Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về các hệ CSDL

Được đăng lên bởi Nghiêm Đình Mạnh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập môn cơ sở dữ liệu

Đại cương về các hệ CSDL

Vũ Tuyết Trinh
trinhvt@it-hut.edu.vn
Bộ môn Các hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đặt vấn đề
{
{
{

CSDL là gì?
Tại sao phải sử dụng CSDL?
Tại sao phải tìm hiểu về các hệ CSDL?

2

Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN

1

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Ví dụ: quản lý đào tạo
{

Thông tin cần quan tâm
z
z
z
z

¾

Khoá học, lớp học, sinh viên, môn học, giáo viên, ...
Thông tin về sinh viên: thông tin cá nhân, thông tin
học tập
Thông tin về môn học: khối lượng học tập, giáo viên,
lịch học
...

Cần lưu trữ những thông tin đa dạng
¾ Cơ sở dữ liệu
3

Ví dụ: khai thác thông tin
{

Sinh viên
z
z

{

Giáo viên
z
z

{

Danh sách sinh viên lớp Tin 1?
Thời khoá biểu của lớp Tin 1?

Giáo vụ
z
z

¾

Các môn học của khoa CNTT?
Điểm thi môn « Nhập môn CSDL »?

Danh sách sinh viên khoá K47?
Tỷ lệ sinh viên thi đạt của từng môn học?

Cần xây dựng một phần mềm cho phép khai thác một
CSDL
¾ Phần mềm ứng dụng

4

Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN

2

Nhập môn cơ sở dữ liệu

«Hình dung» về xây dựng một CSDL
{

Yêu cầu:
z
z

{

Thực hiện
z
z
z

¾

Lưu trữ thông tin cần thiết một cách chính xác
Truy xuất thông tin hiệu quả
Xác định yêu cầu nghiệp vụ
Xác định những thông tin cần lưu trữ
Xác định cách thức lưu trữ

Cần công cụ trợ giúp xây dựng một CSDL
¾ Phần mềm quản trị CSDL (QTCSDL)

5

Các khái niệm cơ bản
ứng dụng

hệ CSDL

CSDL

Hệ QTCSDL
6

Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN

3

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu
{

Một tập hợp các dữ liệu
z
z
z

Biểu diễn một vài khía cạnh của thế giới thực
Có liên hệ logic thống nhất
Được thiết kế và bao gồm những dữ liệu phục vụ một mục
đích nào đó

Ví dụ: CSDL về quản lý đào tạo gồm thông tin về
- giáo viên
- sinh viên
- môn học
- lớp học
- điểm thi
- ...

7

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
{

Một phần mềm cho phép
z

Định nghĩa
xác định kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữ liệu

z

Tạo lập

z

Thao tác

lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị nhớ
truy vấn, cập nhật, kết xuất, ...

các CSDL cho các ứng dụng khác nhau

Ví dụ: MS. Access, MS. SQL Server, ORACLE,
IBM DB2, ...
8

Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN

4

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu
{

Một hệ thống gồm 4 thành phần :
z
z
z
z

Hệ QTCSDL
Phần cứng
CSDL và phần mềm ứng dụng
Những người sử dụng

Ví dụ: hệ quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, ...
9

Môi trường hệ CSDL
Hệ
CSDL

Ứng dụng

Hệ QTCSDL

CSDL...
Nhp môn cơ s d liu
Vũ Tuyết Trinh, b/m Các h thng thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN 1
Đạicương v các h CSDL
Vũ Tuyết Trinh
trinhvt@it-hut.edu.vn
B môn Các h thng thông tin, Khoa Công ngh thông tin
Đại hc Bách Khoa Hà Ni
2
Đặtvn đề
{ CSDL là gì?
{ Ti sao phis dng CSDL?
{ Ti sao phi tìm hiuv các h CSDL?
Đại cương về các hệ CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về các hệ CSDL - Người đăng: Nghiêm Đình Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đại cương về các hệ CSDL 9 10 434