Ktl-icon-tai-lieu

cùng nhau học đồ hoạ

Được đăng lên bởi hailanhoa
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀ HOÏA MAÙY TÍNH
Computer Graphic
Giaûng vieân:Th.s Nguyeãn Thò Caåm Ngoan
Khoa Coâng ngheä thoâng tin

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Leâ Taán Huøng – Huyønh Quyeát Thaéng.Kyõ thuaät ñoà
hoaï.NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät.Giaùo trình tröôøng
ÑHBK Haø Noäi.
2. Löông Chi Mai (chuû bieân).Nhaäp moân ñoà hoaï maùy
tính.NXB khoa hoïc vaø kyõ thuaät.
3. Nguyeãn Vaên Xuaát – Nguyeãn Vaên Taân. Kyõ thuaät ñoà
hoaï . Giaùo trình tröôøng ÑH DL Ñoâng Ñoâ(löu haønh noäi
boä).
4. James D.Foley, Andrie van Dam, Steven K.Feiner,
Jonhn F.Hughes, Computer Graphics Principles and
Pranctice, Addison Wesley – 1994
5. …….
Trang 2

NOÄI DUNG

Chöông 1: Toång quan veà ñoà hoaï maùy tính
Chöông 2: Caùc ñoái töôïng ñoà hoaï cô sôû
Chöông 3: Caùc pheùp bieán ñoåi trong khoâng gian 2 chieàu
Chöông 4:Caùc pheùp bieán ñoåi trong khoâng gian 3 chieàu
Chöông 5: Moâ hình ñöôøng cong, maët cong trong khoâng
gian 3 chieàu

Trang 3

CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ ÑOÀ HOAÏ MAÙY TÍNH

Trang 4

Giôùi thieäu
Ñoà hoïa laø gì?
Moät soá öùng duïng cuûa ñoà hoïa maùy tính
•

Hoã trôï thieát keá (CAD)

•

Bieåu dieãn thoâng tin

•

Giaûi trí ngheä thuaät

•

Giaùo duïc vaø ñaøo taïo

•

Giao dieän ngöôøi – maùy

•

Baûn ñoà, heä thoáng thoâng tin ñòa lyù
Trang 5

Khaùi nieäm veà ñoà hoïa maùy tính
-Ñoà hoïa maùy tính laø taát caû nhöõng gì lieân quan ñeán söû
duïng maùy tính ñeå phaùt sinh hình aûnh: taïo, löu, thao taùc
treân caùc moâ hình vaø caùc aûnh.
-Caùc tieáp caän:
-Söû duïng caùc hoã trôï cuûa phaàn cöùng vaø caùc coâng cuï laäp trình ñeå
xaây döïng neân caùc öùng duïng ñoà hoïa
-Xaây döïng caùc thuaät toaùn bieåu dieãn, bieán ñoåi caùc ñoái töôïng trong
theá giôùi thöïc leân maùy tính

Trang 6

Toång quan veà moät heä ñoà hoïa
1. Phaàn cöùng
-Thieát bò hieån thò: maøn hình daïng ñieåm, caùc heä maøu

-Thieát bò nhaäp: chuoät, baøn phím, maùy queùt…

2. Phaàn meàm
-Coâng cuï laäp trình: haøm ñoà hoïa trong C, Pascal, OpenGL…
-ÖÙng duïng ñoà hoïa: AutoCAD, Microstation, Photoshop…

Trang 7

Qui trình hieån thò ñoái töôïng treân maùy tính

1

1

1

Heä toïa ñoä
moâ hình

Heä toïa ñoä
theá giôùi thöïc

Heä toïa ñoä
thieát bò

Maøn hình
hieån thò

Trang 8

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cùng nhau học đồ hoạ - Người đăng: hailanhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
cùng nhau học đồ hoạ 9 10 191