Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2376 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN 1
KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH TRẮNG ĐEN
Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
1.1. Mở đầu
Khái niệm Truyền hình:
Ảnh (vật) là tín hiệu quang được biến đổi thành tín hiệu điện nhờ camera, sau đó
điều chế, nâng tần, khuếch đại cao tần → truyền đi đến máy thu, máy thu thực hiện hạ tần
số, giải điều chế và tái tạo lại tín hiệu điện; sau đó biến thành tín hiệu quang thể hiện trên
màn hình CRT hoặc LCD.
Tổng quan về sự ra đời của TH trắng đen:
+ 1843: Bắt đầu ra đời nguyên lý (ảnh tĩnh)
+ 1905: Xuất hiện tế bào quang điện (khả năng truyền ảnh động)
+ 1930: Truyền hình cơ khí
+ 1950 - 1954: Ra đời ống thu hình VIDICON (hoàn thiện TH trắng đen)
Truyền hình màu:
+ 1950: Bắt đầu nghiên cứu tại Mỹ (hệ NTSC)
+ 1954: Chính thức phát sóng hệ NTSC
+ 1965: Ra đời hệ SECAM
+ 1966: Phát sóng chính thức hệ PAL tại Đức
Truyền hình số:
+ Bắt đầu xuất hiện 1994
+ Tháng 12/1996: Ban hành tiêu chuẩn ATSC
+ 1995: Tiêu chuẩn DVB-T ra đời
+ 1997: Chính thức công nhận tiêu chuẩn DVB-T
+ 1997: Ra đời tiêu chuẩn DiBEG
(ATSC - Advanced Television System Committee)
(DVB-T - Digital Video Broadcasting Terrestrial)
(DiBEG - Digital Broadcasting Expert Group)
Các hệ thống truyền hình bao gồm:

1

+ Truyền hình mặt đất
+ Truyền hình cáp
+ Truyền hình vệ tinh
1.2. Nguyên lý chung về vô tuyến truyền hình
Đèn chiếu
1

2
ĐC AM
KĐTT

Came-ra

Nhân
tần

3
Mạch
ghép

4

5
KĐại
âm tần

6
ĐC FM
KĐTT

Nhân
tần

KĐCS
CTần

Lọc hài
PHTK

7

Hình 1.1 Sơ đồ tổng quát của khối máy phát hình
ĐCTT (AM): khối điều chế trung tần hình, điều chế biên độ.
ĐCTT (FM): khối điều chế trung tần tiếng, điều chế tần số.
PHTK: mạch phối hợp trở kháng.
Để truyền hình đi xa, trung tâm truyền hình biến những tín hiệu quang của những
hình ảnh động thành những tín hiệu điện (gọi tắt là tín hiệu hình ảnh – video), rồi đưa
những tín hiệu này cùng với tín hiệu âm thanh đến máy phát để điều chế bằng sóng cao
tần cực ngắn (gọi là sóng mang).
Tập hợp những tín hiệu này (gọi chung là tín hiệu truyền hình) được bức xạ dưới
dạng sóng điện từ qua không gian hoặc truyền bằng cáp đến máy thu.
Mỗi hình ảnh được camera ở trung tâm truyền hình phân tích thành khoảng
520.000 phần tử rất nhỏ (gọi là điểm ảnh) mà dưới góc nhìn 1 phút (1/60 độ) hay 1/3438
Radian thì mắt ta không phân biệt được và có cảm giác chúng liền nhau. Các điểm ảnh
mang thông tin về độ chói và màu sắc của vật. Sau đó, camera biến đổi độ sáng của từng
điểm ảnh thành tín hiệu điện có biên độ điện áp tỉ lệ với độ sáng đó (nhờ bộ biến đổi
quang – điện). Đó là quá trình ph...
PHN 1
K THUT TRUYN HÌNH TRNG ĐEN
Chương 1
ĐẠI CƯƠNG V K THUT TRUYN HÌNH
1.1. M đầu
Khái nim Truyn hình:
nh (vt) là tín hiu quang được biến đổi thành tín hiu đin nh camera, sau đó
điu chế, nâng tn, khuếch đại cao tn truyn đi đến máy thu, máy thu thc hin h tn
s, gii điu chế và tái to li tín hiu đin; sau đó biến thành tín hiu quang th hin trên
màn hình CRT hoc LCD.
Tng quan v s ra đời ca TH trng đen:
+ 1843: Bt đầu ra đời nguyên lý (nh tĩnh)
+ 1905: Xut hin tế bào quang đin (kh năng truyn nh động)
+ 1930: Truyn hình cơ khí
+ 1950 - 1954: Ra đời ng thu hình VIDICON (hoàn thin TH trng đen)
Truyn hình màu:
+ 1950: Bt đầu nghiên cu ti M (h NTSC)
+ 1954: Chính thc phát sóng h NTSC
+ 1965: Ra đời h SECAM
+ 1966: Phát sóng chính thc h PAL ti Đức
Truyn hình s:
+ Bt đầu xut hin 1994
+ Tháng 12/1996: Ban hành tiêu chun ATSC
+ 1995: Tiêu chun DVB-T ra đời
+ 1997: Chính thc công nhn tiêu chun DVB-T
+ 1997: Ra đời tiêu chun DiBEG
(ATSC - Advanced Television System Committee)
(DVB-T - Digital Video Broadcasting Terrestrial)
(DiBEG - Digital Broadcasting Expert Group)
Các h thng truyn hình bao gm:
1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH 9 10 999