Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TY BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi hjxhjx115
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 4379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1

CÔNG TY BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH

MỤC LỤC
Tiêu đề.................................................................................................................Trang
I. BẢN ĐẶC TẢ PHẦN MỀM..........................................................................................
1. HIỆN TRẠNG........................................................................................................
2. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM...............................................................................................

II. PHÂN TÍCH.................................................................................................................
A. PHÁT HIỆN THỰC THỂ...............................................................................................
B. MÔ HÌNH ERD...............................................................................................................
C. CHUYỂN MÔ HÌNH ERD SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ............................................
D. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC QUAN HỆ..............................................................................
E. TỔNG KẾT....................................................................................................................
a. Tổng kết quan hệ.......................................................................................................
b. Tổng kết thuộc tính...................................................................................................

III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN...................................................................................................
A. HỆ THỐNG MENU CHÍNH CỦA GIAO DIỆN PHẦN MỀM...................................
B. CÁC FORM CHỨC NĂNG QUẢN LÝ:........................................................................

Trang 2

C. CÁC FORM CHỨC NĂNG LẬP PHIẾU:....................................................................
D. FORM ĐĂNG NHẬP:..............................................................................................

IV.THIẾT KẾ XỬ LÝ.............................................................................................................
A. PHÁT HIỆN CÁC CHỨC NĂNG:................................................................................
B. CÁC XỬ LÝ ĐẶT TRƯNG:..........................................................................................
V. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, KHUYẾT ĐIỂM.......................................................................

I.BẢN ĐẶC TẢ PHẦN MỀM
1.Hiện trạng
Ngày nay,đi cùng v...
Trang 1
CÔNG TY BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH
MỤC LỤC
Tiêu đề.................................................................................................................Trang
I. BẢN ĐẶC TẢ PHẦN MỀM..........................................................................................
1. HIỆN TRẠNG........................................................................................................
2. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM...............................................................................................
II. PHÂN TÍCH.................................................................................................................
A. PHÁT HIỆN THỰC THỂ
...............................................................................................
B. MÔ HÌNH ERD
...............................................................................................................
C. CHUYỂN MÔ HÌNH ERD SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ
............................................
D. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC QUAN HỆ
..............................................................................
E. TỔNG KẾT
....................................................................................................................
a. Tổng kết quan hệ.......................................................................................................
b. Tổng kết thuộc tính...................................................................................................
III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN...................................................................................................
A. HỆ THỐNG MENU CHÍNH CỦA GIAO DIỆN PHẦN MỀM
...................................
B. CÁC FORM CHỨC NĂNG QUẢN LÝ:
........................................................................
CÔNG TY BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TY BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH - Người đăng: hjxhjx115
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
CÔNG TY BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 9 10 897