Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về kết cấu gỗ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baìi giaíng Kãút cáúu gäù
Huyình Minh Sån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÆÅNG MÅÍ ÂÁÖU:

ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ KÃÚT CÁÚU GÄÙ

ξ1. ÂÀÛC ÂIÃØM VAÌ PHAÛM VI SÆÍ DUÛNG
Caïc loaûi cäng trçnh xáy dæûng hay bäü pháûn cuía cäng trçnh chëu âæåüc taíi troüng laìm
bàòng váût liãûu gäù hay chuí yãúu bàòng váût liãûu gäù goüi laì kãút cáúu gäù.
1.1 Æu, nhæåüc âiãøm cuía kãút cáúu gäù
1. Æu âiãøm:
- Nheû, khoeí. Tênh cháút cå hoüc tæång âäúi cao so våïi khäúi læåüng riãng.
γ
C= ; CCT3=3,7. 10-4 (m-1) < C Gäù nhoïm VI =4,3.10-4 (m-1) < CBT≠200= 2,4.10-3 (m-1)
R

- Chëu neïn vaì uäún täút.
- Váût liãûu phäø biãún, âëa phæång Æ haû giaï thaình váûn chuyãøn.
- Dãù chãú taûo: Cæa, xeí, khoan, baìo, âoïng âinh...
- Chäúng xám thæûc cuía mäi træåìng hoaï hoüc täút hån so våïi theïp vaì bã täng.
Âa säú axit näöng âäü tháúp åí nhiãût âäü thæåìng khäng laìm gäù hoíng Æ Nhaì maïy eïp hoa quaí, nhaì maïy
âæåìng, traûi chàn nuäi...

2. Nhæåüc âiãøm:
- Váût liãûu khäng bãön, dãù muûc, mäúi, moüt, chaïy Æ khäng sæí duûng âæåüc trong caïc kãút
cáúu vénh cæíu.
- Váût liãûu gäù khäng âäöng nháút, khäng âàóng hæåïng. Cuìng mäüt loaûi gäù nhæng cæåìng
âäü R coï thãø khaïc nhau tuyì theo nåi moüc, tuyì vë trê trãn thán cáy (gäúc, ngoün), tuyì theo
phæång taíi troüng (doüc thán, tiãúp tuyãún, xuyãn tám) Æ khi tênh toaïn láúy hãû säú an toaìn cao.
- Coï nhiãöu khuyãút táût (màõt, khe næït, thåï veûo) giaím khaí nàng chëu læûc.
- Kêch thæåïc gäù tæû nhiãn haûn chãú (Gäù xeí: 30<b <320; 1< l <8m ).
- Váût liãûu ngáûm næåïc, âäü áøm thay âäøi theo nhiãût âäü vaì âäü áøm cuía mäi træåìng. Khi
khä co giaîn khäng âãöu theo caïc phæång, dãù cong vãnh, næït neí laìm hoíng liãn kãút.
Âãø haûn chãú nhæåüc âiãøm cuía gäù tæû nhiãn, khi sæí duûng cáön xæí lyï âãø gäù khoíi bë muûc,
Phaíi sáúy, hong khä gäù træåïc khi sæí duûng, khäng duìng gäù tæåi, gäù quaï âäü áøm qui âënh; choün
giaíi phaïp sæí duûng váût liãûu âuïng chäù; tênh toaïn gáön våïi thæûc tãú laìm viãûc cuía kãút cáúu.
Hiãûn nay, caïc phæång phaïp chãú biãún gäù hiãûn âaûi âaî caíi thiãûn tênh cháút cuía váût liãûu
gäù. Loaûi gäù daïn gäöm nhiãöu låïp gäù moíng daïn laûi våïi nhau, âaî qua xæí lyï hoaï cháút laì loaûi váût
liãûu quyï: Nheû, khoeí (chëu læûc täút) bãön, âeûp (khäng bë muûc, mäúi, moüt, khaí nàng chëu læía
cao); saín xuáút cäng nghiãûp hoaï (dãù chãú taûo, váûn chuyãøn, thi cäng).
-----------------------------------------------------------------------------...
Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1
CHÆÅNG MÅÍ ÂÁÖU: ÂAÛI CÆÅNG VÃÖÚT CÁÚU GÄÙ
ξ1. ÂÀÛC ÂIÃØM VAÌ PHAÛM VI SÆÍ DUÛNG
Caïc loaûi cäng trçnh xáy dæûng hay bäü pháûn cuía cäng trçnh chëu âæåüc taíi troüng laìm
bàòng váût liãûu gäù hay chuíúu bàòng váût liãûu gäù goüi laì út cáúu gäù.
1.1 Æu, nhæåüc âiãøm cuía kãút cáúu gäù
1. Æu âiãøm:
- Nheû, khoeí. Tênh cháút cå hoüc tæång âäúi cao so våïi kúi læåüng riãng.
C=
R
γ
; C
CT3
=3,7. 10
-4
(m
-1
) < C
Gäù nhoïm VI
=4,3.10
-4
(m
-1
) < C
BT
200
= 2,4.10
-3
(m
-1
)
- Chëu neïn vaìún täút.
- Váût liãûu phäø biãún, âëa phæång Æ haû giaï thaình váûn chuyãøn.
- Dãù chãú taûo: Cæa, xeí, khoan, baìo, âoïng âinh...
- Chäúng xám thæûc cuía mäi træåìng hoaï hoüc täút hån so våïi theïp vaì bã täng.
Âa ú axit näöng âäü tháúp åí nhiãût âäü thæåìng khäng laìm gäù hoíng
Æ
Nhaì maïy eïp hoa quaí, nhaì maïy
âæåìng, traûi chàn nuäi...
2. Nhæåüc âiãøm:
- Váût liãûu khäng bãön, dãù muûc, mäúi, moüt, chaïy Æ khäng sæí duûng âæåüc trong caïc kãút
cáúu vénh cæíu.
- Váût liãûu gäù khäng âäöng nháút, khäng âàóng hæåïng. Cuìng mäüt loaûi gäù nhæng cæåìng
âäü R coï thãø khaïc nhau tuyì theo nåi moüc, tuyì vë trê trãn thán cáy (úc, ngoün), tuyì theo
phæång taíi troüng (doüc thán, tiãúp tuyãún, xuyãn tám) Æ khi tênh toaïn láúy hãûú an toaìn cao.
- Coï nhiãöu khuyãút táût (màõt, khe næït, thåï veûo) giaím khaí nàng chëu læûc.
- Kêch thæåïc gäùû nhiãn haûn chãú (Gäù xeí: 30<b <320; 1< l <8m ).
- Váût liãûu ngáûm næåïc, âäü áøm thay âäøi theo nhiãût âäü vaì âäü áøm cuía mäi træåìng. Khi
khä co giaîn khäng âãöu theo caïc phæång,ù cong vãnh, næït neí laìm hoíng liãn kãút.
Âãø haûn chãú nhæåüc âiãøm cuía gäùû nhiãn, khií duûng cáön xæí lyï âãøù khoíi bë muûc,
Phaíi sáúy, hong khä gäù træåïc khi sæí duûng, khäng duìng gäù tæåi, gäù quaï âäü áøm qui âënh; choün
giaíi phaïp sæí duûngût liãûu âuïng chäù; tênh toaïn gáön våïi thæûc tãú laìm viãûc cuía kãút cáúu.
Hiãûn nay, caïc phæång phaïp chãú biãún gäù hiãûn âaûi âaî caíi thûn tênh cháút cuía váût liãûu
gäù. Loaûi gäù daïn gäöm nhiãöu låïp gäù moíng daïn laûi våïi nhau, âaî qua xæí lyï hoaï cháút laì loaûi váût
liãûu quyï: Nheû, khoeí (chëu læûc täút) bãön, âeûp (khäng bë muûc, mäúi, moüt, khaí nàng chëu læía
cao); saín xuáút cäng nghiãûp hoaï (dãù chãú taûo, váûn chuyãøn, thi cäng).
Đại cương về kết cấu gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về kết cấu gỗ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đại cương về kết cấu gỗ 9 10 344