Ktl-icon-tai-lieu

Đại số boolean và các cổng logic

Được đăng lên bởi Ngọc Thắng Huỳnh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 3
Đại Số Boolean và Các Cổng Logics

NỘI DUNG
• Cổng Logic cơ bản AND, OR, NOT
– Mạch Logic => Biểu thức Đại Số
– Biểu thức Đại Số => Mạch Logic

• Cổng Logic NAND và NOR
• Luận lý đại số Boolean

Tổng Quát
• Đại Số Boolean chỉ xử lý 2 giá trị duy nhất (2 trạng
thái logic): 0 và 1

• 3 cổng logic cơ bản:
– OR, AND và NOT

Cổng Logic Cơ Bản

Bảng Sự thật / Chân trị
• Mô tả các mối quan hệ giữa inputs và outputs của
một mạch logic

• Các giá trị ngõ ra tương ứng với số ngõ vào
– Một bảng có 2 ngõ vào sẽ có
– Một bảng có 3 ngõ vào sẽ có

22?= 4 ngõ ra tương ứng
23?= 8 ngõ ra tương ứng

Cổng Logic OR
• Biểu thức Boolean cho cổng logic OR:
– X = A + B — Đọc là “X bằng A OR B”
Dấu + không có nghĩa là phép cộng thông
thường , mà là ký hiệu cho cổng logic OR

• Bảng sự thật và ký hiệu mạch của cổng OR có 2 inputs:

Cổng Logic AND
• Cổng logic AND thực hiện tương tự như phép nhân:
– X = A  B — Đọc là “X bằng A AND B”
Dấu  không có nghĩa là phép nhân thông thường ,
mà là ký hiệu cho cổng logic AND
.

• Bảng sự thật và ký hiệu mạch cổng AND có 2 inputs:

OR vs AND
Ký hiệu của cổng logic OR có nghĩa là output
sẽ có trạng thái là HIGH khi có bất kỳ input
nào có trạng thái là HIGH

Ký hiệu của cổng logic AND có nghĩa là
output sẽ có trạng thái là HIGH khi tất cả
các input đều có trạng thái là HIGH

Cổng Logic NOT
• Biểu thức Boolean đối với cổng logic NOT
X = A — Đọc là:
Dấu thanh ngang phía
trên là ký hiệu cho cổng
logic NOT

“X bằng NOT A”
“X là nghịch đảo của A”
“X là bù của A”

A' = A
Có thể thay thế ký hiệu
cổng logic NOT bằng
dấu phẩy (')

Bảng sự thật cổng
Logic NOT

Cổng Logic NOT
• Cổng logic NOT có thể gọi chung là cổng INVERTER

Dấu bù/đảo ngược
Cổng logic này luôn luôn chỉ có duy nhất 1
input, và trạng thái của output sẽ đối nghịch
với trạng thái của input

Cổng Logic NOT
Cổng INVERTER nghịch đảo (lấy bù) tín hiệu ngõ vào tại
tất cả các thời điểm để tạo ra tín hiệu ngõ ra tương ứng

Bất cứ khi nào có: input = 0, output = 1, và ngược lại

Cổng Logic Cơ Bản

Ba cổng logic Boolean cơ bản có thể mô tả
được bất kỳ mạch logic nào

Mạch Logic => Biểu thức đại số

Mô tả mạch logic đại số
• Nếu một biểu thức có chứa cả hai cổng Logic AND
và OR, thì cổng logic AND sẽ được thực hiện trước :

• Trừ khi có một dấu ngoặc trong biểu thức

Mô tả mạch logic đại số
• Bất cứ khi nào có sự xuất hiện của cổng logic INVERTER
trong mạch, output sẽ có giá trị tương đương với input, kèm
theo dấu thanh ngang trên đầu của output
– Input A qua mộ...
CHƯƠNG 3
NHẬP MÔN MẠCH SỐ
Đại Số Boolean Các Cổng Logics
Đại số boolean và các cổng logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số boolean và các cổng logic - Người đăng: Ngọc Thắng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đại số boolean và các cổng logic 9 10 934