Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá BER bộ thu quang

Được đăng lên bởi quyptit-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ BER BỘ THU QUANG
Công thức tỷ lệ lỗi bít (Bit-Error Rate):
1
 Q 
BER= erfc 

2
 2

Với Q 

I1  I 0
1   0

Trong đó:
I1 và I 0 lần lượt là giá trị dòng trung bình ứng với bít “1” và bít “0”.

 1 và  0 lần lượt là giá trị dòng nhiễu hiệu dụng ứng với bít “1” và bít “0”.

1. Bộ thu quang sử dụng diode thu quang p-i-n:
Tỷ số phân biệt (Extinction Ratio): rex 

P0
P1

Trong đó, P1 và P0 lần lượt là công suất thu quang của bít “1” và bít “0”.
Gọi P rec là công suất quang trùng bình thu được: P rec 

P1  P0
2

Ta có:
I1  RP1 

2 RP rec
1  rex

I 0  RP0  RPr
1 ex 

2 RP rec rex
1  rex

Với R là đáp ứng của bộ thu.
Khi đó, tham số Q là:
Q

I1  I 0  1  rex  2 RP rec


 1   0  1  rex   1   0

Diode thu quang p-i-n có:
-

Phương sai của nhiễu nổ là:  s2  2q( I p  I d )f
ĐẶNG VĂN QUÝ

1

-

Phương sai của nhiễu nhiệt là:  T2  (4kBT / RL ) Fn f
Trong đó:
I p là dòng photo thu được từ diode thu quang.
I d là dòng tối (sinh ra do nhiệt ở lớp tiếp giáp và dòng dò bề mặt).

q là điện tích đơn vị. q  1.602x1019
f là băng tần nhiễu hiệu dụng của bộ thu.
k B là hằng số Bolzman. kB  1.3824x1023 [J/K]

T là nhiệt độ tuyệt đối.
RL là điện trở tải.
Fn là hệ số nhiễu khuếch đại.

Giá trị dòng nhiễu hiệu dụng ứng với bít “1” và bít “0” lần lượt là:
  2 R P rec



 I d   2kBT / RL Fn 



 1   s2   T2  2f {q( I1  I d )  2k BT / RL Fn }  2f q 

  1  rex

  2 R P rec rex

 0   s2   T2  2f {q( I 0  I d )  2kBT / RL Fn }  2f q 

  1  rex



 I d   2k BT / RL Fn 



Bảng giá trị các tham số (Diode thu quang p-i-n Si):
Tham số
Đáp ứng
Dòng tối
Băng tần
Hệ số nhiễu khuếch đại
Điện trở tải
Tỷ số phân biệt
Nhiệt độ tuyệt đối

Ký hiệu
R
Id
f
Fn
RL

rex

T

Giá trị
0,4
5
0,45
1
1
0.04
300

Đơn vị
A/W
nA
GHz
k

K

ĐẶNG VĂN QUÝ

2

2. Bộ thu quang sử dụng diode quang thác APD:

I1  MRP1 

2MRP rec
1  rex

I 0  MRP0  MRPr
1 ex 

2MRP rec rex
1  rex

Với R là đáp ứng của bộ thu, M là hệ số nhân của APD.
Khi đó, tham số Q là:
Q

I1  I 0  1  rr ex  2MRP rec


 1   0  1  rex   1   0

Diode thu quang p-i-n có:
-

Phương sai của nhiễu nổ là:  s2  2qM 2 FA ( I p  I d )f

-

Phương sai của nhiễu nhiệt là:  T2  (4kBT / RL ) Fn f
Trong đó:
I p là dòng photo thu được từ diode thu quang.
I d là dòng tối (sinh ra do nhiệt ở lớp tiếp giáp và dòng dò bề mặt).

q là điện tích đơn vị. q  1.602x1019
f là băng tần nhiễu hiệu dụng của bộ thu.
k B là hằng số Bolzman....
ĐẶNG VĂN QUÝ
1
ĐÁNH GIÁ BER B THU QUANG
Công thc t l li bít (Bit-Error Rate):
1
2
2
erfcBER=
Q



Vi
10
10
II
Q

Trong đó:
1
I
0
I
ln lượt là giá tr dòng trung bình ng với bít “1 bít “0”.
1
0
ln lượt là giá tr dòng nhiu hiu dng ng vớit “1 và bít “0”.
1. B thu quang s dng diode thu quang p-i-n:
T s phân bit (Extinction Ratio):
Trong đó,
1
P
0
P
ln lượt là công sut thu quang ca bít “1 và bít “0”.
Gi
rec
P
là công sut quang trùng bình thu được:
10
2
rec
P P
P
Ta có:
11
0 0 1
2
1
2
1
rec
ex
rec
ex
ex
ex
RP
I
r
RP r
I RPr
r
RP
RP

Với R đáp ng ca b thu.
Khi đó, tham s Q :
10
1 0 1 0
1
2
1
rec
ex
ex
I I r
RP
Q
r





Diode thu quang p-i-n có:
- Phương sai ca nhiu n :
2
2 ( )
s p d
q I I f
Đánh giá BER bộ thu quang - Trang 2
Đánh giá BER bộ thu quang - Người đăng: quyptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đánh giá BER bộ thu quang 9 10 607