Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về dao động điều hòa

Được đăng lên bởi mangapro1990
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4106 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại cương về dao động điều hòa
****************
1. P/t dao động: x = Acos(wt + j)
( pha dao động cho biết vị trí và chiều c/đ)
Tại biên dương: li độ có giá trị max : x = A
Tại biên âm :
li độ có giá trị min : x = -A
Tại vtcb:
x=0
2. Vận tốc tức thời: v = -wAsin(wt + j) = wA.cos(wt + j + π/2)
r
v
* luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật cđộng theo chiều dương
thì v>0, theo chiều âm thì v<0).Vật đổi chiều tại biên
* vmax = ωA (khi vật qua vtcb theo chiều dương)
* vmin = - ωA ( khi
vật qua vtcb theo chiều âm)
* v = 0 (tại biên)
3. Gia tốc tức thời: a = -w2Acos(wt + j) = -ω2x
r
a
* luôn hướng về vị trí cân bằng, gia tốc đổi chiều tại VTCB
* amax = ω2A ( biên âm )
amin = - ω2A ( biên dương )
4. Một số chú ý: Vật ở VTCB: x = 0;
Vật ở biên: x = ±A;
2
 v 
2
2
A  x    
  
5. Hệ thức độc lập:

a = -w2x

x2  v 
1 2 

A  vmax
vtb 

6. Tốc độ trung bình:
được trong thời gian Δt )
vtb 

|v|Max = wA; |a|Min = 0
|v|Min = 0;
|a|Max = w2A
2
2
v 
 a
 
2
 
 

2

s
t

a2  v 
1 2 

amax  vmax

2

( với s là quãng đường vật đi

x x2  x1

t
t

Vận tốc trung bình:
( với Δx là độ dời của vật
trong khoảng thời gian Δt)
7. Chu kì, tần số:
a) Chu kì : thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần hoặc thời gian ngắn nhất để trạng thái
dao động của vật lặp lại như cũ.
2 t
T

 N
với N là số dao động toàn phần vật thực hiện trong thời gian Δt
b) Tần số: số dao động vật thực hiện trong 1 giây ( số chu kì vật
thực hiện trong 1 giây)
1 N
f  2  
T t
8. CHú ý:
1
Olympus.210686@gmail.com

Trong 1 chu kì vật đi được quãng đường 4A, trong nửa chu kì vật đi được quãng đường 2A.Chiều dài quỹ đạo
của vật là L = 2A.
Tốc độ thì không âm, còn vận tốc thì có thể dương, âm hoặc bằng 0.
Đổi dấu thì cộng thêm π, muốn đổi từ sin sang cos thì trừ đi π/2.
Đồ thị x,a,v có dạng đường hình sin

Bài toán con lắc lò xo.
*****************

1. Khảo sát dao động của con lắc về mặt động lực học.
Lực kéo về ( lực kéo về có độ
lớn tỉ lệ với li độ, có chiều luôn
hướng về VTCB và là lực gây ra
gia tốc cho vật dao động

Gia tốc
(có chiều luôn
hướng về vtcb)



k
m

Tần số góc:

f 

T
, Chu kì:


1

2 2

2
m
 2

k

k
m

Tần số:
F = -kx = m.a = -mω2x
Trong hệ con lắc lò xo: các đại lượng ω, T, f thì
( biến thiên điều hòa theo thời
không đổi và chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ (hay cấu
k
2
gian, cũng với chu kì T, tần số f, a   m x   x tạo của hệ ) . CHúng phụ thuộc vào k và m.
tần số góc ω)
Công của lực kéo về:
AF = F.v.t
Công suất của l...
Đại cương về dao động điều hòa
****************
1. P/t dao động: x = Acos(wt + j)
( pha dao động cho biết vị trí và chiều c/đ)
Tại biên dương: li độ có giá trị max : x = A
Tại biên âm : li độ có giá trị min : x = -A
Tại vtcb: x = 0
2. Vận tốc tức thời: v = -wAsin(wt + j) = wA.cos(wt + j + π/2)
*
v
r
luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật cđộng theo chiều dương
thì v>0, theo chiều âm thì v<0).Vật đổi chiều tại biên
* v
max
= ωA (khi vật qua vtcb theo chiều dương) * v
min
= - ωA ( khi
vật qua vtcb theo chiều âm)
* v = 0 (tại biên)
3. Gia tốc tức thời: a = -w
2
Acos(wt + j) = -ω
2
x
*
a
r
luôn hướng về vị trí cân bằng, gia tốc đổi chiều tại VTCB
* a
max
= ω
2
A ( biên âm ) a
min
= - ω
2
A ( biên dương )
4. Một số chú ý: Vật ở VTCB: x = 0; |v|
Max
= wA; |a|
Min
= 0
Vật ở biên: x = ±A; |v|
Min
= 0; |a|
Max
= w
2
A
5. Hệ thức độc lập:
2 2 2
2 2
2
v v a
A x
a = -w
2
x
2
2
2
max
1
x v
A v
2
2
2
max max
1
a v
a v
6. Tốc độ trung bình:
tb
s
v
t
( với s là quãng đường vật đi
được trong thời gian Δt )
Vận tốc trung bình:
2 1
tb
x x
x
v
t t
( với Δx là độ dời của vật trong khoảng thời gian Δt)
7. Chu kì, tần số:
a) Chu kì : thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần hoặc thời gian ngắn nhất để trạng thái
dao động của vật lặp lại như cũ.
2 t
T
N
với N là số dao động toàn phần vật thực hiện trong thời gian Δt
b) Tần số: số dao động vật thực hiện trong 1 giây ( số chu kì vật
thực hiện trong 1 giây)
1
2
N
f
T t
8. CHú ý:
1
Olympus.210686@gmail.com
Đại cương về dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về dao động điều hòa - Người đăng: mangapro1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đại cương về dao động điều hòa 9 10 782