Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tác động môi trường Dự án lò giết mổ gia súc tập trung

Được đăng lên bởi bothitvietnam
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2546 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng

PHẦN I
MỞ ĐẦU
I.1. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO:
Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm phân tích và
đánh giá những tác động có lợi, có hại từ những hoạt động sản xuất của Dự án
Lò giết mổ gia súc đến các yếu tố môi trường khi Dự án được triển khai. Trên cơ
sở đánh giá này, Dự án sẽ đề xuất các biện pháp khống chế và giảm nhẹ các tác
động có hại đến môi trường.
I.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN BÁO CÁO:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:"Các cơ
quan nhà nước, công ty, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có nghĩa vụ
thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ
và cải tạo môi trường sống".
2. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 và Chủ tịch nước đã ký lệnh ban
hành ngày 10/01/1994 quy định tất cả các dự án sắp xây dựng và các cơ sở sản
xuất đang tồn tại phải tiến hành đánh giá tác động môi trường (điều 17,18).
3. Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành Luật bảo vệ môi trường.
4. Thông tư số 490/MTg ngày 29/04/1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ
và Môi trường về việc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường đối với các dự án đầu tư.
I.3. NỘI DUNG BÁO CÁO:
- Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực Dự
án.
- Xem xét, phân tích, đánh giá các tác động do hoạt động của Dự án đến
môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và đời sống dân cư khu vực xung quanh.
- Đề xuất biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi, sự cố môi
trường.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường theo định kỳ để theo dõi
việc xử lý các chất thải và bảo vệ môi trường khu vực.
Nội dung của báo cáo được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường.
Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng

Tel: 892823

Fax: 822864

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng

I.4. CÁC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU LÀM CĂN CỨ CỦA BÁO CÁO:
Để xây dựng báo cáo ĐTM này, các tài liệu, số liệu được sử dụng như sau:
- Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường ban hành theo quyết
định số 229-QĐ/TĐC ngày 25/03/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ
và Môi trường.
- Dự án khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc và đóng hộp
thành phố Đà Nẵng.
- Các tài liệu, công văn, quyết định và bản vẽ kỹ thuật có liên quan.
- Đặc điểm khí hậu thủy văn thành...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng
PHẦN I
MỞ ĐẦU
I.1. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO:
Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm phân tích
đánh giá những tác động lợi, hại từ những hoạt động sản xuất của Dự án
Lò giết mổ gia súc đến các yếu tố môi trường khi Dự án được triển khai. Trên cơ
sở đánh giá này, Dự án sẽ đề xuất các biện pháp khống chế và giảm nhẹ các tác
động có hại đến môi trường.
I.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN BÁO CÁO:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:"Các cơ
quan nhà nước, công ty, hợp tác xã, đơn vị trang nhân dân đều nghĩa vụ
thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ
và cải tạo môi trường sống".
2. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 Chủ tịch nước đã lệnh ban
hành ngày 10/01/1994 quy định tất cả các dự án sắp xây dựng các sở sản
xuất đang tồn tại phải tiến hành đánh giá tác động môi trường (điều 17,18).
3. Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành Luật bảo vệ môi trường.
4. Thông số 490/MTg ngày 29/04/1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ
Môi trường về việc hướng dẫn lập thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường đối với các dự án đầu tư.
I.3. NỘI DUNG BÁO CÁO:
- Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực Dự
án.
- Xem xét, phân tích, đánh giá các tác động do hoạt động của Dự án đến
môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và đời sống dân cư khu vực xung quanh.
- Đề xuất biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi, sự cố môi
trường.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường theo đnh kỳ để theo dõi
việc xử lý các chất thải và bảo vệ môi trường khu vực.
Nội dung của báo cáo được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường.
Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng Tel: 892823 Fax: 822864
1
Đánh giá tác động môi trường Dự án lò giết mổ gia súc tập trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tác động môi trường Dự án lò giết mổ gia súc tập trung - Người đăng: bothitvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đánh giá tác động môi trường Dự án lò giết mổ gia súc tập trung 9 10 515