kinh quèc d©n cña c¸c níc. VÝ dô: Sö dông n¨ng lîng níc ®Ó ph¸t
®iÖn, dïng níc tíi ruéng, nu«i c¸, lîi dông níc ®Ó vËn t¶i giao th«ng thuû dïng
níc ®Ó phôc vô cho mäi sinh ho¹t kh¸c cña con ngêi.
- Tr÷ lîng níc trªn tr¸i ®Êt rÊt lín, kho¶ng 1,5 km
3
trong ®ã h¬n 90% níc ë c¸c
®¹i d¬ng vµ biÓn, cßn l¹i lµ níc ë trong lôc ®Þa. Song níc ®îc ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu
theo kh«ng gian ph©n phèi kh«ng ®Òu theo thêi gian. MÆt kh¸c níc còng thÓ g©y
nhiÒu t¸c h¹i rÊt to lín cho nÒn kinh Quèc d©n con ngêi nh: n¹n t, ngËp óng
hay xãi lì c¸c bê s«ng.
- y muèn lîi dông tµi nguyªn dßng níc phôc cho nÒn kinh Quèc d©n vµ ®êi
sèng con ngêi, ph¶i nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ng tr×nh lîi dông Ých lîi cña
dßng níc vµ chèng l¹i c¸c t¸c h¹i cña nã. ChÝnh ®©y ngµnh khoa häc Thuû lîi ®îc ra
®êi theo yªu cÇu cña con ngêi trong viÖc dông nguån níc cïng víi ph¸t triÓn
cña c¸c khoa häc kh¸c nh to¸n, vËt lý, ho¸ häc, thuû v¨n, ®Þa chÊt, thuû lùc, kÕt cÊu, vËt
liÖu x©y dùng.
Nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng nh»m dông tµi nguyªn níc chèng l¹i t¸c h¹i cña
gäi lµ c«ng tr×nh thuû lîi.
C¨n vµo môc ®Ých chñ yÕu trªn, x©y dùng c c«ng tr×nh Thuû i bao gåm c¸c lÜnh
vùc sau ®©y :
1. Thuû ®iÖn : lîi dông n¨ng lîng cña níc s«ng biÓn ®Ó ph¸t ®iÖn
2. Thuû n«ng : dïng biÖn ph¸p thuû lîi ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp (nhtíi, tiªu,
chèng xãi mßn, chèng chua mÆn, vµ chèng b¹c mµu)
3. Giao th«ng thuû : c¶i thiÖn lîi dông s«ng, , biÓn ®Ó ph¸t triÓn giao th«ng
thuû.
4. CÊp tho¸t níc cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vïng d©n c
5. TrÞ thuû: chØnh trÞ c¸c dßng s«ng- chèng lôt, chèng xãi båi l¾ng trªn c¸c
hÖ thèng s«ng
6. Nu«i trång thuû s¶n: lµm nu«i c¸, cÊp níc cho nu«i trång thuû s¶n, ®êng
c¸ ®i...
Ngoµi ra thuû lîi cßn nhiÖm kh¸c nh c¶i t¹o i trêng m«i sinh, t¹o nªn
c¸c khu an dìng, khu nghØ m¸t...
2. §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh Thuû lîi vÊn ®Ò lîi dông
tæng hîp
§Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh thuû i lµm viÖc trong níc nªn chÞu mäi t¸c dông cña
níc nh t¸c dông c¬ häc, ho¸ lý, thÊm, t¸c dông cña vi sinh vËt vµ d©n sinh kinh tÕ.
A. §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh thuû lîi
1. T¸c dông cña níc ®èi víi c«ng tr×nh thuû lîi:
Công trình thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công trình thủy lợi - Người đăng: anhcu-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Công trình thủy lợi 9 10 98