Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mức độ sao chép mRNA và khả năng biểu hiện protein HIP ở mô ung thư vú

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2 (2014) 47-54

Đánh giá mức độ sao chép mRNA và khả năng biểu hiện
protein HIP ở mô ung thư vú
Đặng Thị Tuyết Minh1, Lê Thị Phượng2,*
1

2

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nhận ngày 15 tháng 4 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 28 tháng 4 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 14 tháng 5 năm 2014

Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định sự tăng cường tổng hợp HIP được biểu hiện ở
cả mức độ RNA và protein. Đặc biệt sự tăng cường tổng hợp này còn liên quan chặt chẽ tới giai
đoạn phát triển, tình trạng biệt hoá và mức độ ác tính của từng dòng tế bào. Để đánh giá mức độ
sao chép mRNA và biểu hiện protein HIP theo các giai đoạn phát triển và các thể tế bào học khác
nhau của mô ung thư vú, chúng tôi đã tách chiết RNA tống số từ 62 mẫu mô (47 mẫu ung thư và
15 mấu mô u xơ vú); tổng hợp cDNA bằng kỹ thuật sao chép ngược (reverse transcript-polymerase
chain reaction/RT-PCR); sau đó, đánh giá mức độ sao chép mRNA và biểu hiện protein HIP bằng
kỹ thuật RT-PCR bán định lượng và kỹ thuật Western blot. Kết quả cho thấy, mức độ biểu hiện
mRNA và protein HIP khác biệt một cách rõ rệt giữa mô ung thư và u xơ vú, đặc biệt sự khác nhau
này còn phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển và các thể loại tế bào học khác nhau của ung thư.
Từ khóa: Biểu hiện, HIP/L29, sao chép, RT-PCR, ung thư vú.

1. Mở đầu∗

ung thư vú, bao gồm 2 loại ung thư: 178.480 ca
ung vú xâm lấn (invasive breast cancer) và
60.030 ca ung thư không lan tỏa (in situ), ước
đoán khoảng 40.460 bệnh nhân đã chết. Ở Việt
Nam, theo ghi nhận của bệnh viện K năm 2010,
tỷ lệ mắc ung thư vú là 30/100000 phụ nữ tại
Hà Nội còn ở thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ này
là 20/100000 [1]. Bệnh này, nếu được phát hiện
sớm và điều trị kịp thời, đúng phương pháp sẽ
kéo dài thời gian hoặc hoàn toàn khỏi bệnh và
tiết kiệm chi phí điều trị rất nhiều.

Ung thư vú xuất hiện là do sự phát triển ác
tính của các tế bào biểu mô lót bên trong lòng
ống và tiểu thùy của tuyến vú. Đây là loại ung
thư đứng hàng đầu đối với phụ nữ ở độ tuổi 4060, tuy nhiên những năm gần đây bệnh xuất
hiện cả ở phụ nữ còn trẻ trong độ tuổi 20-30 với
tần số tăng dần. Theo thống kê của Tổ chức
Ung thư Mỹ (Society, 2008), tỷ lệ mắc là
92,04/100000 dân ở châu Âu và 67,48/100000
dân trên toàn thế giới. Năm 2007, ở Mỹ có
khoảng 238.510 phụ nữ mới được chẩn đoán

Heparan sulfate interacting protein (HIP) là
protein màng tế bào có khả năng gắn đặc hiệu
và chọn lọc với heparin/heparan...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S 2 (2014) 47-54
47
Đánh giá mc độ sao chép mRNA và kh năng biu hin
protein HIP mô ung thư
Đặng Th Tuyết Minh
1
, Lê Th Phượng
2,
*
1
Trường Cao đẳng Y tếĐông
2
Trường Đại hc K thut Y tế Hi Dương
Nhn ngày 15 tháng 4 năm 2014
Chnh sa ngày 28 tháng 4 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 14 tháng 5 năm 2014
Tóm tt: Nhiu nghiên cu khoa hc đã khng định s tăng cường tng hp HIP được biu hin
c mc độ RNA và protein. Đặc bit s tăng cường tng hp này còn liên quan cht ch ti giai
đon phát trin, tình trng bit hoá và mc độ ác tính ca tng dòng tế bào. Để đánh giá mc độ
sao chép mRNA và biu hin protein HIP theo các giai đo
n phát trin và các th tế bào hc khác
nhau ca mô ung thư vú, chúng tôi đã tách chiết RNA tng s t 62 mu mô (47 mu ung thư
15 mu mô u xơ vú); tng hp cDNA bng k thut sao chép ngược (reverse transcript-polymerase
chain reaction/RT-PCR); sau đó, đánh giá mc độ sao chép mRNA và biu hin protein HIP bng
k thut RT-PCR bán định lượng và k thut Western blot. Kết qu cho thy, mc độ biu hin
mRNA và protein HIP khác bit mt cách rõ rt gia mô ung thư
và u xơ vú, đặc bit s khác nhau
này còn ph thuc vào các giai đon phát trin và các th loi tế bào hc khác nhau ca ung thư.
T khóa: Biu hin, HIP/L29, sao chép, RT-PCR, ung thư vú.
1. M đầu
Ung thư vú xut hin là do s phát trin ác
tính ca các tế bào biu mô lót bên trong lòng
ng và tiu thùy ca tuyến vú. Đây là loi ung
thư đứng hàng đầu đối vi ph n độ tui 40-
60, tuy nhiên nhng năm gn đây bnh xut
hin c ph n còn tr trong độ tui 20-30 vi
tn s tăng dn. Theo thng kê ca T chc
Ung thư M (Society, 2008), t l mc là
92,04/100000 dân châu Âu và 67,48/100000
dân trên toàn thế gii. Năm 2007, M
khong 238.510 ph n mi được chn đoán
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-982181195.
E-mail: phuongsinh@ymail.com
ung thư vú, bao gm 2 loi ung thư: 178.480 ca
ung vú xâm ln (invasive breast cancer) và
60.030 ca ung thư không lan ta (in situ), ước
đoán khong 40.460 bnh nhân đã chết. Vit
Nam, theo ghi nhn ca bnh vin K năm 2010,
t l mc ung thư vú là 30/100000 ph n ti
Hà Ni còn thành ph H Chí Minh t l này
là 20/100000 [1]. Bnh này, nếu được phát hin
sm và điu tr kp thi, đúng phương pháp s
kéo dài thi gian hoc hoàn toàn khi bnh và
tiết kim chi phí điu tr rt nhiu.
Heparan sulfate interacting protein (HIP) là
protein màng tế bào có kh năng gn đặc hiu
và chn lc vi heparin/heparan sulfate, thông
qua đó tham gia vào quá trình tương tác tế bào-
tế bào [2, 3]. Quá trình này đóng vai trò quan
Đánh giá mức độ sao chép mRNA và khả năng biểu hiện protein HIP ở mô ung thư vú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mức độ sao chép mRNA và khả năng biểu hiện protein HIP ở mô ung thư vú - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đánh giá mức độ sao chép mRNA và khả năng biểu hiện protein HIP ở mô ung thư vú 9 10 40