Ktl-icon-tai-lieu

CorelDRAW X6

Được đăng lên bởi danhhoangvantech3789
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình học nghề CorelDRAW X6 được biên soạn bởi KS. Đậu Ngọc Hiệp. Là
cuốn giáo trình kế tiếp của giáo trình CorelDRAW X5. Giáo trình được kết hợp với
bộ DVD tự học CorelDRAW X6 và cũng được tác giả sử dụng cho các buổi dạy trực
tiếp. Với mong muốn mang sự hiểu biết của mình góp phần tạo thêm cơ hội việc
làm cho tất cả mọi người đang có nhu c ầu. Bộ giáo trình được xây dựng với mục
đích giúp người học hình dung được những điều cốt lõi nhất trong quá trình học tập
CorelDRAW để xây dựng các sản phẩm phù hợp với công việc của mình. Do là
cuốn giáo trình hỗ trợ nên nó chỉ mang tính chất đại cương, ý chính, còn cụ thể
người học sẽ được học thông qua bộ đĩa DVD tự học CorelDRAW X6 và được
truyền thụ trực tiếp thông qua quá trình giảng dạy của tác giả. Giáo trình là sự tích
lũy thông qua lao động trực tiếp của tác giả và qua quá trình nghiên cứu, làm việc
với phần mềm. Ngôn ngữ trong giáo trình được tác giả cố gắng thể hiện một cách
ngắn gọn, gần gũi và dễ hiểu nhất với người đọc để giúp học viên có thể dễ dàng
nắm bắt. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thiện giáo trình một cách tốt nhất
nhưng không thể tránh được những sai sót, vì vậy tác giả mong nhận được sự hồi
âm, đóng góp của độc giả, học viên và bạn bè gần xa để chương trình học tập ngày
càng hoàn thiện hơn.
Mọi chi tiết xin gửi về:
Đậu Ngọc Hiệp
ĐT: 0986 124 145
Mail

: ngochiepdcna@gmail.com

Website : 
TP.Vinh Tháng 01 năm 2015
Tác giả

Giáo trình CorelDRAW X6 - Đậu Ngọc Hiệp * ĐT: 0986 124 145 - 

Trang 1

NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH

-

Giới thiệu chung về đồ họa vecto, Tổng quan về
phần mềm CorelDRAW

Bài 1:

-

Các nguyên tắc khi làm việc với các phiên bản trên

Làm quen với Đồ họa

CorelDRAW, Cách thức xây dựng đối tượng và xử

vecto và CorelDRAW

lý đồ họa của Corel. Phân loại các đối tượng trong
Corel
-

Các thao tác cơ bản đối với phần mềm Corel.

-

Quản lý đối tượng trong Corel

Minh họa sử dụng và vận dụng thiết kế các nhóm công
cụ của Toolbox:
-

Picktool

-

Nhóm Shape Tool

-

Nhóm Công cụ Crop

-

Nhóm công cụ Zoom

Giới thiệu sơ bộ về
thanh công cụ

-

Smart Fill

-

Nhóm công cụ vẽ hình Freehand Tool

Toolbox

-

Nhóm công cụ các hình cho sẵn: Hình Vuông, Hình

Bài 2:

tròn, Hình sao……
-

Table

-

Nhóm công cụ Parallel Dimension

-

Nhóm công cụ Straight – Line Conector

-

Nhóm công cụ Effects

-

Lý thuyết về màu sắc trong Đồ họa và
CorelDRAW.

Bài 3:

-

Màu sắc và đường nét trong CorelDRAW (Color –
Outline – Inline)

Kỹ thuật về màu s...
Giáo trình CorelDRAW X6 - Đu Ngc Hip * ĐT: 0986 124 145 - www.dohoa360.com Trang 1
LI I ĐU
Giáo trình hc ngh CorelDRAW X6 đưc biên son bởi KS. Đu Ngc Hip.
cun giáo trình kế tiếp ca giáo trình CorelDRAW X5. Go trình được kết hp vi
b DVD t hc CorelDRAW X6 và cũng được tác gi s dng cho các bui dy trc
tiếp. Vi mong mun mang s hiu biết ca mình góp phn to thêm hội vic
làm cho tt c mi người đang có nhu cu. B giáo trình được y dng vi mc
đích giúp người hc hình dung được những điu ct lõi nht trong quá tnh hc tp
CorelDRAW đ xây dng các sn phm phù hp vi công vic ca mình. Do
cun giáo trình h tr nên ch mang tính cht đi cương, ý cnh, còn c th
người hc s đưc hc thông qua b đĩa DVD t hc CorelDRAW X6 được
truyn th trc tiếp thông qua quá trình ging dy ca tác gi. Giáo trình là s tích
lũy thông qua lao đng trc tiếp ca tác gi và qua quá trình nghn cu, làm vic
vi phn mm. Ngôn ng trong giáo tnh được c gi c gng th hin mt cách
ngn gn, gn gũi và dễ hiu nht với người đc đ giúp hc vn có th d dàng
nm bt. Mc dù đã có rt nhiu c gng đ hoàn thin giáo trình mt cách tt nht
nhưng không th tránh được nhng sai t, vì vy c gi mong nhn được s hi
âm, đóng góp ca đc gi, hc vn và bn bè gn xa đ chương tnh học tp ngày
càng hoàn thin hơn.
Mi chi tiết xin gi v:
Đậu Ngc Hip
ĐT: 0986 124 145
Mail : ngochiepdcna@gmail.com
Website : www.dohoa360.com
TP .Vinh Tng 01 năm 2015
Tác gi
CorelDRAW X6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CorelDRAW X6 - Người đăng: danhhoangvantech3789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
CorelDRAW X6 9 10 358