Ktl-icon-tai-lieu

cột chêm

Được đăng lên bởi Mario Ronaldilùn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
COÄT CHEÂM
1) Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä giaûm aùp cuûa coät khoâ?
Theo coâng thöùc cuûa Zhavoronkov:
eG
2
2
ck
ck
D
ZGf2
P
, N/m
2
(3)
Vôùi:
a
4
D
e
: ñöôøng kính töông ñöông cuûa vaät cheâm, m
f
ck
= f(Re
c
): heä soá ma saùt
Re
c
=
a
G4
Ñoä giaûm aùp cuûa coät khoâ phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau:
G – vaän toác khoái löôïng doøng khí döïa treân moät ñôn vò dieän tích coät, kg/s.m
2
Z – chieàu cao phaàn cheâm, m
- ñoä xoáp cuûa vaät cheâm
G
– khoái löôïng rieâng cuûa pha khí, kg/m
3
a – dieän tích beà maët rieâng cuûa vaät cheâm, m
2
/m
3
- ñoä nhôùt cuûa doøng khí, kg/ms
Ngoaøi ra coøn coù yeáu toá hình daïng cuûa vaät cheâm, söï xaép xeáp caùc vaät cheâm,…
2) Thaùp cheâm ñöôïc öùng duïng trong nhöõng lónh vöïc naøo? Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa chuùng?
Öu ñieåm Nhöôïc ñieåm Phaïm vi öùng duïng
- Caáu taïo khaù ñôn giaûn.
- Trôû löïc thaáp.
- Laøm vieäc ñöôïc vôùi chaát loûng
baån neáu duøng ñeäm caàu coù
cuûa chaát loûng.
- Do coù hieäu öùng thaønh hieäu
suaát truyeàn khoái thaáp.
- Ñoä oån ñònh khoâng cao, khoù
vaän haønh.
- Do coù hieäu öùng thaønh khi
taêng naêng suaát thì hieäu öùng
thaønh taêng khoù taêng naêng
suaát.
- Khoâng neân duøng khi ñöôøng
kính thieát bò quaù lôùn.
- Duøng trong haàu heát caùc lónh
vöïc: haáp thuï, chöng caát, trích
ly loûng loûng,..
3) Coù maáy loaïi vaät cheâm ? Chuùng ñöôïc cheá taïo ñöôïc töø vaät lieäu gì?
- Vaät cheâm laø nhöõng vaät raén trô coù hình daïng khaùc nhau: truï, caàu, taám, yeân ngöïa, loø xo,..
- Vaät cheâm coù theå laøm töø nhieàu vaät lieäu khaùc nhau: goã, nhöïa, kim loaïi, goám söù, thaäm chí
ñaù soûi,..
* Phoå bieán nhaát laø moät soá loaïi vaät cheâm sau:
- Voøng Raschig: söù hoaëc kim loaïi, nhöïa.
- Vaät cheâm hình yeân ngöïa: söù
- Vaät cheâm voøng xoaén
4) Kích thöôùc vaät cheâm caàn thoûa maõn nhöõng ñieàu kieän gì? Taïi sao?
Kích thöôùc cuûa vaät cheâm caàn phaûi thoûa maõn nhöõng ñieàu kieän sau:
- Dieän tích beà maët rieâng lôùn beà maët tieáp xuùc pha lôùn.
- Ñoä roãng (hay theå tích töï do) lôùn giaûm trôû löïc cho pha khí.
- Ñöôøng kính vaät cheâm phaûi thoûa maõn ñieàu kieän:
8
1
15
1d
. Toát nhaát l
10
1
giaûm
hieäu öùng thaønh. Hieäu öùng thaønh laø hieân töôïng chaát loûng c xu höôùng chaûy töø taâm ra
1
cột chêm - Trang 2
cột chêm - Người đăng: Mario Ronaldilùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cột chêm 9 10 242