Ktl-icon-tai-lieu

Đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK

Được đăng lên bởi Nhựt Quang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK

Các đặc tính cơ khi hãm
động cơ ĐK
Bởi:
unknown

Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK:
Động cơ điện ĐK cũng có ba trạng thái hãm: hãm tái sinh, hãm ngược và hãm động
năng.
Hãm tái sinh:
Động cơ ĐK khi hãm tái sinh: ? > ?o, và có trả năng lượng về lưới.
Hãm tái sinh động cơ ĐK thường xảy ra trong các trường hợp như: có nguồn động lực
quay rôto động cơ với tốc độ ? > ?o (như hình 2-34a,b), hay khi giảm tốc độ động cơ
bằng cách tăng số đôi cực (như hình 2-35a,b), hoặc khi động cơ truyền động cho tải có
dạng thế năng lúc hạ tải với |?| > |-?o| bằng cách đảo 2 trong 3 pha stato của động cơ
(như hình 2-6a,b).
a) Hãm tái sinh khi MSX trở thành nguồn động lực:
Trong quá trình làm việc, khi máy sản xuất (MSX) trở thành nguồn động lực làm quay
rôto động cơ với tốc độ ? > ?0, động cơ trở thành máy phát phát năng lượng trả lại
nguồn, hay gọi là hãm tái sinh, hình 2-34.

1/17

Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK

Phương trình đặc tính cơ trong trường hợp này là:
M≈

2Mth
sth
s
+
sth
s

(2-83)

Với:ĉ (2-84)
Và: ? > ?0 ; I’2 = Ihts < 0 ; M = Mhts < 0 (tại điểm B)
b) Hãm tái sinh khi giảm tốc độ bằng cách tăng số đôi cực:
Động cơ đang làm việc ở điểm A, với p1, nếu ta tăng số đôi cực lên p2 > p1 thì động cơ
sẽ chuyển sang đặc tính có ?2 và làm việc với tốc độ ? > ?2, trở thành máy phát, hay là
HTS, hình 2-35.

2/17

Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK

Phương trình đặc tính cơ trong trường hợp này chỉ khác là:
sth ≈

R'

2Σ

Xnm2

; Mth ≈

3U2

1f

2ω02Xnm2

; vàω0 =

2πf1
p2 ;

(2-85)

Và: ? > ?02 ; I’2 = Ihts < 0 ; M = Mhts < 0 (đoạn B?02)
c) Hãm tái sinh khi đảo chiều từ trường stato động cơ:
Động cơ đang làm việc ở chế độ động cơ (điểm A), nếu ta đảo chiều từ trường stato, hay
đảo 2 trong 3 pha stato động cơ (hay đảo thứ tự pha điện áp stato động cơ), với phụ tải
là thế năng, động cơ sẽ đảo chiều quay và làm việc ở chế độ máy phát (hay hãm tái sinh,
điểm D), như trên hình 2-36. Như vậy khi hạ hàng ta có thể cho động cơ làm việc ở chế
độ máy phát, đồng thời tạo ra mômen hãm để cho động cơ hạ hàng với tốc độ ổn định
?D.
Phương trình đặc tính cơ trong trường hợp này thay ?0 bằng -?0:
sth ≈

R'

2Σ

Xnm ;

Mth ≈

3U2

1f

2( − ω0)Xnm ;

(2-86)

Và : |?0| > |-?0| , M = Mhts (điểm D, hạ tải ở chế độ HTS).

3/17

Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK

Hãm ngược động cơ ĐK:
Hãm ngược là khi mômen hãm của động cơ ĐK ngược chiều với tốc độ quay (M ngược
chiều với ?). Hãm ngược có hai trường hợp:
a) Hãm ngược bằng cách đưa điện trở phụ lớn vào mạc...
Các đặc tính cơ khi hãm
động cơ ĐK
Bởi:
unknown
Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK:
Động điện ĐK cũng ba trạng thái hãm: hãm tái sinh, hãm ngược hãm động
năng.
Hãm tái sinh:
Động cơ ĐK khi hãm tái sinh: ? > ?o, và có trả năng lượng về lưới.
Hãm tái sinh động ĐK thường xảy ra trong các trường hợp như: nguồn động lực
quay rôto động với tốc độ ? > ?o (như hình 2-34a,b), hay khi giảm tốc độ động
bằng cách tăng số đôi cực (như hình 2-35a,b), hoặc khi động cơ truyền động cho tải
dạng thế năng lúc hạ tải với |?| > |-?o| bằng cách đảo 2 trong 3 pha stato của động
(như hình 2-6a,b).
a) Hãm tái sinh khi MSX trở thành nguồn động lực:
Trong quá trình làm việc, khi máy sản xuất (MSX) trở thành nguồn động lực làm quay
rôto động với tốc độ ? > ?0, động trở thành máy phát phát năng lượng trả lại
nguồn, hay gọi là hãm tái sinh, hình 2-34.
Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK
1/17
Đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK - Người đăng: Nhựt Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK 9 10 484