Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá cảm quan

Được đăng lên bởi dahi93
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2560 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đánh giá cảm quan.
Chương 1.Đại cương về đánh giá cảm quan
•

Câu hỏi: đánh giá cảm quan là gì?


Đánh giá cảm quan là 1 pp khoa học dùng để gợi lên, đo đạc, 
phân tích và giải thích các cảm nhận của con người đối với sản 
phẩm thông qua các giác quan là thị giác, khứu giác, xúc giác, vị 
giác và thính giác.
Trong đó:


Gợi lên: là một quá trình chuẩn bị thí nghiệm và 
phục vụ mẫu trong những điều kiện kiểm soát.



Đo đạc: là thao tác của người thử, thông  qua các 
giác quan, người thử định lượng cường độ kích thích 
nhận được từ  mẫu thử và phản hồi bằng cách cho 
điểm, mô tả hay so sánh.



Phân tích: là quá trình phân tích 1 hay nhiều tập hợp 
số liệu thô sau khi tiến hành xong thi nghiệm đánh 
giá.



Giải thích: là giải thích kết quả thu nhận được.

Chương 2. Nền tảng tâm lý học và sinh lý học của chức 
năng cảm giác.
•

Vị và vị giác?
1



Vị giác là giác quan cho phép con người cảm giác về vị. vị là 1 
cảm giác hóa học được cảm nhận bởi bề mặt lưỡi, vòm miệng 
và yết hầu. các cơ quan này chứa các bộ phận thụ cảm về vị, các 
bộ phận thụ cảm này nằm trên màng tb chứa khoảng 30 đến 50 
tb thành cụm có cấu trúc hình cầu phân lớp gọi là chồi vị giác. 
Trên lưỡi các chồi vị giác nằm trong các gai vị giác.



•

•

Có 4 loại gai: 


Gai hình chỉ: có chức năng xúc giác.



Gai hình nấm: chứa  khoảng vài trăm chồi vị giác.



Gai hình lá: chứa vài trăm chồi vị giác.



Gai hình đài: chứa vài trăm chồi vị giác.

Có 4 vị cơ bản: ngọt, mặn, chua, đắng.

Mùi và khứu giác?


Khứu giác là giác quan cho phép cảm nhận mùi, hương.



Đa số những gì chúng ta gọi là vị thực chất là mùi



Các mùi được hình thành từ phức hợp các chất tạo mùi.

Hệ thống dây thần kinh sinh 3


Thị giác, hàm trên, hàm dưới.


Thị giác: là giác quan cho phép cảm nhận về hình ảnh: màu 
sắc, hình dạng, chuyển động.

•

Hiện tượng tương tác cảm giác là gì?

2



Là hiện tượng khi ta nếm thực phẩm thường bị kích thích bởi 
tổng thể các cảm giác và thường  xảy ra hiện tượng “ chồng 
cảm giác:


Chẳng hạn: sự tương tác giữa mùi – vị trong miệng.


Cảm giác mùi, vị cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các 
tác nhân kích thích tạo cảm giác xúc giác.



Hình thức bề ngoài của sp cũng tác động lên cảm 
giác mùi vị.

Chương 3. Các điều kiện và nguyên tắc thực hành tốt.
•

Các điều kiện tiên quyết trong thực hành đánh giá cảm quan?


Gồm:


Người thử ­ hội đồng thử: là điều kiện quan trọng và 
không thay thế được.



Phòng thí nghiệm đánh giá cảm quan: xây dựng ở những 
địa điểm phù ...
Đánh giá c m quan.
Ch ng 1.Đ i c ng v đánh giá c m quanươ ươ
Câu h i: đánh giá c m quan là gì?
Đánh giá c m quan là 1 pp khoa h c dùng đ g i lên, đo đ c,
phân tích và gi i thích các c m nh n c a con ng i đ i v i s n ườ
ph m thông qua các giác quan là th giác, kh u giác, xúc giác, v
giác và thính giác.
Trong đó:
G i lên: là m t quá trình chu n b thí nghi m và
ph c v m u trong nh ng đi u ki n ki m soát.
Đo đ c: là thao tác c a ng i th , thông qua các ườ
giác quan, ng i th đ nh l ng c ng đ kích thíchườ ượ ườ
nh n đ c t m u th và ph n h i b ng cách cho ượ
đi m, mô t hay so sánh.
Phân tích: là quá trình phân tích 1 hay nhi u t p h p
s li u thô sau khi ti n hành xong thi nghi m đánh ế
giá.
Gi i thích: là gi i thích k t qu thu nh n đ c. ế ượ
Ch ng 2. N n t ng tâm lý h c và sinh lý h c c a ch c ươ
năng c m giác.
V và v giác?
1
đánh giá cảm quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá cảm quan - Người đăng: dahi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đánh giá cảm quan 9 10 378