Ktl-icon-tai-lieu

Creo Parametric Advance

Được đăng lên bởi hoaika
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PTC

Creo Parametric

XAÂY DÖÏNG VAÄT THEÅ NAÂNG CAO
Trong phaàn cô baûn ñaõ trình baøy phöông phaùp xaây döïng caùc vaät theå 3D, nhöng vôùi
caùc vaät theå phöùc taïp khoù coù theå xaây döïng chuùng baèng caùc coâng cuï ñôn giaûn maø
chuùng ta ñaõ hoïc. Phaàn naâng cao cung caáp caùc coâng cuï vaø höôùng daãn phöông phaùp
taïo caùc vaät theå coù hình daïng phöùc taïp hôn.

Ks. Thái Văn Hùng

Page 1

PTC

Creo Parametric
BAØI 1
XAÂY DÖÏNG VAÄT THEÅ NAÂNG CAO

 Sweep

Queùt moät tieát dieän theo ñöôøng daãn coù ba tröôøng hôïp sau:
 Tröôøng hôïp 1 : queùt tieát dieän theo một ñöôøng ñaãn.
 Tröôøng hôïp 2: queùt tieát dieän theo nhieàu ñöôøng ñaãn.
 Tröôøng hôïp 3: öùng duïng Relation trong leänh Sweep.
 Caùch thöïc hieän leänh : Model / Sweep.

Hình 1
 Tröôøng hôïp 1: Queùt tieát dieän theo moät ñöôøng daãn.

-

Pick choïn ñöôøng daãn:

Hình 2

Ks. Thái Văn Hùng

Page 2

PTC

Creo Parametric
-

Pick choïn Create or edit sweep section ñeå veõ tieát dieän queùt

Hình 3
-

Tieát dieän caàn queùt nhö hình:

Hình 4
-

Keát quaû quaù trình thöïc hieän leänh:

Hình 5

Ks. Thái Văn Hùng

Page 3

PTC

Creo Parametric

 Tröôøng hôïp 2: Queùt tieát dieän theo nhieàu ñöôøng ñaãn.

-

Pick choïn ñöôøng daãn.

Hình 6
-

Pick choïn Create or edit sweep section ñeå veõ tieát dieän queùt

Hình 7
-

Tieát dieän caàn queùt nhö hình:

Hình 8
-

Keát quaû thöïc hieän leänh:

Ks. Thái Văn Hùng

Page 4

PTC

Creo Parametric

Hình 9

 Tröôøng hôïp 3: öùng duïng Relations trong leânh Sweep.

-

Pick choïn ñöôøng daãn.

Hình 10

Ks. Thái Văn Hùng

Page 5

PTC

Creo Parametric
-

Pick choïn Create or edit sweep section ñeå veõ tieát dieän queùt

Hình 11
-

Tieát dieän caàn queùt nhö hình:

Hình 12
-

Nhaäp giaù trò Relations nhö hình.

Hình 13

Ks. Thái Văn Hùng

Page 6

PTC

Creo Parametric
-

Keát quaû quaù trình thöïc hieän leänh.

Hình 14
Moät vaøi hình ví duï:

Hình 15

Ks. Thái Văn Hùng

Hình 16

Page 7

PTC

Creo Parametric

Hình 17

Hình 18
Baøi taäp thöïc haønh

Baøi thöïc haønh soá 1:
Veõ chai: Duøng 1 quyõ ñaïo goác vaø 4 quyõ ñaïo ñieàu khieån 4 maët beân ñeå xaây döïng chi
tieát daïng chai sau.
B1: Choïn Model / Sweep
B2: Döïng quyõ ñaïo goác nhö hình 19
B3: Döïng quyõ ñaïo ñieàu khieån nhö hình 20, hình 21.
- Coù theå döïng 4 quyõ ñaïo baèng caùch Copy töøng quyõ ñaïo roài Place Section hoaëc
chæ ñuøn ¼ khoái roài Mirror ñöôïc toaøn boä vaät theå ñeå taêng hieäu suaát thieát keá..
B4: Döïng tieát dieän nhö hình 22.
B5: Coù theå tuøy bieán taïo phaàn coå c...
PTC Creo Parametric
Ks. Thái Văn Hùng Page 1
XAÂY DÖÏNG VAÄT THEÅ NAÂNG CAO
Trong phaàn baûn ñtrình baøy phöông phaùp xaây döïng caùc vaät theå 3D, nhöng vôùi
caùc vaät theå phöùc taïp khoù coù theå xaây döïng chuùng baèng caùc coâng cuï ñôn giaûn maø
chuùng ta ñaõ hoïc. Phaàn naâng cao cung caáp caùc coâng cuï vaø höôùng daãn phöông phaùp
taïo caùc vaät theå coù hình daïng phöùc taïp hôn.
Creo Parametric Advance - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Creo Parametric Advance - Người đăng: hoaika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Creo Parametric Advance 9 10 865