Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ DAO ĐỘNG SIN

Được đăng lên bởi tuyentiensinhspkt-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người soạn: NGUYỄN NGỌC MAI KHANH

Bộ Môn Kỹ Thuật Điện Tử

Chương 7: KHUẾCH

ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ
DAO ĐỘNG SIN

Có hai dạng mạch hồi tiếp. Thứ nhất là hồi tiếp âm: một phần hay toàn bộ tín hiệu ngõ ra
(điện áp hoặc dòng điện) được đưa về trở lại ngõ vào để có thể được trừ bởi tín hiệu ngõ
vào. Theo cách này, tín hiệu ngõ vào đến bộ khuếch đại đầu tiên được giảm xuống, như
vậy tín hiệu ngõ ra được giảm xuống cho phù hợp. Khuếch đại hồi tiếp âm được đặc điểm
là có hệ số khuếch đại thấp hơn bộ khuếch đại tương tự không có hồi tiếp.
Dạng thứ hai là hồi tiếp dương: một phần hay toàn bộ tín hiệu ngõ ra được đưa đến ngõ
vào để cộng thêm vào nó. Hồi tiếp dương thì không có ai muốn trong khuếch đại cả bởi
vì nó thường gây ra khuyếch đại không an toàn và dao động. Tuy nhiên tính chất này
được sử dùng nhiều trong mạch dao động. Trong chương này chúng ta chỉ đề cập đến
khuếch đại hồi tiếp âm.
7.1 Những khái niệm tổng quát về hồi tiếp
Hồi tiếp là công cụ vô cùng hữu ích trong rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong hệ thống
điều khiển. Hệ thống điều khiển bao gồm tất cả các mạch điện ở đó ngõ ra được sử dụng
để điều khiển hoặc hiệu chỉnh ngõ vào, từ đó lại cung cấp 1 ngõ ra như mong muốn. Sử
dụng khác của hồi tiếp là “cảm nhận” ngõ ra, sau đó so sánh nó với những tín hiệu khác,
và cuối cùng là điều khiển ngõ vào (và như ngõ ra) cho phù hợp với sự khác nhau giữa
tín hiệu ngõ vào và tín hiệu tham chiếu. Đặc biệt hồi tiếp âm trong sự khuyếch đại có thể
được sử dụng để:
1. Ổn định hệ số khuếch đại (điện áp hay dòng điện).

Hình 7.1 : Sơ đồ khối mạch khuếch đại hồi tiếp
2. Đạt được phép tuyến tính.
3. Làm rộng băng thông.

Trang 7.1

Người soạn: NGUYỄN NGỌC MAI KHANH

4.
5.
6.
7.

Bộ Môn Kỹ Thuật Điện Tử

Giảm hoặc tăng trở kháng ngõ vào.
Giảm hoặc tăng trở kháng ngõ ra.
Giảm nhiễu trong bộ khuếch đại.
Làm giảm các hiệu ứng nhiệt.

Để ổn định hệ số khuếch đại, nghĩa là chúng ta muốn làm hệ số khuếch đại ít phụ thuộc
vào những thông số đặc biệt của thiết bị. Sự tuyến tính thì rất quan trọng cho bộ khuếch
đại, nhưng sự cải tiến tính tuyến tính (làm méo ít) này lại càng quan trọng hơn trong
khuếch đại công suất. Nhiễu ( tín hiệu điện giả được tạo ra không có khuếch đại ) đặc biệt
phiền toái trong khuếch đại khi mức tín hiệu hết sức nhỏ. Trong những trường hợp này,
hồi tiếp âm có thể được sử dụng làm giảm nhiễu trong bộ khuyếch đại.
Chúng ta sẽ phân loại kiểu của hồi tiếp theo hoạt động của hồi tiếp độ lợi. Hai kiểu đó là
mạch hồi tiếp dòng và mạch hồi tiếp áp, chúng được phân biệt ...
Người son: NGUYN NGC MAI KHANH B Môn K Thut Đin T
Trang 7.1
Chương 7: KHUCH ĐẠI HI TIP ÂM VÀ
DAO ĐỘNG SIN
Có hai dng mch hi tiếp. Th nht là hi tiếp âm: mt phn hay toàn b tín hiu ngõ ra
(đin áp hoc dòng đin) được đưa v tr li ngõ vào để có th được tr bi tín hiu ngõ
vào. Theo cách này, tín hiu ngõ vào đến b khuếch đại đầu tiên được gim xung, như
vy tín hiu ngõ ra được gim xung cho phù hp. Khuếch đại hi tiếp âm được đặc đim
là có h s khuếch đại thp hơn b khuếch đại tương t không có hi tiếp.
Dng th hai là hi tiếp dương: mt phn hay toàn b tín hiu ngõ ra được đưa đến ngõ
vào để cng thêm vào nó. Hi tiếp dương thì không có ai mun trong khuếch đại c bi
vì nó thường gây ra khuyếch đại không an toàn và dao động. Tuy nhiên tính cht này
được s dùng nhiu trong mch dao động. Trong chương này chúng ta ch đề cp đến
khuếch đại hi tiếp âm.
7.1 Nhng khái nim tng quát v hi tiếp
Hi tiếp là công c vô cùng hu ích trong rt nhiu ng dng, đặc bit trong h thng
điu khin. H thng điu khin bao gm tt c các mch đin đó ngõ ra được s dng
để điu khin hoc hiu chnh ngõ vào, t đó li cung cp 1 ngõ ra như mong mun. S
dng khác ca hi tiếp là “cm nhn” ngõ ra, sau đó so sánh nó vi nhng tín hiu khác,
và cui cùng là điu khin ngõ vào (và như ngõ ra) cho phù hp vi s khác nhau gia
tín hiu ngõ vào và tín hiu tham chiếu. Đặc bit hi tiếp âm trong s khuyếch đại có th
được s dng để:
1. n định h s khuếch đại (đin áp hay dòng đin).
Hình 7.1 : Sơ đồ khi mch khuếch đại hi tiếp
2. Đạt được phép tuyến tính.
3. Làm rng băng thông.
ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ DAO ĐỘNG SIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ DAO ĐỘNG SIN - Người đăng: tuyentiensinhspkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ DAO ĐỘNG SIN 9 10 68