Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM MƯA LŨ, LŨ LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG VÀ TÍNH TOÁN LŨ THIẾT KẾ, LŨ PMF CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA TẢ TRẠCH TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ

Được đăng lên bởi buivietanhdl
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẶC ĐIỂM MƯA LŨ, LŨ LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG VÀ TÍNH TOÁN
LŨ THIẾT KẾ, LŨ PMF CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA TẢ TRẠCH
TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ
ThS. Phạm Việt Tiến
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV-Trung tâm KTTV Quốc gia

1. Các hình thế thời tiết gây mưa lớn và đặc điểm mưa lũ lưu vực sông Hương
Mùa mưa lũ trên lưu vực sông Hương phân làm 2 thời kỳ: mưa lũ tiểu mãn vào
tháng V-VI do hoạt động của gió tín phong. Lượng mưa lũ tiểu mãn thường nhỏ song
có năm khá lớn, nhất là khi có sự kết hợp với loại hình thời tiết khác có thể gây ra mưa
lũ lớn nhất năm như trận mưa lũ tháng V/1989.
Mùa mưa lũ chính vụ từ tháng IX-XII. Có đến 90% các trận mưa lũ lớn trên lưu
vực gây ra bởi sự kết hợp giữa các hình thế thời tiết khác nhau. Từ giữa tháng X đến
giữa tháng XI hàng năm, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nước ta đẩy khối
không khí nóng ẩm ngự trị trên lưu vực lên cao gây mưa cường độ lớn trên diện rộng,
thời gian mưa kéo dài. Không khí lạnh còn có thể kết hợp với bão, ATNĐ gây mưa
lớn, đặc biệt lớn. Lượng mưa trận trung bình 500 - 600 mm, lớn nhất trên 2000 mm,
gây ra lũ lớn trên lưu vực. Phân tích những trận mưa lũ lớn trên lưu vực sông Hương
có đặc điểm chung là:
-

Mưa lớn thường xảy ra vào 2 tháng X-XI (Bảng 1), đó là thời kỳ lượng nước
trong sông khá lớn, lưu vực gần như bão hoà.

-

Mưa có cường độ lớn, lượng mưa ngày lớn nhất trên 500mm (tại Huế lượng
mưa 24 giờ lớn nhất là 142 mm trong trận lũ tháng XI/1999). Mưa lớn kéo dài
thành nhiều đợt, tạo nên trận mưa có 3-4 đỉnh, kéo dài từ 3-5 ngày.

-

Mưa lớn xảy ra trên diện rộng với lượng mưa khá đồng đều giữa các trạm đo
mưa trên lưu vực.

Bảng 1. Phân bố các trận mưa lũ 5 ngày lớn nhất trong các tháng tại Huế (1952-2001)
Tháng
Số lần
%

I
0
0

II
0
0

III
0
0

IV
0
0

V
2
4

VI
0
0

VII
0
0

VIII
2
4

IX
5
10

X
29
58

XI
11
22

XII
1
2

2. Đặc điểm lũ trên lưu vực sông Hương
Lũ trên lưu vực tương ứng cũng có 2 thời kỳ là lũ tiểu mãn vào tháng V-VI và lũ
chính vụ từ tháng IX-XII. Do lượng mưa lũ tiểu mãn thường thấp, kéo dài trong thời gian
ngắn chỉ từ 1-3 ngày và đang là thời kỳ mùa cạn, mưa bị tổn thất lớn, lượng trữ nước ở
các sông ít, nên đại đa số các năm lũ sinh ra nhỏ, thường chỉ ở cấp báo động I. Song cũng
Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 10 - Viện KH KTTV & MT

419

có năm, trận lũ tiểu mãn lại là lũ lớn nhất năm (trận lũ tháng V/1989 có mực nước cao
nhất tại Kim Long là + 410 cm, cao hơn mức báo động III là 110 cm).
Lũ lớn nhất hàng năm thường xuất hiện từ giữa tháng X tới giữa tháng XI. Đặc
điểm lũ lưu...
ĐẶC ĐIM MƯA LŨ, LŨ LƯU VC SÔNG HƯƠNG VÀ TÍNH TOÁN
LŨ THIT K, LŨ PMF CÔNG TRÌNH H CHA T TRCH
TNH THA THIÊN -HU
ThS. Phm Vit Tiến
Trung tâm ng dng Công ngh KTTV-Trung tâm KTTV Quc gia
1. Các hình thế thi tiết gây mưa ln và đặc đim mưa lũ lưu vc sông Hương
Mùa mưa lũ trên lưu vc sông Hương phân làm 2 thi k: mưa lũ tiu mãn vào
tháng V-VI do hot động ca gió tín phong. Lượng mưa lũ tiu mãn thường nh song
có năm khá ln, nht là khi có s kết hp vi loi hình thi tiết khác có th gây ra mưa
lũ ln nht nă
m như trn mưa lũ tháng V/1989.
Mùa mưa lũ chính v t tháng IX-XII. Có đến 90% các trn mưa lũ ln trên lưu
vc gây ra bi s kết hp gia các hình thế thi tiết khác nhau. T gia tháng X đến
gia tháng XI hàng năm, không khí lnh t phía Bc tràn xung nước ta đẩy khi
không khí nóng m ng tr trên lưu vc lên cao gây mưa cường độ ln trên din rng,
thi gian mư
a kéo dài. Không khí lnh còn có th kết hp vi bão, ATNĐ gây mưa
ln, đặc bit ln. Lượng mưa trn trung bình 500 - 600 mm, ln nht trên 2000 mm,
gây ra lũ ln trên lưu vc. Phân tích nhng trn mưa lũ ln trên lưu vc sông Hương
đặc đim chung là:
- Mưa ln thường xy ra vào 2 tháng X-XI (Bng 1), đó là thi k lượng nước
trong sông khá ln, lưu vc gn như bão hoà.
-
Mưa có cường độ ln, lượng mưa ngày ln nht trên 500mm (ti Huế lượng
mưa 24 gi ln nht là 142 mm trong trn lũ tháng XI/1999). Mưa ln kéo dài
thành nhiu đợt, to nên trn mưa có 3-4 đỉnh, kéo dài t 3-5 ngày.
- Mưa ln xy ra trên din rng vi lượng mưa khá đồng đều gia các trm đo
mưa trên lưu vc.
Bng 1. Phân b các trn mưa lũ 5 ngày ln nht trong các tháng ti Huế (1952-2001)
Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S ln 0 0 0 0 2 0 0 2 5 29 11 1
% 0 0 0 0 4 0 0 4 10 58 22 2
2. Đặc đim lũ trên lưu vc sông Hương
Lũ trên lưu vc tương ng cũng có 2 thi k là lũ tiu mãn vào tháng V-VI và lũ
chính v t tháng IX-XII. Do lượng mưa lũ tiu mãn thường thp, kéo dài trong thi gian
ngn ch t 1-3 ngày và đang là thi k mùa cn, mưa b tn tht ln, lượng tr nước
các sông ít, nên đại đa s các năm lũ sinh ra nh
, thường ch cp báo động I. Song cũng
Tuyn tp báo cáo Hi tho khoa hc ln th 10 - Vin KH KTTV & MT
419
ĐẶC ĐIỂM MƯA LŨ, LŨ LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG VÀ TÍNH TOÁN LŨ THIẾT KẾ, LŨ PMF CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA TẢ TRẠCH TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM MƯA LŨ, LŨ LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG VÀ TÍNH TOÁN LŨ THIẾT KẾ, LŨ PMF CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA TẢ TRẠCH TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ - Người đăng: buivietanhdl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM MƯA LŨ, LŨ LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG VÀ TÍNH TOÁN LŨ THIẾT KẾ, LŨ PMF CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA TẢ TRẠCH TỈNH THỪA THIÊN -HUẾ 9 10 981