Ktl-icon-tai-lieu

Dàn ý thiết kế khuôn nhựa

Được đăng lên bởi Thím Hằng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Cái này mình được học ở trường, chịu khó ngồi đánh máy lại chia sẻ cùng với các bạn.
Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Không biết làm như thế nào? Bạn có thể tham khảo dàn ý, lộ trình bên dưới có th ể
sẽ giúp đỡ được bạn.
1) Thiết kế sản phẩm: trình bày yêu cầu kĩ thuật và thẩm mỹ của sản phẩm, trình bày các bước trong quá trình
thiết kế sản phẩm, chỉ cần chụp hình thể hiện rõ phần kích thước hoặc sự thay đổi lệnh được áp dụng:
- Sản phẩm đơn giản (sử dụng các lệnh cơ bản) (0.25đ)
- Sản phẩm phức tạp (sử dụng các lệnh nâng cao) (0.5đ)
2) Vật liệu, khối lượng và thể tích của sản phẩm:
- Vật liệu để tạo ra sản phẩm, tỉ trọng (density) (nêu rõ ngu ồn g ốc thông tin). Trình bày cách kiểm tra kh ối l ượng
sản phẩm sau khi thiết kế, với sản phẩm dạng chai lọ ly c ốc… trình bày ngắn g ọn cách kiểm tra th ể tích chứa đựng
bên trong sản phẩm (0.25đ)
- Sau khi kiểm tra, nếu sản phẩm không chứa được thể tích theo yêu cầu thì phải chỉnh sửa như thế nào? Ví dụ cụ
thể? Kết luận gì? (0.5đ)
3) Bề dày của sản phẩm
- Cho biết bề dày lớn nhất và nhỏ nhất của sản phẩm. Áp dụng vào chi tiết được thiết k ế, kiểm tra trên sản phẩm
và cho biết bề dày nhỏ nhất và lớn nhất của chi tiết đó – chụp hình mặt cắt ngang tiết diện đi qua các vị trí đó
(0.25đ)
- Ý nghĩa của việc kiểm tra? Kết luận gì? (0.5đ)
4) Góc thoát khuôn của sản phẩm
- Trình bày cách tính góc thoát khuôn cho sản phẩm theo lý thuyết (0.25 đ)
- Kiểm tra góc thoát khuôn trên sản phẩm sau khi vẽ trên phần mềm, ý nghĩa của việc kiểm tra? Kết lu ận gì?
(0.5đ)
5) Hệ số co rút của sản phẩm
- Trình bày ý nghĩa của hệ số co rút (0.25đ)
- Cách áp dụng hệ số co rút vào sản phẩm? (0.25đ)
6) Tách khuôn: trình bày các bước trong quá trình tách khuôn, chỉ cần chụp các bước và lệnh được sử dụng:
- 01 mặt phân khuôn (0.5đ)
- Từ 02 mặt phân khuôn trở lên (0.75đ)
7) CAE tìm vị trí cổng phun nhựa tốt nhất (0.25đ)
8) Chọn vị trí cổng phun và CAE để kiểm tra đường hàn và vị trí t ập trung b ọt khí
- Chụp hình các kết quả mô phỏng (0.25đ)
- Đưa ra nhận xét và kết luận cho các kết quả mô phỏng (0.5đ)
9) Kênh dẫn nhựa
- Tính toán kích thước kênh dẫn nhựa theo lý thuyết
• Cuống phun và bạc cuống phun (0.25đ)
• Kênh dẫn (0.25đ)
• Cổng vào nhựa (0.25đ)
- Thiết kế kênh dẫn nhựa trên phần mềm theo kích thước trên (0.5đ)
- CAE (sản phẩm và kênh dẫn nhựa) để kiểm tra
• Chụp hình các kết quả mô phỏng (0.25đ)
• Đưa ra nhận xét và kết luận cho các kết quả mô phỏng (0.5đ)
10) Hệ thống làm nguội
- Tính toán kích thước hệ thống làm nguội theo lý thuyết (0.25...
Cái này mình c h c tr ng, ch u khó ng i ánh máy l i chia s ng v i các b n.đượ ườ ồ đ
B n không bi t b t u t âu? Không bi t làm nh th nào? B n có th tham kh o dàn ý, l trình bên d i có th ế đầ đ ế ư ế ướ
s giúp c b n. đỡ đượ
1) Thi t k s n ph m:ế ế trình bày yêu c u k thu t và th m m c a s n ph m, trình bày các b c trong quá trình ĩ ướ
thi t k s n ph m, ch c n ch p hình th hi n rõ ph n kích th c ho c s thay i l nh c áp d ng:ế ế ư đổ đượ
- S n ph m n gi n (s d ng các l nh c b n) (0.25 ) đơ ơ đ
- S n ph m ph c t p (s d ng các l nh nâng cao) (0.5 ) đ
2) V t li u, kh i l ng và th tích c a s n ph m: ượ
- V t li u t o ra s n ph m, t tr ng (density) (nêu rõ ngu n g c thông tin). Trình bày cách ki m tra kh i l ng để ượ
s n ph m sau khi thi t k , v i s n ph m d ng chai l ly c c… trình bày ng n g n cách ki m tra th tích ch a ng ế ế đ
bên trong s n ph m (0.25 ) đ
- Sau khi ki m tra, n u s n ph m không ch a c th tích theo yêu c u thì ph i ch nh s a nh th nào? Ví d c ế đượ ư ế
th ? K t lu n gì? (0.5 ) ế đ
3) B dày c a s n ph m
- Cho bi t b dày l n nh t và nh nh t c a s n ph m. Áp d ng vào chi ti t c thi t k , ki m tra trên s n ph m ế ế đượ ế ế
và cho bi t b dày nh nh t và l n nh t c a chi ti t ó – ch p hình m t c t ngang ti t di n i qua các v trí ó ế ế đ ế đ đ
(0.25 )đ
- Ý ngh a c a vi c ki m tra? K t lu n gì? (0.5 )ĩ ế đ
4) Góc thoát khuôn c a s n ph m
- Trình bày cách tính góc thoát khuôn cho s n ph m theo lý thuy t (0.25 ) ế đ
- Ki m tra góc thoát khuôn trên s n ph m sau khi v trên ph n m m, ý ngh a c a vi c ki m tra? K t lu n gì? ĩ ế
(0.5 )đ
5) H s co rút c a s n ph m
- Trình bày ý ngh a c a h s co rút (0.25 )ĩ đ
- Cách áp d ng h s co rút vào s n ph m? (0.25 ) đ
6) Tách khuôn: trình bày các b c trong quá trình tách khuôn, ch c n ch p các b c và l nh c s d ng:ướ ướ đượ
- 01 m t phân khuôn (0.5 ) đ
- T 02 m t phân khuôn tr lên (0.75 ) đ
7) CAE tìm v trí c ng phun nh a t t nh t (0.25 )đ
8) Ch n v trí c ng phun và CAE ki m tra ng hàn và v trí t p trung b t khí để đườ
- Ch p hình các k t qu mô ph ng (0.25 ) ế đ
- a ra nh n xét và k t lu n cho các k t qu mô ph ng (0.5 )Đư ế ế đ
9) Kênh d n nh a
- Tính toán kích th c kênh d n nh a theo lý thuy tướ ế
• Cu ng phun và b c cu ng phun (0.25 ) đ
• Kênh d n (0.25 ) đ
• C ng vào nh a (0.25 ) đ
- Thi t k kênh d n nh a trên ph n m m theo kích th c trên (0.5 )ế ế ướ đ
- CAE (s n ph m và kênh d n nh a) ki m tra để
• Ch p hình các k t qu mô ph ng (0.25 ) ế đ
a ra nh n xét và k t lu n cho các k t qu mô ph ng (0.5 )Đư ế ế đ
10) H th ng làm ngu i
- Tính toán kích th c h th ng làm ngu i theo lý thuy t (0.25 )ướ ế đ
- Thi t k h th ng làm ngu i trên ph n m m theo kích th c trên (0.25 )ế ế ướ đ
- CAE (s n ph m, kênh d n nh a và h th ng làm ngu i) ki m tra để
• Ch p hình các k t qu mô ph ng (0.25 ) ế đ
a ra nh n xét và k t lu n cho các k t qu mô ph ng (0.5 )Đư ế ế đ
Dàn ý thiết kế khuôn nhựa - Trang 2
Dàn ý thiết kế khuôn nhựa - Người đăng: Thím Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dàn ý thiết kế khuôn nhựa 9 10 667