Ktl-icon-tai-lieu

Đai cương về sắc ký khí

Được đăng lên bởi matmeomun
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ
SAÉC KYÙ KHÍ
TS. NGUYEÃN BAÙ HOAØI ANH

SAÉC KYÙ KHÍ
(GAS CHROMATOGRAPHY)
LAØ PHÖÔNG PHAÙP TAÙCH
DÖÏA TREÂN 2 QUAÙ TRÌNH
* HAÁP PHUÏ
* GIAÛI HAÁP PHUÏ
XAÛY RA LIEÂN TUÏC GIÖÕA 2 PHA:
* PHA TÓNH : THÖÔØNG LAØ RAÉN HOAËC LOÛNG
* PHA ÑOÄNG : LAØ KHÍ

KHI NOÁI VÔÙI CAÙC ÑAÀU DOØ (DETECTOR)
PHÖÔNG PHAÙP CHO PHEÙP

ÑÒNH TÍNH : DÖÏA VAØO THÔØI
GIAN LÖU
ÑÒNH LÖÔÏNG : DÖÏA VAØO
CHIEÀU CAO HOAËC DIEÄN TÍCH
PEAK

CHROMATOGRAPHY

MOBILE PHASE

STATIONARY PHASE

INJECTOR

DETECTOR

Start

tM

tR1

tR2 tR3

tR4

SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA MOÄT MAÙY SAÉC KYÙ KHÍ

SÔ ÑOÀ MOÄT HEÄ SAÉC KYÙ VÔÙI ÑAÀU DOØ FID
Boä Loïc/ Baãy hydrocacbon

H

Ñoàng hoà ñieàu aùp

Syringe/Sampler
RESET

Injector
FID
Gas Carrier

Hydrogen

Air

Heä thoáng laáy vaø
xöû lyù soá lieäu
Column
Loø coät

SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA MOÄT MAÙY SAÉC KYÙ KHÍ (tt)
CAÙC BOÄ PHAÄN CÔ BAÛN BAO GOÀM :
NGUOÀN CUNG CAÁP KHÍ MANG : THÖÔØNG LAØ BÌNH KHÍ HOAËC
MAÙY SINH KHÍ (1)
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN AÙP SUAÁT HOAËC TOÁC ÑOÄ DOØNG KHÍ
MANG (2+3): ÑIEÀU KHIEÅN CÔ HOAËC ÑIEÄN TÖÛ
BUOÀNG BÔM MAÃU (4): COÙ NHIEÀU LOAÏI KHAÙC NHAU VÔÙI MUÏC
ÑÍCH PHAÂN TÍCH KHAÙC NHAU : PACKED, WBI, SPL/SPLESS/OCIPTV, GAS INJECTOR SYSTEM …

SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA MOÄT MAÙY SAÉC KYÙ KHÍ (tt)
LOØ COÄT (COLUMN OVEN) (5): DUØNG ÑEÅ ÑIEÀU KHIEÅN NHIEÄT ÑOÄ
COÄT TAÙCH
COÄT TAÙCH (6): LAØ NÔI XAÛY RA CAÙC QUAÙ TRÌNH TAÙCH CHAÁT.
CAÙC LOAÏI COÄT GOÀM COÄT NHOÀI, COÄT MAO QUAÛN …
ÑAÀU DOØ (DETECTOR) (7): COÙ NHIEÀU LOAÏI KHAÙC NHAU TUØY THEO
MUÏC ÑÍCH PHAÂN TÍCH. DUØNG ÑEÅ PHAÙT HIEÄN CHAÁT VAØ ÑÒNH
LÖÔÏNG : FID, ECD, NPD, TCD, MS …
HEÄ THOÁNG GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ TÍN HIEÄU : DUØNG ÑEÅ THU THAÄP
VAØ TÍNH TOAÙN CAÙC KEÁT QUAÛ.

Injector
AIR

AUTOSAMPLER

SEPTUM PURGE
INJECTOR

Column

COMPUTER

DETECTOR

OVEN
H2
SPLIT
COLUMN

Carrier gas

N2(He)
MAKE UP

LOÏC AÅM moisture filter

PRINTER

LOC HYDROCARBON hydrocarbon filter
LOÏC OXYGEN oxygen filter

Detector

Start

tM

tR1

tR2

tR3

tR4

MAÙY SAÉC KYÙ VÔÙI BOÄ TIEÂM MAÃU TÖÏ ÑOÄNG
BOÄ TIEÂM MAÃU TÖÏ ÑOÄNG

MAÙY SAÉC KYÙ NHÌN TÖØ PHÍA TRÖÔÙC

COÄT MAO QUAÛN
COÄT NHOÀI LAØM
BAÈNG THUÛY TINH

LOØ COÄT

COÅNG TIEÂM MAÃU CHO COÄT NHOÀI VAØ MAO QUAÛN

Split/Splitless INJECTOR CHO
COÄT MAO QUAÛN
INJECTOR CHO COÄT NHOÀI

ÑAÀU DOØ (DETECTOR)
DETECTOR TCD

DETECTOR FID

ÑAÀU DOØ (DETECTOR)
DETECTOR FPD

ÑAÀU DOØ (DETECTOR)

DETECTOR ECD

ÑAÀU DOØ (DETECTOR)

DETECTOR FTD CHO
COÄT CAPILLARY

DETECTOR FTD CHO
COÄT NHOÀI

MAÙY GC VÔÙI ÑAÀU DOØ MS VAØ HEÄ THOÁNG TIEÂM MAÃU TÖÏ
ÑOÄNG (BAO GOÀM CAÛ HEAD...
ÑAÏI CÖÔNG VEÀ
SAÉC KYÙ KHÍ
TS. NGUYEÃN BAÙ HOAØI ANH
Đai cương về sắc ký khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đai cương về sắc ký khí - Người đăng: matmeomun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đai cương về sắc ký khí 9 10 366