Ktl-icon-tai-lieu

Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñaëc tröng hình hoïc maët caét ngang

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng

Chöông 04

ÑAËC TRÖNG HÌNH HOÏC MAËT CAÉT NGANG
I)

TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
yo

y

yo

y
yC

dF

xo

C

xo


O

xC

Hình 4.1

x

x

1) Dieän tích hình phaúng: F   dF

(4.1)

F

S x  y.dF
F

2) Moâ men tónh cuûa hình phaúng ñoái vôùi truïc Ox vaø Oy : 
(4.2)
S

x
.
dF
 y 

F
3) Moâmen tónh cuûa hình phaúng ñoái vôùi moät truïc naøo ñoù baèng khoâng, truïc ñoù ñöôïc goïi laø
truïc trong taâm, giao ñieåm cuûa hai truïc trung taâm laø troïng taâm hình phaúng.
Goïi C laø troïng taâm maët caét, töø C keû heä truïc toïa ñoä xo Cyo song song vôùi heä truïc xOy töø
 x  xC  x0
ñoù ta coù: 
,
 y  yC  y0
Thay vaøo (4.2) ta coù S x    yC  y0  dF  yC .F  S x0  yC .F S x0  0





F

n

S

yCi .Fi

x

S x  yC .F

i 1
Vaäy ta coù: 
, neáu hình phaúng laø nhieàu hình gheùp laïi: 
n
S y  xC .F
S  x .F
Ci
i
 y 
i 1
Trong ñoù n laø soá mieàn maø ta bieát tröôùc dieän tích vaø troïng taâm.

Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu

trang 1

(4.3)

06/2013

Ñaëc tröng hình hoïc maët caét ngang

4) Troïng taâm hình phaúng:

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
n

xCi .Fi

Sy 
i 1
 xC 
 n
F

Fi


i 1

n

yCi .Fi

Sx 
i 1
 n
 yC 
F

Fi


i 1

(4.4)

 J x  y 2 .dF
F

5) Caùc moâmen quaùn tính cuûa hình phaúng ñoái vôùi truïc Ox vaø Oy : 
(4.5)
2
J

x
.
dF
 y 

F
6) Moâmen quaùn tính ly taâm cuûa hình phaúng ñoái vôùi heä truïc Ox vaø Oy : J xy   x. y.dF
F

2

7) Moâmen quaùn tính cöïc cuûa hình phaúng ñoái vôùi taâm O : J     .dF

(4.7)

F

J  Jx  J y

8) Moâmen quaùn tính ly taâm cuûa hình phaúng ñoái vôùi heä truïc trong ñoù coù moät truïc ñoái
xöùng baèng khoâng, heä truïc ñoù ñöôïc goïi laø heä truïc quaùn tính chính, neáu heä truïc quaùn tính
chính ñi qua troïng taâm hình phaúng ñöôïc goïi laø heä truïc quaùn tính chính trung taâm.

Jx
ix 
F

9) Baùn kính quaùn tính cuûa hình phaúng ñoái vôùi truïc Ox vaø Oy : 
(4.8)
J

y
i y  F
10) Moâ men quaùn tính cuûa moät soá hình thöôøng gaëp:
y

h

y

C

b

x

h
C

d

x

C

x
b

Hình 4.2

Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu

trang 2

06/2013

Ñaëc tröng hình hoïc maët caét ngang

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng


bh3
 J x 
12
 Hình chöõ nhaät: 
3
 J  hb
 y 12

d4
 0, 05d 4
 J x  J y 
64
 Hình troøn ñaëc: 
4
 J  2 J   d  0,1d 4
x
 
32
3
bh
 Hình tam giaùc: J x 
36
11) Coâng thöùc chuyeån truïc song song:
y1

y

y1

y
yO

dF

x1

O

O

xO

Hình 4....
Ñaëc tröng hình hoïc maët caét ngang Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu trang 1 06/2013
Chöông 04
ÑAËC TRÖNG HÌNH HOÏC MAËT CAÉT NGANG
I) TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
1) Dieän tích hình phaúng:
F
F dF
(4.1)
2) Moâ men tónh cuûa hình phaúng ñoái vôùi truïc
Ox
vaø
Oy
:
.
.
x
F
y
F
S y dF
S x dF
(4.2)
3) Moâmen tónh cuûa hình phaúng ñoái vôùi moät truïc naøo ñoù baèng khoâng, truïc ñoù ñöôïc goïi laø
truïc trong taâm, giao ñieåm cuûa hai truïc trung taâm laø troïng taâm hình phaúng.
Goïi
C
laø troïng taâm maët caét, töø
C
keû heä truïc toïa ñoä
o o
song song vôùi heä truïc
xOy
töø
ñoù ta coù:
0
0
C
C
x x x
y y y
,
Thay vaøo (4.2) ta coù
0 0
0
. . 0
x C C x C x
F
S y y dF y F S y F S
Vaäy ta coù:
.
.
x C
y C
S y F
S x F
, neáu hình phaúng laø nhieàu hình gheùp laïi:
1
1
.
.
i
i
n
x C i
i
n
y C i
i
S y F
S x F
(4.3)
Trong ñoù
n
laø soá mieàn maø ta bieát tröôùc dieän tích vaø troïng taâm.
x
4.1
y
x
y
dF
o
y
o
x
C
C
x
C
y
o
x
o
y
O
Đặc trưng hình học mặt cắt ngang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc trưng hình học mặt cắt ngang - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đặc trưng hình học mặt cắt ngang 9 10 185