Ktl-icon-tai-lieu

Cột thép

Được đăng lên bởi nguyensang992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 75 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Cột thép

Chương 4
CỘT THÉP
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, sinh viên biết:
Tính toán các chi tiết liên kết cột với xà ngang, cột liên kết với móng và thiết
kế cột đặc chịu nén đúng tâm và công dụng , cấu tạo chung của cột dùng trong
xây dựng.

4.1.

KHÁI NIỆM CHUNG

4.1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
- Cột là kết cấu thẳng đứng đỡ các kết cấu khác như dầm, sàn và truyền tải
trọng xuống móng. Cột có 3 bộ phận chính:
o Đầu cột: đỡ kết cấu bên trên, phân phối tải trọng cho tiết
diện thân cột.
o Thân cột: chịu lực chính, có nhiệm vụ tiếp nhận tải
trọng và truyền xuống chân cột.
o Chân cột: liên kết cột vào móng, phân phối tải trọng từ
cột xuống móng.
- Khi cấu tạo cột phải đảm bảo 2 yêu cầu :
o Dễ liên kết giữa các bộ phận với nhau và dễ liên kết với
các kết cấu khác.
o Dễ chống gỉ sét (dễ sơn chống gỉ, ít đọng bụi, ẩm , . . .) .
4.1.2. PHÂN LOẠI CỘT
- Theo phạm vi sử dụng: cột nhà công nghiệp, cột sàn công tác, cột nhà khung
nhiều tầng.
- Theo cấu tạo: cột đặc, cột rỗng, cột bậc, cột tiết diện không đổi, . . .
- Theo sơ đồ chịu lực: cột nén đúng tâm, cột nén lệch tâm, cột nén uốn, . .
4.1.3. SƠ ĐỒ TÍNH VÀ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN
a. Sơ đồ tính
- Chân cột:
o Khớp cố định : thường dùng cho cột nén đúng tâm hoặc cột nén lệch
ĐH.TDM

82

Chương 4: Cột thép

tâm, nén uốn không có M ở chân cột. Khi đó đầu mút chân cột được
phay nhẵn chỉ có bản đế hay chân cột gồm sườn đế và s ườn ngăn
dùng 2 bu lông neo.
o Ngàm: cột nén lệch tâm , nén uốn và cả cột nén đúng tâm để tăng độ
ổn định cho cột. Khi đó chân cột gồm có dầm đế, sườn đế, với số
bulông liên kết không ít hơn 4.
- Đầu cột:
o Liên kết khớp : khi dầm kê lên đầu cột hoặc liên kết kê vào cạnh cột.
o Liên kết cứng không cho xoay : cột hệ khung với số nhịp nhỏ hơn hoặc
bằng 2.
o Liên kết ngàm cứng : nếu cột hệ khung với số nhịp lớn hơn 2 .
b. Chiều dài tính toán
l0 = .l
 l: chiều dài hình học của cột .
 : hệ số chiều dài tính toán, phụ thuộc đặc điểm của tải trọng nén,
sơ đồ liên kết đầu cột và chân cột. Lấy theo bảng D1 - TCVN 338:
2005, trang 79.

- Cần xác định chiều dài tính toán theo 2 phương: lx, ly.
- Độ mảnh của cột theo 2 phương : x = lx / ix ; y = ly / iy ;
- Cố gắng để cột đồng ổn định theo 2 phương: x = y.
- Để cột làm việc bình thường : max  [ ] : độ mãnh cho giới hạn l ấy theo

bảng 25- TCVN 338:2005, trang 35.

ĐH.TDM

83

Chương 4: Cột thép

4.2.

CỘT ĐĂC CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM

4.2.1. CÁC DẠNG TIẾT DIỆN
Là cột có tiết diện liên tục, có dạng hở hoặc kín. Có 3 dạng tiết diện chính:

1

2

5

6...
Chương 4: Cột thép
ĐH.TDM 82
Chương 4
CT THÉP
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, sinh viên biết:
Tính toán các chi tiết liên kết cột với xà ngang, cột liên kết với móng thiết
kế cột đặc chịu nén đúng tâm công dụng , cấu tạo chung của cột dùng trong
xây dựng.
4.1. KHÁI NIM CHUNG
4.1.1. ĐẶC ĐIM CHUNG
- Cột là kết cấu thẳng đứng đỡ các kết cấu khác như dầm, sàn truyền tải
tr
ọng
xu
ng móng. C
ột có 3 bộ phận chính
:
o Đầu ct: đ
ỡ kết cấu
bên trên, phân ph
ối
t
ải trọng cho tiết
di
ện
thân c
ột
.
o Thân ct: ch
ịu
l
ực chính
, nhi
ệm vụ tiếp nhận t
ải
tr
ọng và truyền
xu
ống
chân c
ột.
o Chân c
ột
: liên k
ết cột vào móng, phân phối tải
tr
ọng
t
c
ột
xu
ống
móng.
- Khi c
ấu
t
ạo cột phải đảm bảo 2 yêu cầu
:
o D
li
ên k
ết giữa
các b
phận
v
ới nhau v
à d
liên kết với
các k
ết cấu
khác.
o D chng g sét (d
ễ sơn chống gỉ,
ít đ
ọng bụi, ẩm , . . .)
.
4.1.2. PHÂN LO
ẠI CỘT
- Theo phm vi sdng: cột nhà công nghiệp, cột sàn công c, cột nhà khung
nhi
ều tầng
.
- Theo c
ấu t
o: c
ột đặc, cột rỗng, cột bậc, cột
ti
ết diện
không đ
ổi, . . .
- Theo sơ đ
ồ ch
ịu lc: c
ột nén đúng tâm, cột nén lệch tâm,
c
ột nén uốn, . .
4.1.3. SƠ Đ
Ồ TÍNH VÀ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN
a. đ
ồ tính
- Chân c
ột:
o Kh
ớp cố định
: t
ờng dùng cho cột nén đúng tâm hoặc cột nén lệch
Cột thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cột thép - Người đăng: nguyensang992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cột thép 9 10 795