Ktl-icon-tai-lieu

công vụ

Được đăng lên bởi doanhai
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV CÔNG VỤ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
I - Khái niệm và những nguyên tắc của công vụ nhà nước
1. Khái niệm công vụ nhà nước
Nhà nước là tổ chức công quyền (quyền lực công cộng) nên phục vụ trong
cơ quan và công sở nhà nước là thực hiện công vụ nhà nước.
Công vụ nhà nước là một phần hay một mặt hoạt động có tính tổ chức,
quyền lực - pháp lý của nhà nước, được phân biệt với các hoạt động khác trong
xã hội như sản xuất vật chất, sáng tạo giá trị tinh thần và hoạt động phục vụ
trong các tổ chức chính trị xã hội bởi sự gắn bó chặt chẽ của công vụ nhà nước
với quyền lực nhà nước. Hoạt động công vụ nhà nước, trước hết là hoạt động
quyền lực, tác động đến ý chí của con người đưa đến cho họ những hành vi có ý
thức hoặc đáp ứng những nhu cầu chung của mọi người trong xã hội. Mặt khác,
hoạt động công vụ do các cán bộ, công chức nhà nước đảm nhiệm nhằm thực
hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Quyền lực nhà nước được những
người có chức vụ nhà nước thực hiện, vì rằng mỗi chức vụ là một phần thẩm
quyền của cơ quan nhà nước, không tách rời khỏi cơ cấu tổ chức của cơ quan
đó. Chức vụ là bộ phận cơ cấu cơ sở của cơ quan nhà nước, bao gồm hàng loạt
vấn đề: xác định các chức vụ, các quy tắc và phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm,
miễn nhiệm, bãi chức, thuyên chuyển v.v... Như vậy, công vụ nhà nước, nếu
nhìn từ góc độ vị trí của nó trong tổ chức nhà nước, được bắt đầu từ lúc xác lập
các chức vụ nhà nước. Hoạt động công vụ nhà nước là một dạng lao động xã hội
nhằm quản lý các hoạt động của xã hội theo quy chuẩn pháp lý. Vì vậy, hoạt
động công vụ liên quan đến nhiều mặt hoạt động xã hội, và nó đòi hỏi nhiều lĩnh
vực khoa học và nghề nghiệp, nhưng nghề nghiệp cơ bản nhất của cán bộ, công
chức nhà nước là thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và các chức
năng lập pháp, xét xử, kiểm sát của nhà nước.
Từ góc độ khoa học pháp lý, pháp luật về công vụ nhà nước là một chế
định pháp luật hành chính, xác lập và điều chỉnh quan hệ của nhà nước với cán
bộ, công chức nhà nước, mà nghề nghiệp của các cán bộ, công chức là thực hiện
các chức năng quản lý hành chính nhà nước hoặc các chức năng khác theo sự uỷ
nhiệm của nhà nước và thay mặt nhà nước.
Công vụ nhà nước là công việc hay hoạt động nhà nước mang tính tổ chức
quyền lực - pháp lý nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.
2. Các nguyên tắc của công vụ nhà nước
Các nguyên tắc của công vụ nhà nước được xác định bởi nội dung hoạt
động công vụ, nghĩa là xác định bởi tính chất của nhà nước.
Do có nhiều cách t...
CHƯƠNG IV CÔNG VỤ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
I - Khái niệm và những nguyên tắc của công vụ nhà nước
1. Khái niệm công vụ nhà nước
Nhà nước là tổ chức công quyền (quyền lực công cộng) nên phục vụ trong
cơ quan và công sở nhà nước là thực hiện công vụ nhà nước.
Công vụ nhà nước là một phần hay một mặt hoạt động có tính tổ chức,
quyền lực - pháp lý của nhà nước, được phân biệt với các hoạt động khác trong
xã hội như sản xuất vật chất, sáng tạo giá trị tinh thần và hoạt động phục vụ
trong các tổ chức chính trị xã hội bởi sự gắn bó chặt chẽ của công vụ nhà nước
với quyền lực nhà nước. Hoạt động công vụ nhà nước, trước hết là hoạt động
quyền lực, tác động đến ý chí của con người đưa đến cho họ những hành vi có ý
thức hoặc đáp ứng những nhu cầu chung của mọi người trong xã hội. Mặt khác,
hoạt động công vụ do các cán bộ, công chức nhà nước đảm nhiệm nhằm thực
hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Quyền lực nhà nước được những
người có chức vụ nhà nước thực hiện, vì rằng mỗi chức vụ là một phần thẩm
quyền của cơ quan nhà nước, không tách rời khỏi cơ cấu tổ chức của cơ quan
đó. Chức vụ là bộ phận cơ cấu cơ sở của cơ quan nhà nước, bao gồm hàng loạt
vấn đề: xác định các chức vụ, các quy tắc và phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm,
miễn nhiệm, bãi chức, thuyên chuyển v.v... Như vậy, công vụ nhà nước, nếu
nhìn từ góc độ vị trí của nó trong tổ chức nhà nước, được bắt đầu từ lúc xác lập
các chức vụ nhà nước. Hoạt động công vụ nhà nước là một dạng lao động xã hội
nhằm quản lý các hoạt động của xã hội theo quy chuẩn pháp lý. Vì vậy, hoạt
động công vụ liên quan đến nhiều mặt hoạt động xã hội, và nó đòi hỏi nhiều lĩnh
vực khoa học và nghề nghiệp, nhưng nghề nghiệp cơ bản nhất của cán bộ, công
chức nhà nước là thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và các chức
năng lập pháp, xét xử, kiểm sát của nhà nước.
Từ góc độ khoa học pháp lý, pháp luật về công vụ nhà nước là một chế
định pháp luật hành chính, xác lập và điều chỉnh quan hệ của nhà nước với cán
bộ, công chức nhà nước, mà nghề nghiệp của các cán bộ, công chức là thực hiện
các chức năng quản lý hành chính nhà nước hoặc các chức năng khác theo sự uỷ
nhiệm của nhà nước và thay mặt nhà nước.
Công vụ nhà nước là công việc hay hoạt động nhà nước mang tính tổ chức
quyền lực - pháp lý nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.
2. Các nguyên tắc của công vụ nhà nước
Các nguyên tắc của công vụ nhà nước được xác định bởi nội dung hoạt
động công vụ, nghĩa là xác định bởi tính chất của nhà nước.
Do có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với khái niệm và nội dung của
công vụ nhà nước nên cũng có sự không thống nhất về các nguyên tắc công vụ
nhà nước. Từ quan niệm công vụ nhà nước chỉ là hoạt động công vụ (hoạt động
của cán bộ, công chức nhà nước) thì các nguyên tắc của công vụ nhà nước gồm:
a) Hoạt động công vụ nhà nước phục vụ lợi ích nhân dân lao động;
b) Các cán bộ, công chức nhà nước phải báo cáo và chịu sự giám sát của nhân
dân và cơ quan quyền lực nhà nước;
công vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công vụ - Người đăng: doanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
công vụ 9 10 562