Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá cường độ bê tông theo cấp độ bền và mác bê tông

Được đăng lên bởi Nguyen Quoc Tuan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Page 1

ĐÁNHGI
ÁCƯỜNG ĐỘ BÊTÔNG THEO CẤPĐỘ BỀNVÀMÁCBÊ
TÔNG
TS.NGUYỄNĐẠIMI
NH
Vi
ệ
nKHCNXâ
ydựng
Tómt
ắ
t
:Khái
ni
ệ
mc
ấpđộbề
nbêt
ông(
B)đưar
at
r
ongt
i
ê
uc
huẩnbêt
ôngc
ốtt
hé
phi
ệ
nhànhTCXDVN
356:2005l
àb
ướcđệ
mt
hayt
hếc
homácbêt
ông(
M)
.Quanhệgi
ữaBvàM đượcquyđị
nht
r
ongt
i
ê
uc
huẩn
nàyt
hôngquahệs
ốbi
ế
nđộngc
ườngđộ ,l
ấymặ
cđị
nhbằng0,
135.Sực
hê
nhl
ệ
c
hgi
ữaBvàM vàokhoảng
10MPat
ùyt
hu
ộcvàoc
ấpđộbề
n,vàvi
ệ
cđánhgi
ác
ấpđộbề
nBhi
ệ
nnayc
ònt
hôngquamácbêt
ôngM.Nhi
ề
u
ýki
ế
nx
e
mđi
ề
unàyc
ót
hểc
hấpnhậnđược
.Tuynh
i
ê
n,mộts
ốí
tc
hor
ằngđánhgi
ánhưvậyc
ót
hểc
hưaki
nht
ế
vìápdụngc
hor
ấtnhi
ề
udựánt
r
ongphạmvic
ản
ước
,hạnc
hếs
ựđổimới
/
c
ảit
i
ế
nc
ôngnghệs
ảnx
uấtbêt
ông.
Vìvậy
,bàibáonàyl
àmr
õr
ằngvi
ệ
cđánhgi
ác
ườ
ngđộbêt
ôngkhikế
tc
ấuđượct
hi
ế
tkết
he
ot
i
ê
uc
huẩn
TCXDVN356:2005,hi
ệ
nnayvẫnc
ònphảidựav
àomácbêt
ôngt
r
ừkhingườit
hi
ế
tkếc
óquyđị
nhkhác
.Bài
báoc
ũngt
r
ì
nhbàys
ựkhácnhaugi
ữađánhgi
ác
ườngđộbêt
ôngt
he
ot
i
ê
uc
huẩnVi
ệ
tNamvớit
i
ê
uc
huẩnAnh
vàt
i
ê
uc
huẩnc
hâuÂul
ànhữngt
i
ê
uc
huẩnc
óc
hun
gkháini
ệ
mx
ács
uấtđảmbảoc
ườngđộđạtt
r
ê
n95% như
TCXDVN356:
2005.
1.Mởđầu
Bêt
ôngc
ốtt
hé
p(
BTCT)c
ómộts
ốưuvi
ệ
thơns
ovớic
á
cl
oạ
ivậ
tl
i
ệ
ux
â
ydựngkhá
cnhư:(
a
)c
ót
hểt
ạ
o
t
hà
nhnhữngk
ế
tc
ấ
uc
óc
á
chì
nhdạ
ngkhá
cnha
ut
h
e
oyê
uc
ầ
uki
ế
nt
r
úc
,(
b)c
óđặ
ct
í
nhbề
nl
â
u(
dur
a
bi
l
i
t
y)r
ấ
t
t
ốt
,vớibềdà
yl
ớpbêt
ôngbả
ovệc
ốtt
hé
pt
hí
c
hh
ợpkế
tc
ấ
uBTCTs
ẽc
ót
uổit
học
a
o,t
hậ
mc
híởc
á
cđi
ề
uki
ệ
n
khíhậ
uvàmôi
t
r
ườngkhắ
cng
hi
ệ
t
,ă
nmònmạ
nh,(
c
)c
ókhảnă
ngc
hốngc
há
yt
ốt
,vớil
ớpbêt
ôngbả
ovệdà
y
hợpl
ýt
hìkế
tc
ấ
uBTCTđượcx
e
ml
àkế
tc
ấ
uc
hị
ul
ựcc
hốngc
há
yt
ốtnhấ
tvà(
d)c
óg
i
át
hà
nhr
ẻ
,đặ
cbi
ệ
tl
àg
i
á
bả
ot
r
ìí
thơns
ovớikế
tc
ấ
ut
hé
p[
1]
.Vìvậ
y,s
ửdụ
ngbêt
ôngt
r
ongx
â
ydựngởnướct
ahi
ệ
nna
yr
ấ
tphổbi
ế
nvà
đạ
tt
r
ì
nhđột
ươngđốic
a
os
ovớikhuvực
.
Bêt
ôngc
ónhi
ề
uđặ
ct
r
ưngc
ơl
ýc
ầ
nl
ưuý,t
r
ongđ
óc
ườngđộbêt
ôngl
àđặ
ct
r
ưngqua
nt
r
ọngmàc
á
ckỹ
s
ưx
â
ydựngqu
a
nt
â
mkhiđá
nhg
i
ákhảnă
ngc
hị
ul
ựcc
ủac
ôngt
r
ì
nhl
à
mbằ
ngkế
tc
ấ
uBTCT.Xá
cđị
nhc
ường
độc
ủabêt
ôngl
àmộtt
r
ongnhữngg
i
a
iđoạ
nki
ể
mt
r
ang
hi
ệ
mt
huc
hấ
tl
ượngc
ủakế
tc
ấ
uđãt
hic
ôngx
ong
.Tuy
nhi
ê
n,c
ườngđ
ộbêt
ôngc
ónhi
ề
ukhá
ini
ệ
m/
đị
nhng
hĩ
akhá
cnha
unhư:má
cbêt
ông(
vídụ:t
he
oTCVN5574:
1991[
2]
,bêt
ô
ngM 300)
,c
ấ
pđộbề
nbêt
ông(
víd
ụ:t
he
ot
i
ê
uc
huẩ
nTCXDVN356:2005[
3]
,bêt
ôngB25)
,
c
ườngđộc
hị
uné
nđặ
ct
r
ưngmẫ
ul
ậ
pphương28n
g
à
yf
c
u

(
vídụ:t
he
o...
Page 1
ĐÁNH GIÁ CƯNG Đ BÊ TÔNG THEO CP Đ BN VÀ MÁC BÊ
TÔNG
TS. NGUYN ĐI MINH
Vin KHCN Xây dng
Tóm tt: Khái nim cp đ bn bê tông (B) đưa ra trong tiêu chun bê tông ct thép hin hành TCXDVN
356 : 2005 là bưc đm thay thế cho mác bê tông (M). Quan h gia B và M đưc quy đnh trong tiêu chun
này thông qua h s biến đng cưng đ , ly mc đnh bng 0,135. S chênh lch gia B và M vào khong
10 MPa tùy thuc vào cp đ bn, và vic đánh giá cp đ bn B hin nay còn thông qua mác bê tông M. Nhiu
ý kiến xem điu này có th chp nhn đưc. Tuy nhiên, mt s ít cho rng đánh giá như vy có th chưa kinh tế
vì áp dng cho rt nhiu d án trong phm vi c nưc, hn chế s đi mi/ci tiến công ngh sn xut bê tông.
Vì vy, bài báo này làm rõ rng vic đánh giá cưng đ bê tông khi kết cu đưc thiết kế theo tiêu chun
TCXDVN 356 : 2005, hin nay vn còn phi da vào mác bê tông tr khi ngưi thiết kế có quy đnh khác. Bài
báo cũng trình bày s khác nhau gia đánh giá cưng đ bê tông theo tiêu chun Vit Nam vi tiêu chun Anh
và tiêu chun châu Âu là nhng tiêu chun có chung khái nim xác sut đm bo cưng đ đt trên 95% như
TCXDVN 356:2005.
1. M đu
Bê tông ct thép (BTCT) có mt s ưu vit hơn so vi các loi vt liu xây dng khác như: (a) có th to
thành nhng kết cu có các hình dng khác nhau theo yêu cu kiến trúc, (b) có đc tính bn lâu (durability) rt
tt, vi b dày lp bê tông bo v ct thép thích hp kết cu BTCT s có tui th cao, thm chí các điu kin
khí hu và môi trưng khc nghit, ăn mòn mnh, (c) có kh năng chng cháy tt, vi lp bê tông bo v dày
hp lý thì kết cu BTCT đưc xem là kết cu chu lc chng cháy tt nht và (d) có giá thành r, đc bit là giá
bo trì ít hơn so vi kết cu thép [1]. Vì vy, s dng bê tông trong xây dng nưc ta hin nay rt ph biến và
đt trình đ tương đi cao so vi khu vc.
Bê tông có nhiu đc trưng cơ lý cn lưu ý, trong đó cưng đ bê tông là đc trưng quan trng mà các k
sư xây dng quan tâm khi đánh giá kh năng chu lc ca công trình làm bng kết cu BTCT. Xác đnh cưng
đ ca bê tông là mt trong nhng giai đon kim tra nghim thu cht lưng ca kết cu đã thi công xong. Tuy
nhiên, cưng đ bê tông có nhiu khái nim/đnh nghĩa khác nhau như: mác bê tông (ví d: theo TCVN 5574 :
1991 [2], bê tông M 300), cp đ bn bê tông (ví d: theo tiêu chun TCXDVN 356 : 2005 [3], bê tông B 25),
cưng đ chu nén đc trưng mu lp phương 28 ngày f
cu
(ví d: theo tiêu chun Anh BS 8110 [4], bê tông C
30 có f
cu
= 30 MPa), bê tông cp C30/37 (theo Eurocode 2 [5], bê tông cp C30/37, tương ng vi cưng đ
đc trưng mu tr là 30 MPa và mu lp phương là 37 MPa), bê tông có cưng đ chu nén quy đnh mu tr f
c
(ví d: theo tiêu chun Mỹ ACI 318 [6], f
c
= 25 MPa),... Hin nay, vic thiết kế kết cu BTCT nưc ta đưc
thc hin theo TCXDVN 356 : 2005 nhưng thiết kế cp phi và cung cp bê tông phn ln thông qua mác bê
tông. Do đó, vic đánh giá cưng đ bê tông cũng thưng đưc hiu là thông qua mác bê tông. Vic này làm
xut hin các ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rng khi đánh giá cưng đ bê tông căn c theo mác bê tông
tương ng vi cp đ bn bê tông quy đnh trong TCXDVN 356 : 2005 (Ph lc A) là chp nhn đưc. Một s ít
ý kiến xem làm như vy có th chưa kinh tế vì áp dng cho rt nhiu d án trong phm vi c nưc, hn chế s
đi mi/ci tiến công ngh sn xut bê tông (nhm gim h s biến đng cưng đ các mu th (chú thích:
trong TCXDVN 356:2005, Ph lc A,
ly mc đnh bng 0,135 - rõ hơn v h s có th xem trong [7])).
Trong khi đó, khi đánh giá cưng đ bê tông theo tiêu chun Anh BS 8110 hay Eurocode 2 (c 2 tiêu chun này
đu có cùng mt khái nim v xác sut đm bo v cưng đ ln hơn 95% như tiêu chun TCXDVN 356 :
2005), s chênh cưng đ ch là 3 hay 4 MPa [8, 9].
Đánh giá cường độ bê tông theo cấp độ bền và mác bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá cường độ bê tông theo cấp độ bền và mác bê tông - Người đăng: Nguyen Quoc Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đánh giá cường độ bê tông theo cấp độ bền và mác bê tông 9 10 849